Tietokoneen takuukorjaus. Kovalevylle tallennettujen tietojen tuhoutuminen. Vahingonkorvausvaatimus.

Diaarinumero: 1219/32/07
Antopäivä: 08.02.2008

Kuluttajan (jäljempänä K) kannettava tietokone oli toimimattoman pelin johdosta elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) takuuhuollossa. Kun kuljetusliike palautti tietokoneen 29.3.2007 K huomasi, että kaikki ohjelmat ja tiedostot oli huollossa poistettu kovalevyltä. K vaatii EH:a korvaamaan tuhoutuneet tiedostot ja ohjelmat.

VAATIMUKSET

K vaatii ensisijaisesti, että EH palauttaa kaikki tiedostot ja ohjelmat, mitä tietokoneessa oli ennen huoltoa. Mikäli tiedostoja ja ohjelmia ei voida palauttaa, K vaatii korvausta kadonneista tiedostoista ja ohjelmista 3 000 euroa.

K:n mielestä huoltoliike on syyllistynyt vakavaan huolimattomuuteen. Huoltoliikkeen olisi pitänyt informoida, mitä koneelle tehdään huollossa. Yleinen käytäntö on, että kovalevyä ei formatoida kysymättä sitä ensin tietokoneen omistajalta. Kyseessä ei K:n mielestä voi olla rutiinitoimenpide, koska kovalevyä ei normaalisti formatoida kuin ääritapauksissa.

Huollossa tietokoneen kovalevyltä tuhoutuivat apurahahankkeena toteutettavaan kirjaprojektiin työstetty valokuvamateriaali ja tekstit. Aiemmista eri koneella tehdyistä työvaiheista on varmuuskopiot. Kuvat oli skannattu noin 10 000 kuvan massasta ja työstetty kirjapainoon ja näyttelyyn. Lisäksi hävisi kirjan käsikirjoituksen eri versioita, joita oli tarkoitus muokata ja käsitellä. Myös kaikki ilmaiset ja maksulliset ohjelmat oli formatoitu. Kuvien ja tekstien uudelleenkäsittely vaatii useiden kuukausien työn.

VASTAUS

EH kiistää valittajan vaatimukset. Takuuehtojen mukaan varmuuskopiointi on ostajan vastuulla. Takuuhuollon yhteydessä EH saattaa korvata toimitetun tuotteen vastaavanlaisella korvaavalla tuotteella, jolloin alkuperäiseen tuotteeseen tallennetut tiedot eivät ole mahdollisesti ostajan käytössä. Kyseisessä tapauksessa ohjelmistopalautus on tehty vian rajaamiseksi sekä laitteiston toimivuuden testaamiseksi.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut.

K:n kannettava tietokone on toimitettu huoltoon toimimattoman pelin johdosta. Kuluttajariitalautakunta pitää uskottavana elinkeinonharjoittajan ilmoitusta siitä, että kovalevyn tyhjentäminen on ollut tarpeellinen toimenpide vian rajaamiseksi ja laitteiston toimivuuden testaamiseksi. K:lla ei kuitenkaan ole ollut erityistä aihetta olettaa, että tietokoneen kovalevy tyhjennettäisiin kyseisen vian vuoksi. Lautakunta katsoo, että tietokoneen ollessa huollossa EH:n olisi pitänyt kysyä K:lta lupa tietokoneen ohjelmistopalautuksen tekemiseen ja kertoa sen seurauksista. Koska huoltoliike on tyhjentänyt kovalevyn K:lta lupaa kysymättä, huoltoa ei ole suoritettu asianmukaisesti eikä huolellisesti. EH:n palveluksessa on sen vuoksi ollut kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukainen virhe.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 18 §:n mukaan tilaajalla on oikeus vaatia, että toimeksisaaja korjaa virheen tai uusii virheellisen suorituksen ilman, että tilaajalle aiheutuu siitä lisäkustannuksia. Toimeksisaaja ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.

K on vaatinut ensisijaisesti kovalevyltä tyhjennettyjen ohjelmien ja tiedostojen palauttamista. Lautakunta katsoo, että tilaajalla on tässä tapauksessa oikeus vaatia virheen oikaisua. EH on näin ollen velvollinen palauttamaan K:n tietokoneelta tyhjennetyt ohjelmat ja tiedostot käytettävissä olevaan muotoon, mikäli tämä on mahdollista ilman, että toimenpiteestä aiheutuu EH:lle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 20 §:n mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palvelussa olevan virheen vuoksi.

K on toissijaisesti vaatinut korvausta kadonneista tiedostoista ja ohjelmista 3 000 euroa. Lautakunta toteaa, että myöskään

K ei ole toiminut kaikilta osin huolellisesti, koska hän ei ole ottanut varmuuskopioita kovalevylle tallennetuista tiedoista. Tämä ei kuitenkaan poista elinkeinonharjoittajan vastuuta asiassa, mutta K:n myötävaikutus vahingon syntymisessä on otettava huomioon vahingon määrää arvioitaessa.

Tietokoneen kovalevylle tallennetuilla ohjelmilla, teksteillä ja valokuvilla ei ole tarkkaa taloudellista arvoa. Lautakunta on joutunut arvioimaan korvauksen määrän. Arvioinnissaan lautakunta on ottanut huomioon, että tietokoneelta on kadonnut korvattavissa olevia tiedostoja ja kadonneen aineiston laajuuden. Lautakunta on arvioinut kohtuulliseksi korvaukseksi 300 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa ensisijaisesti, että EH oikaisee virheen ja palauttaa K:n kovalevyltä tyhjennetyt ohjelmat ja tiedostot takaisin käyttökelpoiseen muotoon, mikäli tämä on mahdollista ilman, että EH:lle aiheutuu toimenpiteestä kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Jos virheen oikaiseminen ei tule kysymykseen, kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH suorittaa K:lle vahingonkorvauksena 300 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.2.2008