Piha-alueen puunkantojen raivaustyö. Laskutus. Hinnanalennusvaatimus. Perintäkulut. Yksinkertainen käsittely.

laskutus
perintä

Diaarinumero: 2401/37/07
Antopäivä: 10.12.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) sopi 26.3.2007 piha-alueensa puunkantojen raivaustyöstä elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) kanssa. Sopimus tehtiin suullisesti. Suorituksesta veloitettiin 18.4.2007 päivätyllä laskulla (nro 1832) 610 euroa, josta tilaaja on maksanut 480 euroa. Osapuolilla on kiistaa laskutuksesta.

Vaatimukset

K vaatii veloituksen mitätöimistä 480 euroa ylittävältä osin.

Lisäksi K vaatii 22,75 euron perintäkulujen sekä 100 euron selvityskulujen mitätöintiä. Elinkeinonharjoittaja ei lähettänyt puuttuvasta osasta maksuhuomautusta vaan antoi saatavan perinnän suoraan lakiasiaintoimiston suoritettavaksi. Tilaaja sai 5.6.2007 päivätyn perintäkirjeen, jolla häneltä veloitettiin avoinna olevan 130 euron suorituksen lisäksi viivästyskorkoa ja aiempia perintäkuluja 22,75 euroa sekä selvityskuluja 100 euroa.

K:n mukaan osapuolet sopivat 25 kannon poistamisesta, josta veloitettaisiin 366 euroa eli 300 euroa lisättynä arvonlisäveron osuudella. Sovittiin myös, että työn hinta sisälsi jo matkakustannukset sekä tarvikkeet.

Tilaaja ilmoitti tuolloin elinkeinonharjoittajalle, että on todennäköistä, että poistettavia kantoja olisi enemmän, mutta että ne poistettaisiin lisätyönä. Lisäksi sovittiin, että työ tehtäisiin yhden illan aikana ja tarvittaessa kahden koneen voimin. Kohteessa työtä aloitettaessa osapuolet havaitsivat, että kantoja poistettaisiin enemmän kuin 25 ja ne käytiin läpi. Toimeksisaaja ilmoitti tuolloin, että sovittuun urakkahintaan tulee pieni korotus. Kuitenkin toimeksisaaja oli puhelinkeskustelussa 26.3.2007 ilmoittanut, että mikäli kantoja on enemmän, poiston veloitus kantoa kohden alenisi selvästi.

Elinkeinonharjoittaja veloitti kuitenkin laskullaan nro 1832 yhteensä 11 työtunnista, jotka oli tehty 13.4.2007 ja 14.4.2007. Tällöin oli poistettu jyrsimällä 43 kantoa sekä juuria. Laskussa veloitettiin myös 55 litran polttoainekulut sekä kuusi kappaletta teriä, jotka olivat rikkoutuneet kivien vuoksi.

K:n mukaan osapuolten sopimaan 366 euron veloitushintaan tuli sisältyä jo matkakustannukset sekä tarvikkeiden osuus. Työ oli lisäksi sovittu tehtäväksi yhden illan aikana.

K maksoi riidattomana pitämänsä osan laskusta, 480 euroa ilmoittaen tyytymättömyydestään laskutukseen 1.5.2007 laskun vapaakenttäosassa sekä 3.5.2007 sähköpostitse.

K:n mukaan työssä ei ollut laatupuutteita vaan työn tulos oli, päinvastoin, todella hyvä.

Vastaus

EH kiistää vaatimukset.

Työ tehtiin ammattitaitoisesti ja veloitus perustuu kohteessa tehtyyn työhön. Tilaaja teetti lisätöitä, joita ei halua maksaa.

Valituksen liitteenä olevan, tuolloin elinkeinonharjoittajan asiamiehenä toimineen lakiasiaintoimiston tilaajalle toimittaman perintäkirjeen mukaan elinkeinonharjoittaja poisti alkuperäisen sopimuksen mukaiset 25 kantoa yhden illan aikana. Koska poistettavaksi osoitettiin vielä 18 kantoa lisätyönä, niiden poistaminen ei käynyt saman illan aikana vaan työtä tuli jatkaa seuraavana päivänä. Lisätyöstä on veloitettu 250 euroa. Alkuperäisen sopimuksen mukaan 25 kantoa poistettiin 360 euron hintaan, jolloin veloitus kantoa kohden oli 14,40 euroa. Lisätyönä poistettujen 18 kannon veloitus kantoa kohden oli 13,89 euroa. Lisätyöstä on näin ollen veloitettu perustekohtaisesti vähemmän. Mitään lisiä ei ole veloitettu, ne on vain eritelty laskuun.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Jos palvelus poikkeaa tästä, siinä on virhe. Palveluksen virheeseen vetoavan on näytettävä virhettä koskeva väitteensä toteen.

Luvun 23 §:n mukaan jollei palveluksen hinnasta tai sen laskemistavasta ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen sisältö, laajuus, laatu, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa, sopimuksentekoajankohdan käypä hinta tai hinnan laskemistapa sekä muut olosuhteet.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa alkuperäisessä sopimuksessa suorituksen hinnaksi sovittiin 360 euroa. Lisäksi sovittiin lisätöistä. Niiden osalta veloitus ei ole kohtuuton. Veloitus kantoa kohden on alempi lisätöiden osalta kuin alkuperäisen sopimuksen osalta.

Laskutuksen virheellisyydestä ei ole esitetty muuta näyttöä kuin tilaajan oma ilmoitus ja toimeksisaaja kiistää virheen. Veloituksen perusteissa ei ole osoitettu olevan virhettä. Laskutusta ei voida pitää tehdyn työn määrään nähden myöskään kohtuuttomana, joten lautakunta ei suosita veloituksen osalta asiassa hyvitystä.

Kiistaa on myös perintämenettelystä.

Saatavien perinnästä annetun lain 5 §:n mukaan perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittavan on periessään kuluttajasaatavaa lähetettävä velalliselle kirjallinen maksuvaatimus.

Saatavien perinnästä annetun lain 10 a §:n 2 kohdan mukaan tällaisesta perintätoimesta saa vaatia enintään 21 euroa, jos velan pääoma on 250 euroa tai vähemmän. Velalliselta saa vaatia todelliset perintäkulut, jos perinnästä on sen edellyttämän tavanomaista suuremman työmäärän vuoksi aiheutunut enimmäismäärän ylittäviä kuluja.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa tilaajalle ei ole osoitettu lähetetyn maksumuistutuksia 18.4.2007 päivätyn laskun (Nro 1832) ja sen jälkeen 5.6.2007 päivätyn lakiasiaintoimiston perintälaskun lisäksi. Perintä ei ole nyt edellyttänyt tavanomaista suurempaa työmäärää. Laskutus ei ole ollut saatavien perinnästä annetun lain mukaista. Toimeksisaaja on vastuussa järjestämänsä perintätoimen asianmukaisuudesta ja tilaaja voi kohdistaa perintää koskevat vaatimuksensa elinkeinonharjoittajaan. Veloituksesta tulee mitätöidä perintätoimiston perimät kulut siltä osin kuin ne ovat ylittäneet 21 euroa. Aiheellista on tämän summan lisäksi ollut vain alkuperäisen laskun pääoma sekä erääntyneelle pääomalle maksettava viivästyskorko.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että EH alentaa loppuveloituksensa K:a kohtaan 151 euroon sekä alkuperäisen laskun pääoman (130 euroa) viivästyskorkoon.

 
Julkaistu 10.12.2007