Vuokra-asunnon välitys. Välityssopimuksen syntyminen.

internet-liittymä
asunnonvälitys
annetut tiedot
etäviestin
peruuttamisoikeus

Diaarinumero: 1025/83/07
Antopäivä: 30.11.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) vuokrasi asunnon maaliskuussa 2007. Tapauksessa on kiistaa siitä, onko hän tätä ennen antanut pätevää välitystoimeksiantoa elinkeinonharjoittajalle (jäljempänä EH). Yritys on veloittanut K:lta välityspalkkiona 646,80 euroa, mikä on maksettu.

Vaatimukset

K vaatii, että EH palauttaa välityspalkkiona veloittamansa summan korkoineen. K ilmoittautui välitysliikkeelle asunnonhakijaksi yrityksen harhaanjohtavan Internet-kotisivun kautta. Kotisivulla olevassa lomakkeessa oli valmiiksi rastitettuna kohta, jossa asiakas hyväksyy toimeksiannon ehdot lähettämällä tämän toimeksiantosopimuksen, sekä vakuuttaen tallentaneensa ja tulostaneensa toimeksiannon ehdot itselleen.

Internetsivuston perusteella K ymmärsi ainoastaan ilmoittautuneensa samanlaiseen hakujonoon kuin esimerkiksi kaupungin vuokra-asuntoon haettaessa. Kotisivun mukaan asunnonhakijaksi ilmoittautuminen on täysin ilmaista. Välitysliike ei vastannut tähän hakemuksen, joten K soitti vielä yritykseen. Tämän jälkeen yrityksen edustaja soitti puolestaan K:lle tarjoten asuntoa vuokrattavaksi. Hän hyväksyi kohteen ja siitä tehtiin vuokrasopimus. Allekirjoitustilaisuuden jälkeen välitysliikkeen edustaja antoi K:n yllätykseksi hänelle palkkiolaskun. Tilanteesta hämmentyneenä hän ei heti vedonnut maksuvaatimuksen aiheettomuuteen.

K pitää epäselvänä sitä, onko asiassa syntynyt pätevää toimeksiantosopimusta. Hänen mielestään asia on jäänyt toimeksiantopyynnön asteelle, koska välitysliike ei vastannut pyyntöön toimeksiantajan osoitteeseen. Jos kuluttajansuojalain etämyyntisäännökset soveltuvat tehtyyn sopimukseen, K vetoaa niihin.

Valitukseen on liitetty EH:n Internet-sivustoa sekä vertailtavaksi erään toisen vuokravälitysliikkeen sivustoa. Liitteenä on myös hallinto-oikeuden päätöksen 03/0355/4 ratkaisulyhennelmä. Tapauksessa oli kyse siitä, oliko yhtiön Internet-sivuilla sähköisesti tekemät toimeksiantosopimukset tehty kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 5 §:ssä edellytetyllä tavalla eli siten, että sopimusehtoja ei voida yksipuolisesti muuttaa ja ne säilyvät toimeksiantajan saatavilla. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan sellaisia sopimusehtoja, jotka toimeksiantaja on tallentanut tietokoneelleen tai tulostanut paperille, ei voida välitysliikkeen toimesta muuttaa huolimatta siitä, että Internet-sivustoja ylläpitävä välitysliike voikin niin halutessaan muuttaa sivustojaan. Yhtiön käyttämä tietokoneohjelma oli laadittu siten, että sitä käyttäen toimeksiantaja joutui väistämättä kiinnittämään huomiota sopimusehtojen tallentamiseen /tulostamiseen, jolloin niiden muuttaminen välitysliikkeen toimesta yksipuolisesti estyy ja sopimus säilyy toimeksiantajan saatavilla.

Lähettämällä tämän jälkeen täytetty lomake välitysliikkeelle toimeksiantopyyntö tulee voimaan ja välitysliikkeen vastattua hyväksyvästi toimeksiantajan osoitteeseen toimeksiantosopimus syntyy sellaisin ehdoin, kuin toimeksiantajalla on toimeksiantopyyntöä lähettäessään ollut.

