Uuden asunto-osakkeen rakentamisvaiheen aikainen kauppa. Vesivahinko.

virhe
uuden asunto-osakkeen kauppa
asumishaitta

Diaarinumero: 2755/81/06
Antopäivä: 11.12.2007

Kuluttajat (jäljempänä K:t) ostivat kesäkuussa 2005 allekirjoitetulla rakentamisvaiheen kauppakirjalla elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat 59 m2 kokoisen huoneiston hallintaan. Huoneiston hallinta siirtyi 31.3.2006. Rakennus, jossa asuinhuoneisto sijaitsee, on valmistunut vuonna 2006. Osakkeiden kauppahinta oli 128 505 euroa. Huoneistossa oli vesivahinko pian muuton jälkeen, EH korjasi vauriot kustannuksellaan. Erimielisyys koskee vesivahingon korjaustöiden aiheuttamien kustannusten korvaamista.

VAATIMUKSET

K:t vaativat EH:lta asumishaitasta, käyttöhyödyn menetyksestä ja matkakuluista 7 475 euroa ja korjaustöiden jälkisiivouksesta 120 euroa.

Asunnossa ilmeni rakennusvirhe, josta aiheutui vesivahinko pian muuton jälkeen. XX:n 27.4.2006 päivätyn raportin mukaan sadevesiviemärin liitos on ollut viallinen hormissa K:ien asunnon eteisessä. K:ien näkemyksen mukaan vesiputken asentaminen oli näin ollen suoritettu puutteellisesti ja huolimattomasti ja EH oli laiminlyönyt rakennuksen työnaikaisen valvonnan. K:t ovat EH:n huolimattomuuden vuoksi oikeutettuja välillisten vahinkojen korvaamiseen.

Vika ilmeni K:ien alapuolisen asunnon kosteusvaurioista pian sisäänmuuton jälkeen. Vian korjaamisen ja siitä aiheutuneiden vesivahinkojen korjaamisen vuoksi asunnosta irrotettiin parkettia eteisestä ja keittiöstä sekä porattiin eteisen seinään reikä, jonka kautta virheellisesti asennettu putki voitiin korjata. Vesi oli levinnyt asunnossa laajalle alueelle ja lattian kuivaamiseksi lattiaan asennettiin kuivauselementit.

Elementit olivat raskaita, meluisia ja aiheuttivat huomattavaa lämpötilan nousua asunnossa. Huoneiston lämpötila vaihteli

30 ja 40 asteen välillä. Suihkussa ja wc:ssä käynti vaati useiden kymmenien kilojen painoisen kuivauskoneen siirtämistä. Lattioiden kuivaaminen kesti useita viikkoja. Pidempiaikainen korkea lämpötila, melu, pöly ja fyysinen ponnistelu perusasioiden toimittamisessa ei ole erityisesti K:ien ikä ja terveys huomioon ottaen terveydelle hyväksi.

EH ei pyynnöistä huolimatta järjestänyt väliaikaista majoitusta, jonka vuoksi K:t joutuivat asumaan korjausten ajan, eli

24.4.-30.6.2006 välisen ajan mökillään. Olosuhteet olivat selkeästi heikommat kuin uudessa asunnossa, sillä K:t joutuivat asumaan 6 m2 saunarakennuksessa, jossa ei ollut suihku-, keittiö- tai wc-tiloja. Lisäksi tilapäismajoituksesta on aiheutunut kustannuksia, sillä K:t ovat joutuneet kulkemaan asioiden hoitamisen vuoksi kahden paikan väliä viikoittain.

VASTAUS

EH kiistää valittajan vaatimuksen määrältään ja osittain perusteeltaan.

