Katselmuslausunto. Suorituksen laatu. Laskutus. Hinnanalennus. Yksinkertainen käsittely.

annetut tiedot
lojaliteetti
sopimusvelvoitteet

Diaarinumero: 3183/37/06
Antopäivä: 10.12.2007

Asiakkaat sopivat 16.5.2006 asuinkiinteistönsä kosteusvauriota koskevasta katselmuslausunnosta elinkeinonharjoittajan kanssa. Suorituksesta veloitettiin 21.9.2006 päivätyillä hyvityslaskuilla (nro 1 790 ja 1 791) yhteensä 2 136 euroa, josta tilaajat eivät ole maksaneet mitään. Tilaajat ovat tyytymättömiä suorituksen laatuun sekä laskutukseen.

Vaatimukset

Tilaajat vaativat veloituksen mitätöimistä kokonaisuudessaan. Aikaisemmin he olivat valmiit maksamaan suorituksesta 1 550 euroa.

Toimeksisaaja ei toimittanut katselmuksesta pöytäkirjaa, raporttia eikä mitään muutakaan tilaajia hyödyttävää palvelusuoritusta, kuten esimerkiksi neuvontaa. Myöhemmin ilmeni, että raportin laatimisesta olisi veloitettu vielä

2 000-2 500 euroa lisämaksua. Tämän vuoksi toimeksianto päätettiin lopettaa.

Elinkeinonharjoittaja antoi kirjallisen tarjouksen tavarantarkastuksesta, joka olisi tullut maksamaan 4 000-9 000 euroa. Tilaajat hylkäsivät sen liian kalliina vaihtoehtona. Tällöin osapuolet päätyivät sopimaan niin sanotusta asiantuntijapalvelusta, jonka luvattiin tulevan huomattavasti edullisemmaksi. Elinkeinonharjoittaja ei antanut tästä erikseen tarjousta vaan sopimus tehtiin suullisesti. Asiantuntijapalveluun sovittiin kuuluvan alustava käynti kohteessa, katselmuskäynti sekä katselmuksessa todetuista virheistä laadittu raportti. Raportin tuli sisältää todetut virheet, arvio virheiden syystä sekä korjausehdotus summittaisine kustannusarvioineen. Tarkoitus oli lisäksi saada elinkeinonharjoittajan laajaan asiantuntemukseen pohjautuvia mielipiteitä korjauksista, jotta ne tehtäisiin oikealla tavalla.

Tilaajien mukaan veloitus on perusteeton. Toimeksisaaja jätti tilaajien tehtäväksi katselmuksen järjestämisen, eri vastuutahojen koollekutsumisen sekä katselmuksessa käsiteltävien asioiden listaamisen. Katselmuksessa tuli tilaajien listan mukaan käydä läpi: ikkunat; parveke /aluskate; koristelaudat, kertopuukoristeet; suihkuhuone, sauna, kodinhoitohuone, laatoitukset; sisääntuloeteinen; muut ilma- ja lämpövuodot; tiilikate; autotalli; perustukset, lattian painuminen, kylmä suihkunurkka; salaojat sekä kellari. Toimeksisaaja ei ollut valmistautunut tehtävään, mikä ilmeni katselmuksen kuluessa, jolloin listalta jäi asioita käsittelemättä. Alustava katselmus kohteessa järjestettiin tilaajien ja toimeksisaajan kesken 16.6.2006 ja varsinainen katselmus 27.6.2006 klo 10.30-16.00, jolloin mukana oli myös tilaajien vastapuolina eri vastuutahoja.

Valituksen lisäyksessään 18.1.2007 tilaajat ilmoittavat, että elinkeinonharjoittaja käytti katselmuksessa havaitsemiaan seikkoja tilaajien vastaiseen, riidan vastapuolta, hyödyttävään toimintaan. Elinkeinonharjoittajan edustaja, katselmuksessa mukana ollut laati 15.3.2007 päivätyn asiantuntijakatselmuslausunnon vastapuolelle tilaajien

27.6.2006 järjestämän katselmuksen pohjalta. Lisäksi 5.6.2007 lisäyksessään tilaajat ilmoittavat, että elinkeinonharjoittaja on antanut tuolloiseen katselmukseen perustuvan suullisen lausunnon, sekä lupauksen kirjallisesta lausunnosta, myös tilaajien toiselle vastapuolelle.

