Asumisoikeusasunto. Meluhaitta.

toimivalta
asumisoikeus
käyttövastike
meluhaitta

Diaarinumero: 829/83/07
Antopäivä: 29.11.2007

Kuluttajat (jäljempänä K:t) tekivät 26.9.2006 elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) kanssa asumisoikeussopimuksen huoneistosta. Asumisoikeusmaksu oli määrältään 15 448,23 euroa. Kuukausivastike oli 695 euroa

vuonna 2006 ja 1.1.2007 alkaen 724 euroa. Tapauksessa on kiistaa asunnon melutasosta.

Vaatimukset

K1 vaatii, että vuoden 2006 loka- ja marraskuun vastike palautetaan heille kokonaisuudessaan, ja että vastike puolitetaan kunnes vika on lopullisesti korjattu.

Olohuoneen alapuolisesta lämmönjakohuoneesta kantautui asuntoon runsaasti melua. Asia korjattiin viivytellen. Vaikka tilaan on vaihdettu kaksi pumppua ja putkiston ripustuksia on korjattu, melua on edelleen, vaikka ohjeissa sallittu äänitaso hieman alittuukin. Tämä haitta on korjattava asentamalla pumpun ympärille putkistoon äänieristekappaleet.

Liitteenä on ympäristö- ja terveystarkastajan mittausraportti (23.1.2007). Oleskeluvyöhykkeellä olo- ja makuuhuoneessa tehdyissä mittauksissa tulokset olivat olohuoneessa 28 dB ja makuuhuoneessa 20 sekä 23 dB. Asumisterveysoppaan mukaiset ohjearvot ovat päivällä 35 dB ja yöllä 30 dB. Äänitaso ei ylittänyt mittaushetkellä ohjearvoja.

Vastaus

EH pitää epäselvänä sitä, kuuluuko tällainen asumisaikainen ongelma kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan.

Itse vaatimus kiistetään perusteettomana. Kohteen tekninen isännöitsijä on käynyt kohteessa, eikä hän havainnut epätavanomaisia ääniä sen enempää lvi-tiloissa kuin asunnossakaan. Kohteessa aiemmin asunut perhe ei valittanut asiasta. Talonomistaja ryhtyi kuitenkin joutuisasti toimiin uusien asukkaiden epäilemän haitan eliminoimiseksi.

Asukkaan pyynnöstä kohteessa on sittemmin tehty äänitason mittauskin. Siinä äänitasojen ohjearvojen ei todettu ylittyvän. Vaatimusten perusteita ei ole näytetty toteen miltään osin.

Liitteinä on kohteen isännöitsijöiden lausunto. Sen mukaan asunnossa todettiin tasainen vaimea hurina. Sitä ei kuullut normaalin keskustelun aikana. Lämmönjakohuoneessa todettiin käyntiääniä, jotka eivät nousseet normaalia keskustelua häiritsevälle tasolle. Äänen lähdettä tutkittaessa ilmeni, että paineenkorotuspumpun laakeri oli vioittunut. Kohteeseen hankittiin uusi pumppu, moottori ja säätöyksikkö. Koska asukkaan mukaan korjaus ei vähentänyt melua, päätettiin vaihtaa myös toinen lvi-tilassa oleva pumppu sekä uusia patteriverkoston kannattimet. Asukkaan mukaan pumpun ääni kuuluu edelleen häiritsevänä huoneistoon.

Ratkaisu

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n 1 momentin

1-kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi. Lisäksi momentin 3-kohdan mukaan toimivaltaan kuuluvat asumisoikeuden luovutukseen liittyvät asiat, joita kuluttajat taikka asumisoikeuden myyjinä tai tarjoajina olevat yksityishenkilöt saattavat lautakunnan käsiteltäviksi.

Nyt käsiteltävä asumisoikeusasunnon väitetty asumisaikainen haitta on sellainen elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen kulutushyödykkeen hankkimista koskeva asia, joka kuuluu edellä esitellyn säännöksen 1-kohdan mukaan lautakunnan toimivaltaan.

Asumisoikeusasunnoista annetun lain 8 §:n mukaan asumisoikeuden haltijalla on oikeus saada vapautus käyttövastikkeen maksamisesta tai kohtuullinen alennus käyttövastikkeen määrään siltä ajalta, jona huoneistoa ei sen hallinnan luovutuksen viivästymisen tai kunnon puutteellisuuden vuoksi ole voitu käyttää tai jona sen kunto on muuten ollut puutteellinen.

Tapahtumista saadun selvityksen mukaan asuntoon on kantautunut ääntä sen alapuolisesta lämmönjakotilasta. Toimenpiteisiin sen poistamiseksi tai vähentämiseksi on ryhdytty, kun asukas on valittanut asiasta. Pumput on vaihdettu ja muut toimenpiteet tehty ilman aiheetonta viivytystä. Tämän jälkeen tehdyn äänitason mittauksen perusteella asunnon äänitaso vastaa ohjearvoja, eikä asukkaiden edelleen vaatimiin lisätoimenpiteisiin ole tarvetta. Lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että myöskään ennen pumppujen uusimista kuulunut melu olisi ollut niin voimakasta, että se antaisi perustetta käyttövastikkeen alennukseen.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 29.11.2007