EH ilmoitti K:ille, että asunnossa voi asua korjausten ajan, mikäli he eivät halua asua mökillään. K:ien omaisuutta ei ole vahingoittunut ja viasta asunnon rakenteille aiheutuneet vahingot EH on korjauttanut kustannuksellaan. Mahdollisesti korvattavia välittömiä vahinkoja ovat K:ien matkakustannukset asunnon ja kesämökin välillä. Välillisiä vahinkoja ei ole syntynyt tulon menetyksenä tai asunnon käyttöhyödyn menetyksenä. K:t ovat eläkkeellä ja vahinko on tapahtunut aikana, jolloin he olisivat joka tapauksessa oman ilmoituksensa mukaan viettäneet suurimman osan ajasta mökillään. Aikoina, jolloin K:t ovat olleet kaupungissa, on asunnossa voinut asua. Korjausten vuoksi vain osa eteisestä on ollut poissa käytöstä. Korjaustöistä aiheutunutta haittaa ei voida pitää korvaukseen oikeuttavalla tavalla olennaisena.

EH on tarjonnut K:ille 1 500 euron kokonaiskorvausta heille aiheutuneesta haitasta ja vahingosta huolimatta siitä, ettei korvaukselle ole EH:n näkemyksen mukaan asuntokauppalain mukaisia perusteita.

RATKAISUN PERUSTELUT

Asuntokauppalain 4 luvun 14 §:n mukaan asunnossa on virhe mm., jos rakentamista tai korjausrakentamista ei ole suoritettu hyvän rakentamistavan mukaisesti taikka ammattitaitoisesti ja huolellisesti tai asunto ei muuten vastaa sitä, mitä asunnonostajalla yleensä on sellaisen asunnon kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Asiassa on riidatonta, että asunnossa on ollut asuntokauppalain tarkoittama virhe, jonka myyjä on korjauttanut kustannuksellaan.

Asuntokauppalain 4 luvun 26 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii asunnon virheen vuoksi. Välillisen vahingon myyjä on velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan. Välillisenä vahinkona pidetään asuntokauppalain 4 luvun 11 §:n mukaan tulon menetystä, joka ostajalle aiheutuu sopimusrikkomuksen tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi sekä asunnon käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa, sekä muuta siihen rinnastettavaa haittaa, joka on olennainen.

Lautakunta katsoo sadevesiviemärin viallisuuden johtuneen huolimattomuudesta rakennustöiden suorittamisessa. Ostajilla on näin ollen oikeus korvaukseen virheen vuoksi kärsimästään välittömästä ja välillisestä vahingosta.

Lautakunta toteaa, ettei virheen oikaisusta tule aiheutua ostajalle kustannuksia. Näin ollen myyjän tulisi virheen korjaamisen ajaksi tarjota ostajille mahdollisuus tilapäismajoitukseen kustannuksellaan, mikäli huoneistossa ei voi asua korjausten aikana. Myyjän mukaan huoneisto oli korjausten ajan asumiskelpoinen ja osapuolien selvityksen mukaan vain eteinen oli korjausten ajan poissa käytöstä. Ostajien mukaan korjaustyöt aiheuttivat kuitenkin melua ja pölyä.

Lisäksi huoneiston lämpötila vaihteli 30 ja 40 asteen välillä, eikä saniteettitiloihin päässyt ilman fyysisiä ponnisteluja. Myyjä ei ole kiistänyt väitteitä. Näin ollen lautakunta katsoo korjauksista aiheutuneen sellaista asumishaittaa, joiden perusteella ostajilla on ollut perusteltua aihetta asua muualla korjaustöiden ajan. Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo ostajille aiheutuneen korjaustöistä olennaista asumishaittaa ja muuta haittaa, joiden perusteella heillä on oikeus korvaukseen.

Ostajat eivät ole esittäneet selvitystä tilapäismajoituksen aiheuttamista matkakuluista tai siivouksesta aiheutuneista kustannuksista. Lautakunta katsoo kuitenkin ostajille aiheutuneen virheen vuoksi sekä matkakuluja että siivouskuluja, joista heillä on oikeus korvaukseen. Tarkemman selvityksen puuttuessa lautakunta arvioi aiheutuneen välittömän ja välillisen vahingon määräksi 2 000 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH hyvittää ostajille

2 000 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.12.2007