Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Kosteusvauriot.

salainen virhe
käytetyn asunto-osakkeen kauppa

Diaarinumero: 1595/82/07
Antopäivä: 17.12.2007

NN:t myivät 15.11.2006 ostajille asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat 73,5 m2 kokoisen huoneiston hallintaan osoitteessa. Rakennus, jossa asuinhuoneisto sijaitsee, on valmistunut vuonna 1991. Osakkeiden kauppahinta oli 172 000 euroa. Kaupanteon jälkeen kävi ilmi, että kylpyhuoneessa oli kosteusvaurio, joka edellytti korjausta. Ostajat vaativat myyjältä tällä perusteella korvausta aiheutuneesta vahingosta. Erimielisyys koskee myyjän vastuuta näistä kustannuksista.

VAATIMUKSET

Myyjät vaativat toteamaan ostajien vaatimukset perusteettomiksi.

Ostajat vaativat hinnanalennuksena piilevästä kosteusvauriosta

5 000 euroa. Myyjät eivät ole vastuussa vauriosta, sillä he eivät ole tehneet huoneistoon remonttia eivätkä tienneet vaurioista ennen kaupantekoa. Kauppahinta on vastannut alueen markkinahintaa. Ostajat ottivat yhteyttä myyjiin vasta remontin tehtyään.

VASTAUS

Ostajat kiistävät valittajan vaatimuksen ja vaativat hinnanalennusta 5 000 euroa. Summa muodostuu remonttikuluista, muuton viivästymisestä aiheutuneista kuluista sekä asumishaitasta.

Ostotilanteessa kylpyhuoneessa ei ollut ilman laitteita merkkejä kosteusvauriosta. Kaupanteon jälkeen suoritetussa kosteusmittauksessa kylpyhuoneessa todettiin kuitenkin kohonneita kosteusarvoja ja korjaustöiden alettua purettujen laattojen ja kosteuseristeen välissä todettiin seisovaa vettä. Lattian kuivatus kesti kaksi viikkoa. Kylpyhuoneremontista aiheutui ostajille 6 342,73 euron kustannukset. Remontti tuli yhteensä maksamaan noin 10 000 euroa poislukien kuivauksesta, vauriokorjauksesta, LVIS-töistä sekä peruskorjauksen tarvikkeista aiheutuneet kustannukset. Taloyhtiön osuus remonttikustannuksista oli 70 prosenttia. Lisäksi ostajien muutto myöhästyi remontin vuoksi noin kuukaudella, josta on aiheutunut 900 euroa lainan korkokuluja ja 600 euroa vuokrakuluja.

RATKAISUN PERUSTELUT

Asuntokauppalain 6 luvun 11 §:n mukaan asunnossa on virhe muun muassa jos se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat.

Asunto-osakeyhtiölain 78 §:n mukaan yhtiö on velvollinen korjaamaan rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat sekä pitämään kunnossa huoneistoon asennetut sellaiset lämpö-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset johdot ja kanavat sekä vesihanat, jotka on asennettu samantasoisina rakennuksen huoneistoihin.

Asiassa on riitaa siitä, onko asunnossa virhe, jonka perusteella ostaja voi vaatia hinnanalennusta myyjältä. Ostaja perustaa vaatimuksensa kylpyhuoneen kosteusvaurioon, joka on ilmennyt kaupanteon jälkeen. Lautakunta katsoo selvitetyn, ettei kylpyhuoneessa ollut havaittavissa korjausta vaativia haittoja kuin vasta kaupanteon jälkeen. Näin ollen lautakunta toteaa, ettei vaurio ollut myyjän tai ostajan tiedossa ennen kaupantekoa, jolloin se voi tulla korvattavaksi asuntokauppalain mukaan ainoastaan salaisena virheenä. Salaisen virheen osalta edellytetään, että asunto on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta olettaa.

Lautakunta toteaa, että virhearvioinnissa otetaan huomioon asunto-osakeyhtiön korjausvastuu, joka vähentää ostajalle koituvia kustannuksia. Koska yhtiöjärjestyksessä ei ole annetun selvityksen mukaan määrätty yhtiön ja osakkaan korvausvastuusta, määräytyy yhtiön vastuu asunto-osakeyhtiölain 78 §:n nojalla. Näin ollen lautakunta toteaa, että yhtiön maksettavaksi on luettava kaikki rakenteisiin ja vesieristykseen kohdistuvat korjaustyöt, sekä välttämättömät purku- ja kokoamiskulut yhtiön yleiseen tasoon. Tämä vähentää ostajalle korjauksista kertyvien kustannusten määrää. Lautakunta katsoo asiassa esitetyn selvityksen mukaan, että taloyhtiö on vastannut kyseisten korjausten kustannuksista. Tapauksessa on rakennuksen iän perusteella syytä olettaa, että pintamateriaalien uusiminen on kuulunut osakkaan vastuulle.

Ostajalla on vaatimuksia esittäessään velvollisuus näyttää vaatimuksen perusteet toteen. Ostajan mukaan taloyhtiö korvasi remonttikustannuksista 70 prosenttia kustannuksista. Korjauskulujen lisäksi vaurio aiheutti muuton viivästymisen, joka on aiheutunut ostajan selvityksen mukaan lainan korkokuluja ja vuokrakuluja yhteensä 1 500 euroa. Ostajalle on aiheutunut lautakunnalle toimitetun kuittiselvityksen mukaan taloyhtiön osuuden jälkeen 6 696,63 euron kustannukset. Muilta kuin korjauskulujen osalta vaatimukset ovat jääneet ostajan esittämän väitteen varaan, eikä lautakunta ole voinut todeta, että ostajalle olisi aiheutunut muita kustannuksia.

Lautakunnalle ei ole toimitettu asiantuntijaselvitystä vaurioiden laajuudesta, eikä asiassa ole esitetty riittävää näyttöä siitä, että korjaustöiden laajuus olisi esitettyjen kustannusten mukainen. Kuittiselvityksen mukaan ostajat ovat uusineet muun muassa saunan ja LVI -laitteet, mutta lautakunnalle ei ole esitetty selvitystä siitä, että myös nämä olisivat vaurioituneet. Lautakunta katsoo, että kylpyhuoneen pintamateriaalit ja kalusteet ovat elinikänsä päässä noin 15 vuoden ikäisessä asunnossa. Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, etteivät ostajan vaatimat kustannukset muodostu pelkästään vaurion korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Ostajalle vaurion korjaamisesta aiheutuneet kulut, asunnon ikä, korjausten aiheuttama tasonnousu ja yhtiön korjausvastuu huomioon ottaen lautakunta katsoo, että asunto on tullut korjausten myötä parempaan kuntoon kuin ostajalla oli kaupantekohetkellä aihetta olettaa. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei asunto ole ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut aihetta olettaa, eikä piilevän virheen kynnys asiassa ylity. Näin ollen asunnossa ei ole asuntokauppalain mukaista virhettä, jonka perusteella ostaja voisi kohdistaa myyjään vaatimuksia.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että ostajat luopuvat vaatimuksistaan myyjiä kohtaan.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 17.12.2007