Käytetyn asunnon kauppa. Kohteen laatu.

asuntokauppa
käytetyn asunto-osakkeen kauppa
myyjän tekemä korjaus

Diaarinumero: 1156/81/06
Antopäivä: 03.12.2007

Kuluttajat (jäljempänä K:t) ostajina sekä elinkeinonharjoittaja (jäljempänä EH) myyjänä sopivat 24.9.2004 yhtiön osakkeiden kaupasta, jotka oikeuttavat hallitsemaan 59,5 m2:n suuruista asunto-osaketta. Kohde on vuonna 1978 rakennettu ja aiemmin vuokrakäytössä ollut asuinkerrostalo, jonka asuntoja myyjäyhtiö oli saneerannut ennen kaupan tekoa. Asunto-osake myytiin käytetyn asunnon kauppaa koskevin asuntokauppalain 6 luvun mukaisin virhevastuuehdoin. Asunnon kauppahinta oli 37 600 euroa ja siihen kohdistuva lainaosuus 10 023 euroa. Ostajat saivat kohteen hallintaansa kaupan teon yhteydessä 24.9.2004.

Ostajat ovat tyytymättömiä asunnon kuntoon.

Vaatimukset

Ostajat vaativat, että asunnon seinät, ovet ja keittiön katto maalataan uudelleen. Vaihtoehtoisesti he vaativat hyvitystä

2 000 euroa. Saneerauksessa käytetty huonolaatuinen maali käy kiiltäväksi, kun maalipintaa puhdistetaan hankaamalla. Maalipinnoissa on myös muita liitelausunnosta ilmeneviä vikoja.

Ovien maalipinnoista on tehty virheilmoitus heti kaupan teon jälkeen. Seinien maalipinnan käyttäytyminen on havaittu vasta asumisen myötä.

Lisäksi ostaja vaatii korvausta 725,90 euroa NN:ltä teetetystä tarkastuksesta.

Liitteitä

NN:n lausunto 18.1.2006. Sen mukaan asunnon keittiössä katon maalista kuultaa pohja läpi, koska se on maalattu vain yhteen kertaan. Asunnon eri huoneissa seinämaalin kiiltoaste muuttuu sitä pyyhittäessä. Väliovissa on karheaa maalipintaa ja yhdessä ovessa maali irtoaa (maalattu puhdistamattomalle pinnalle). Lopputulos ei vastaa hyvää rakennustapaa. NN:n mukaan seinien maalaukseen käytetty maali ei käy keittiön seiniin. Kiiltoasteen muuttuminen ei ole tuotteen perusominaisuus vaan työ- tai materiaalivirhe, joka voi johtua pintamaalin ohentamisesta tai vääränlaisesta pohjamaalista, joka on imenyt sideainetta pintamaalista. Luetellut pinnat tulisi maalata uudelleen.

Maalin valmistajan puolesta annettu lausunto. Sen mukaan kyseinen maali on himmeä sisäseinämaali, jonka harjauksen- ja pesunkesto ei ole remonttimaalien luokkaa.

Sisämaalin aiemmin valmistaneen XX:n laatima tuoteseloste vuodelta 1999. Siinä maalin käyttökohteina on lueteltu asuinhuoneet (olohuoneet, makuuhuoneet), konttoritilat ja kuivat varastotilat.

Liitteenä on myös kunnalliselta kuluttajaneuvojalta saatuja valokuvia.

Vastaus

Ostajat tarkastivat asunnon etukäteen ja kohde myytiin siinä kunnossa kuin se tarkastushetkellä oli. NN:n lausunto on epäselvä ja ristiriitainen eikä hän ole tehnyt tarkastusta julkaisuissa edellytetyin tavoin. Maalipinnan irtoaminen ovesta johtuu todennäköisesti oveen kohdistuneista iskuista. Asiasta ei ole valitettu aiemmin.

Myyjä kiistää vaatimuksen tarkastajan palkkion korvaamisesta katsoen, että tarkastus ei ole luotettava ja asiantunteva.

Vastaukseen on liitetty asuntoa remontoineen yrityksen puolesta annettuja selvityksiä. Niiden mukaan pohjamaalina on käytetty pintamaalin kanssa samaa sarjaa olevaa maalia. Maalia ei ole ohennettu. Maalipinnan kiillottuminen on maalin ominaisuus, ei virhe. Välioville tehtiin remontin yhteydessä huoltomaalaus, jonka jäljiltä ovet ovat siistissä ja tavanomaisessa kunnossa. Ostajien ensimmäisen puutelistan mukaiset korjaukset tehtiin vuonna 2004. Vuoden 2005 lopulla saatiin toinen puutelista uusista virheistä. Sen mukaiset työt on tehty muutoin, mutta uudelleenmaalaus on tehty vain eteisen seinälle kylpyhuoneen oven vieressä. Kylpyhuoneen oven reunan kolhut ovat tavanomaista asumisesta johtuvaa kulumista. Eräiden määrätietoisten asukkaiden kehotuksesta useissa huoneistoissa on pyyhitty seiniä tarpeettomasti. Tällainen ei ole asianmukaista käsittelyä maalipinnoille. Asunnot remontoinut liike ei katso olevansa vastuussa lopputuloksesta.

