Rakennusjätteen siirtotyö. Laskutus. Hinnanalennusvaatimus. Perintäkulut. Yksinkertainen käsittely.

laskutus
perintä

Diaarinumero: 1486/37/07
Antopäivä: 30.11.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) sopi 9.3.2007 rakennusjätteen siirtotyöstä elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) kanssa. Suorituksesta veloitettiin 11.3.2007 päivätyllä laskulla (nro 1778)195, 20 euroa, josta tilaaja maksoi 75 euroa. 26.3.2007 lähetetyllä asianajotoimiston maksuvaatimuskirjelmällä tilaajalta veloitettiin maksamatta jäänyt erä, 120 euroa, lisättynä viivästyskorolla sekä 160 euron asianajokulut. Osapuolilla on kiistaa laskutuksesta.

Vaatimukset

K vaatii ensisijaisesti veloituksen mitätöimistä 75 euroa ylittävältä osin. Hän vaatii myös asianmukaista korkoa summalle.

Toissijaisesti K vaatii, mikäli lautakunta katsoo laskutuksen olleen asianmukainen, tilaajalta perityn 160 euron asianajoveloituksen palauttamista korkoineen.

Lisäksi K vaatii 60 euron korvausta valituksen laatimisesta lautakunnalle tulleista kuluistaan.

Hinnasta ei ollut sovittu etukäteen. Työsuoritus oli rakennusjätekasan siirtäminen sivummalle tilaajan asuinkiinteistön seinän viereltä. Kaivinkone oli tuolloin työskentelemässä viereisellä tontilla, noin sadan metrin päässä. Tilaaja oletti, että koneen siirtokustannuksia ei veloitettaisi ja että veloitus perustuisi työhön kuluneeseen aikaan, joka oli noin 30 minuuttia.

K:n jälkikäteen 2.4.2007 hankkiman työkonetarjouksen mukaan toinen elinkeinonharjoittaja olisi veloittanut työkoneistaan 58,56 eurosta 64,05 euroon tunnilta.

Tilaajan riitautettua saamansa 195,20 euron laskun, toimeksisaaja ei perustellut laskua vaan antoi asianajotoimiston periä laskusta maksamatta olevan osan lisättynä 160 euron asianajokuluilla, jotka ilmoitettiin laskutuksen perustelukuluiksi.

Vastaus

EH kiistää vaatimukset.

Laskutus oli asianmukainen ja perustui kohteessa tehtyyn työhön. Tilaajalta veloitettiin perusmaksu, joka on veloitus enintään yhden tunnin kestävästä työstä ilman erikseen veloitettavia siirtokustannuksia. Mikäli siirtomatka olisi ollut pidempi, olisi siirtokustannukset veloitettu erikseen. Lisäksi 160 euron perintäkulut, jotka tilaajalta perittiin maksuvaatimuksen lähettämisestä, olivat aiheelliset.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Jos palvelus poikkeaa tästä, siinä on virhe. Palveluksen virheeseen vetoavan on näytettävä virhettä koskeva väitteensä toteen.

Luvun 23 §:n mukaan jollei palveluksen hinnasta tai sen laskemistavasta ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen sisältö, laajuus, laatu, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa, sopimuksentekoajankohdan käypä hinta tai hinnan laskemistapa sekä muut olosuhteet.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa hinnasta tai sen laskemistavasta ei osapuolten välillä ollut sovittu. Tällöin palveluksesta on maksettava kohtuullinen hinta. Tilaaja ei ole näyttänyt toteen hinnan kohtuuttomuusväitettään. Tällaisena näyttönä ei voi pitää kilpailevan elinkeinonharjoittajan jälkikäteen antamaa työkonetarjousta. Tarjouksesta ei ole yksiselitteisesti myöskään pääteltävissä, mitä kyseinen yrittäjä olisi veloittanut suorituksesta.

Kiistaa on myös perintämenettelystä.

Hallituksen esityksen mukaan myös asianajotoimisto harjoittaa ammattimaista perintää.

Saatavien perinnästä annetun lain 5 §:n mukaan perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittavan on periessään kuluttajasaatavaa lähetettävä velalliselle kirjallinen maksuvaatimus.

Saatavien perinnästä annetun lain 10 a §:n 2 kohdan mukaan tällaisesta perintätoimesta saa vaatia enintään 21 euroa, jos velan pääoma on alle 250 euroa. Velalliselta saa vaatia todelliset perintäkulut, jos perinnästä on sen edellyttämän tavanomaista suuremman työmäärän vuoksi aiheutunut enimmäismäärän ylittäviä kuluja.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa tilaajalle ei ole osoitettu lähetetyn maksumuistutuksia 11.3.2007 päivätyn laskun (nro 1778) ja sen jälkeen 26.3.2007 päivätyn perintätoimiston laskun lisäksi. Perintä ei ole nyt edellyttänyt tavanomaista suurempaa työmäärää. Laskutus ei ole ollut saatavien perinnästä annetun lain mukaista. Toimeksisaaja on vastuussa järjestämänsä perintätoimen asianmukaisuudesta ja tilaaja voi kohdistaa perintää koskevat vaatimuksensa elinkeinonharjoittajaan. Tilaajalle tulee korvata asianajotoimiston perimät kulut siltä osin kuin ne ovat ylittäneet 21 euroa. Aiheellista on tämän summan lisäksi ollut vain alkuperäisen laskun pääoma sekä erääntyneelle pääomalle maksettava viivästyskorko. Tilaajalle tulee korvata aiheettomista kuluista yhteensä 139 euroa korkoineen.

Korkolain 7 §:n mukaan palautettavalle summalle on maksettava viivästyskorkoa kuukauden kuluttua maksuvaatimuksen esittämisestä. K on esittänyt vaatimuksensa 26.4.2007, joten koronmaksuvelvollisuus alkaa 26.5.2007.

Korkolain mukainen viivästyskoron korkokanta ajalle

1.1.2007-30.6.2007 oli 11 prosenttia ja ajalle

1.7.2007-31.12.2007 korkokanta on 11,5 prosenttia.

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 19 §:n mukaan asianosaiset vastaavat itse asian lautakuntakäsittelystä tulleista kustannuksistaan. Näin ollen tilaajan 60 euron vaatimus valituksen laatimisesta ei kuulu vastapuolen korvattavaksi.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle 139 euroa korkoineen alkaen 26.5.2007.

 
Julkaistu 30.11.2007