Vastaus

Elinkeinonharjoittaja kiistää vaatimukset.

Työ on tehty asianmukaisesti ja veloitus perustuu tehtyyn työhön. Tilaajille on toimitettu hyvityslasku, josta on poistettu teknisen avustajan työveloituksen osuus, koska hänen katselmukseen tulostaan ei ollut ilmoitettu tilaajille etukäteen.

Lausunnon laatimisesta on tilaajille katselmuksen suorittamisen jälkeen 7.8.2006 annettu kustannusarvio, jonka mukaan kustannukset lausunnon kirjoittamisesta olisivat vielä noin

2 400-2 600 euroa. Tilaajat ilmoittivat 12.8.2006, että eivät tilaa lausuntoa ja lopettavat toimeksiannon.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Jos palvelus poikkeaa tästä, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

Luvun 14 §:n mukaan jos sopimusta tehtäessä tai sen jälkeen osoittautuu, että palvelus, sen hinta, kohteen arvo ja ominaisuudet tai muut erityiset seikat huomioon ottaen ilmeisesti ei olisi tilaajan kannalta tarkoituksenmukainen, toimeksisaajan on viipymättä ilmoitettava siitä tilaajalle. Toimeksisaajan on ilmoitettava tilaajalle myös, jos palvelus ilmeisesti tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin tilaaja on kohtuudella voinut odottaa.

Luvun 23 §:n mukaan jollei palveluksen hinnasta tai sen laskemistavasta ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen sisältö, laajuus, laatu, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa, sopimuksentekoajankohdan käypä hinta tai hinnan laskemistapa sekä muut olosuhteet.

Luvun 20 §:n mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi. Välillisen vahingon toimeksisaaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa toimeksisaajan suorittama tavarantarkastus olisi tullut maksamaan 4 000-9 000 euroa. Tilaajien hylättyä sen liian kalliina toimeksisaaja ehdotti tätä huomattavasti edullisempaa katselmusta. Toimeksisaaja veloitti katselmuksesta nyt 2 136 euroa ja sittemmin ilmeni, että lausunto olisi maksanut vielä 2 000-2 500 euroa lisää. Näin ollen katselmus olisi kaikkineen tullut maksamaan tilaajille

4 136-4 636 euroa. Palveluksesta perittävä veloitus olisi maksanut käytännössä melkein saman verran kuin tavarantarkastuksen oli kerrottu maksavan. Elinkeinonharjoittajan etukäteen ilmoittamat tiedot tämän palveluksen hinnasta ja taloudellisesta tarkoituksenmukaisuudesta eivät ole näin ollen pitäneet paikkaansa. Lautakunta pitää tätä virheellisenä menettelynä, erityisesti ottaen huomioon sen, että tavarantarkastusta korvaava asiantuntijapalvelus on laatuvaatimuksiltaan ja tarkkuudeltaan jäänyt tavarantarkastusta epämääräisemmäksi.

Tilaajat eivät ole saaneet elinkeinonharjoittajalta hyödynnettävissä olevaa raporttia tai muuta kirjallista selvitystä. Elinkeinonharjoittaja on sen sijaan palkkiota vastaan hyödyntänyt koko suorituksen, mukaan luettuna riidanalainen katselmuskäynti ja laatinut tästä palkkiota vastaan asiantuntijalausunnon tilaajien vastapuolelle. Tällainen menettely on vastoin sopijapuolten yleistä sopimussidonnaisuutta ja lojaalisuusvelvoitteita toisiaan kohtaan. Näin menetellen elinkeinonharjoittajan onkin katsottava menettäneen oikeutensa esittää näistä samoista suorituksista palkkiovaatimuksia alkuperäisille tilaajille.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että elinkeinonharjoittaja luopuu veloittamasta tilaajilta suorituksesta mitään.

 
Julkaistu 10.12.2007