Liitteenä on myös maalin valmistajan lausunto 15.5.2006. Sen mukaan kyseisen maalipinnan kiillottuminen hangattaessa on normaali ja kaikille maaleille tyypillinen ominaisuus. Mitä himmeämmästä maalista on kysymys, sitä selvemmin ero ympäristöön on havaittavissa. Maalipintaa pyyhittäessä tulee puhdistaa koko seinä tai yhtenäinen ala kerrallaan. Maalille suositellaan kuiva- tai nihkeäpuhdistusta.

Ratkaisun perustelut

Kaupan teon aikaan voimassa olleen asuntokauppalain 6 luvun

18 §:n mukaan jos myyjä on elinkeinonharjoittaja ja asuntoon on häneen toimestaan ennen kauppaa tehty korjaus- tai parannustöitä, myyjän vastuusta korjaus- tai parannustöistä on voimassa, mitä kuluttajansuojalaissa säädetään toimeksisaajan vastuusta tilaajalle.

Eräitä kuluttajapalvelussopimuksia koskevan kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava huolellisesti ja ammattitaitoisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos palvelus poikkeaa tästä, siinä on virhe.

16 §:n mukaan tilaaja ei saa vedota palveluksen virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä toimeksisaajalle kohtuullisessa ajassa siitä kun virhe on havaittu.

18 §:n mukaan tilaajalla on oikeus vaatia, että toimeksisaaja korjaa virheen tai uusii virheellisen suorituksen ilman, että tilaajalle aiheutuu siitä lisäkustannuksia. 19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tai uusi suoritus tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut virheestä, tilaaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta. 20 §:n mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi.

Vastauksen liitteessä viitataan ajan kulumiseen. Vastauksessa ei ole kuitenkaan nimenomaisesti vedottu siihen seikkaan, että ostaja olisi tehnyt virheilmoituksen liian myöhään ja tästä syystä menettänyt oikeutensa vedota virheeseen. Näin ollen lautakunta käsittelee valituksen tätä seikkaa enemmälti arvioimatta.

Maalaustyön laadun osalta lautakunta katsoo, että kyseen ollessa käytetyn asunnon pintojen uudelleenmaalaamisesta ostaja ei voi edellyttää pinnoilta uuden asunnon laatutasoa. Kuitenkin tällaisessakaan kohteessa maalaustyön jäljiltä ei saa jäädä huolimattomuudesta kertovia vikoja. Lautakunta pitää NN:n lausunnon mukaisista seikoista virheinä väliovien karheutta ja maalin irtoamista yhdestä ovesta ja keittiön katon maalikerroksen läpikuultavuutta. Nämä pinnat tulee maalata uudelleen siten, että lopputulos vastaa hyvää rakentamistapaa. Myös tarkastuslausunnossa mainittu eteisen seinä on maalattava yhdenmukaisesti muiden seinäpintojen kanssa, ellei tätä työtä ole jo tehty.

Seiniin käytetystä maalista saatujen tietojen perusteella lautakunta pitää sitä asianmukaisena maalina muihin kuiviin huonetiloihin kuin keittiöön. Ruoanvalmistuksesta tavanomaisesti tulevien puhdistustarpeiden takia keittiön maalipinnoilta voi kuitenkin edellyttää parempaa puhdistettavuutta. Lautakunta pitää maalia huonosti keittiön pintoihin soveltuvana ja suoritusta tältä osin virheellisenä.

Virhettä vastaavana seuraamuksena myyjän tulee huolehtia keittiön katon ja seinien, asunnon väliovien ja eteisen seinän maalaamisesta edellä käsitellyin tavoin. Vaihtoehtoisesti näistä virheistä tulee antaa ostajille heidän valintansa mukaan 1 000 euron hinnanalennus.

Lautakunta pitää NN:n lausuntoa sinällään luotettavana selvityksenä asunnon maalipintojen kunnosta. Koska maalaustyössä on myyjän vastattava virhe, jonka osoittamiseksi lausunto on ollut tarpeen, myyjän tulee korvata sen hinta ostajalle.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että EH huolehtii K:ien asunnon edellä käsiteltyjen pintojen uudelleen maalaamisesta tai maksaa heille hinnanalennuksena 1 000 euroa.

Lisäksi myyjän tulee maksaa ostajalle lausunnosta 725,90 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 3.12.2007