Vastaus

Välitysliike toimii lain mukaan toimeksiantojen perusteella. Koska asioita hoidetaan enenevässä määrin Internetissä, on yritys tehnyt www-sivuilleen toimeksiantolomakkeet. Niitä varten on kysytty ohjeita muun muassa kuluttajavirastosta ja lääninhallitukselta. K jätti tätä kautta vuokralaisen toimeksiantosopimuksen, jonka mukaista asuntoa hänelle tarjottiin. Asia johti vuokrasopimukseen, joten välitysliike veloitti asiasta palkkionsa. Laskua annettaessa K ei ihmetellyt sitä, vaan vaikutti ymmärtävän palveluksen maksullisuuden. Vasta hänen isänsä valitti asiasta seuraavana päivänä.

Välitysliike viittaa muun muassa toimeksiannon tekstikohtaan "Hyväksyn toimeksiannon ehdot lähettämällä tämän toimeksiantosopimuksen. Samalla vakuutan, että olen tallentanut ja/tai tulostanut toimeksiannon ehdot itselleni (pakollinen)."

Lähetettyyn toimeksiantoon vastataan automaattisesti.

K:n tapauksessa on kuluttajaneuvoja varmistanut lääninhallitukselta, että toimeksianto täyttää lain vaatimukset.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 6 luvun 4 §:n mukaan etämyynnillä tarkoitetaan tässä luvussa kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle elinkeinonharjoittajan järjestämän sellaisen etätarjontamenetelmän avulla, jossa sopimuksen tekemiseen ja sitä edeltävään markkinointiin käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintä.

Etätarjontamenetelmällä tarkoitetaan markkinointi- tai myyntitapaa, joka on järjestetty niin, että sen pääasiallisena tavoitteena voidaan katsoa olevan sopimusten tekeminen etäviestimen avulla.

Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

13 §:n mukaan etämyynnissä kuluttajalle on hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä annettava seuraavat tiedot:

1) elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite sekä sijaintipaikka, jos se ei käy ilmi osoitteesta;

2) kulutushyödykkeen pääominaisuudet;

3) kulutushyödykkeen hinta, toimituskulut ja maksuehdot;

4) toimitusta tai sopimuksen täyttämistä koskevat muut ehdot;

5) sopimuksen vähimmäiskesto, jos sopimus koskee hyödykkeiden jatkuvaa tai toistuvaa toimittamista;

6) etäviestimen käyttämisestä syntyvät kulut, jos siitä veloitetaan perushintaa enemmän;

7) tarjouksen voimassaoloaika;

8) tieto 15 §:n mukaisesta peruuttamisoikeudesta tai siitä, että sitä ei 16 §:n 1 momentin 2-7 kohdan mukaan ole.

Nämä tiedot on annettava käytettyyn etäviestimeen sopivalla tavalla, selkeästi, ymmärrettävästi ja niin, että tietojen kaupallinen tarkoitus käy selvästi ilmi.

14 §:n mukaan edellä kohdissa 1-5 luetellut tiedot on vahvistettava kuluttajalle henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa tiedot muuttumattomina. Vahvistuksessa on lisäksi oltava muun muassa ohjeet ja tiedot 15 §:ssä tarkoitetun peruuttamisoikeuden käyttämistä varten. Vahvistus on toimitettava mahdollisimman pian sopimuksen tekemisen jälkeen

Vahvistusta ei tarvitse toimittaa, jos lainkohdassa tarkoitetut tiedot on sen mukaisella tavalla annettu kuluttajalle jo ennen sopimuksen tekemistä.

15 §:n mukaan etämyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa 14 §:ssä tarkoitetun vahvistuksen vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos tavara tai tavaraerä vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus. Jos vahvistusta ei tarvitse toimittaa, peruuttamisaika lasketaan tavaran kaupassa tavaran tai tavaraerän vastaanottamisesta ja muissa tapauksissa sopimuksen tekemisestä. Tavaran kaupassa peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myös vastaanotetun tavaran palauttaminen.

Jos vahvistus ei täytä 14 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, peruuttamisaika on kolme kuukautta. Jos vahvistus tänä aikana oikaistaan, kuluttajalla on 1 momentin mukainen peruuttamisoikeus siitä päivästä, jona hän sai oikaistun vahvistuksen.

16 §:ssä on lueteltu ne kulutushyödykkeet, joiden osalta peruuttamisoikeutta ei ole. Näitä ovat muun muassa hyödykkeet, joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoilla vaihtuvista noteerauksista joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa, tietynlaiset mittatilaustavarat, nopeasti pilaantuvat tavarat sekä vedonlyönti- tai arvontapalvelukset.

20 §:n mukaan jos kotimyyntiasiakirjaa tai 14 §:ssä tarkoitettua vahvistusta ei ole toimitettu kuluttajalle, sopimus ei sido kuluttajaa. Jos kuluttaja haluaa vedota sopimuksen sitomattomuuteen, hänen on ilmoitettava siitä elinkeinonharjoittajalle viimeistään vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Jos elinkeinonharjoittaja toimittaa kotimyyntiasiakirjan tai vahvistuksen ennen kuin kuluttaja on vedonnut sopimuksen sitomattomuuteen, kuluttajalla on kotimyynnissä 9 §:n ja etämyynnissä 15 §:n mukainen peruuttamisoikeus siitä päivästä, jona hän sai asiakirjan tai vahvistuksen.

Jos sopimus raukeaa kuluttajan vedottua sen sitomattomuuteen, elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua ilmoituksen saatuaan palautettava saamansa maksusuoritukset.

23 §:n mukaan jos kuluttaja sopimuksen peruuntuessa tai rauetessa saa hyväkseen suorituksen, joka ei ole palautettavissa, kuluttajan on maksettava saamastaan hyödystä kohtuullinen korvaus elinkeinonharjoittajalle.

Lautakunta arvioi nyt käsiteltävää tapausta seuraavasti:

Edellä esitelty kuluttajansuojalain 6 luvun etämyyntisäännöstö koskee yleisesti kulutushyödykkeitä, joihin vuokravälityspalveluksetkin lukeutuvat. Nyt vuokravälityspalvelusta on tarjottu etätarjontamenetelmällä ja toimeksiantosopimus on syntynyt etämyyntinä. Edellä esitellyn lainsäädännön mukaisesti tällaiseen sopimustyyppiin kuuluu kuluttajan lakisääteinen peruuttamisoikeus, josta seikasta elinkeinonharjoittajan tulee vahvistuksella tai ennen sopimuksen tekemistä ilmoittaa kuluttajalle. Ellei lain mukaista vahvistusta lainkaan anneta, sopimus ei sido kuluttajaa.

Todistustaakka siitä, että vahvistus on annettu, kuuluu sopimuksen sitovuuteen vetoavalle elinkeinonharjoittajalle.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa lautakunta ei ole voinut todeta, että tällaista vahvistusta olisi annettu. K:n saamasta aineistosta puuttui tieto peruuttamisoikeudesta, joka on etämyynnin keskeinen elementti. Lisäksi yrityksen Internet-sivuilla olevan toimeksiantosopimuspohjan valmis rastitus kohdassa, jossa toimeksiantaja vakuuttaa tallentaneensa ja tulostaneensa toimeksiannon ehdot itselleen, ei ole asianmukaisesti kiinnittänyt kuluttajan huomiota näiden toimien tarpeellisuuteen. Sopimus ei siten sellaisenaan sido K:a. Välitysliikkeellä ei ole oikeutta täysimääräiseen palkkioon, vaan ainoastaan kohtuulliseen korvaukseen siitä hyödystä, jonka kuluttaja on elinkeinonharjoittajan suorituksesta saanut.

Tämän korvauksen määrää mitoittaessaan lautakunta on ottanut huomioon ne toimet, jotka elinkeinonharjoittaja on asiassa tehnyt. Näitä ovat yhden asunnon näyttö tiistaina 6.3.2007 klo 15:30 sekä tätä asuntoa koskevan vuokrasopimuksen laatiminen seuraavana päivänä. Lautakunta pitää kohtuullisena korvauksena kuluttajan saamasta hyödystä 350 euroa.

Summalle on vaadittu myös korkoa. Kuluttajalla on oikeus korkolain 4 ja 7 §:n mukaisesti viivästyskorkoon alkaen 30 päivän kuluttua siitä, kun vaatimus perusteineen on esitetty. Kirjeenvaihdon perusteella näin on tapahtunut viimeistään valituksen tiedoksisaannin yhteydessä 29.3.2007.

Viivästyskorkoa on tällöin maksettava alkaen 28.4.2007. Viivästyskoron korkokanta oli 11 prosenttia ajalla

1.1.-30.6.2007 ja se on 11,5 prosenttia alkaen 1.7.2007.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle 296,80 euroa viivästyskorkoineen alkaen 28.4.2007.

 
Julkaistu 30.11.2007