Matkapuhelinliittymän laskutus. Alaikäinen liittymän käyttäjä. Saldopalvelu. Palvelun sopimusehdot. Tiedonanto- ja neuvontavelvollisuus.

matkapuhelinlaskutus
tiedonantovelvollisuus
neuvontavelvollisuus

Diaarinumero: 3779/39/05
Antopäivä: 29.11.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi 23.4.2005 puhelinmyyjän kautta elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) puhelinliittymän ja siihen saldosopimuspalvelun. Liittymän käyttäjä oli K:n alaikäinen poika. K:n valitus koskee sitä, että 20 euron kuukausittaisesta saldorajoituksesta huolimatta EH:n 15.8.2005 päivätty lasku oli 632,82 euron suuruinen. Lasku sisälsi heinäkuussa yhden vuorokauden aikana käytettyjä sisältöpalveluja 628 euron edestä.

Vaatimukset

K vaatii 600 euron hyvitystä.

Puhelimitse tehdyn tilauksen yhteydessä ei kerrottu palvelun ehtoja eikä tarjottu estopalvelua erikoismaksullisiin numeroihin. Missään vaiheessa K ei saanut kirjallista liittymäsopimusta eikä saldosopimuspalvelun ehtoja. Hän luotti siihen, ettei liittymän lasku voi ylittää sovittua 20 euron saldorajaa.

Vastaus

EH ilmoittaa, että puhelimitse tehdyissä tilauksissa asiakkaalle lähetetään postitse kotiosoitteella tilausvahvistus, hinnasto ja toimitusehdot. Tämän jälkeen lähetetään SIM-kortti kirjattuna kirjeenä. Kun asiakas tilaa saldosopimuspalvelun, EH:n järjestelmä lähettää automaattisesti palvelun tilausvahvistuksen ja saldosopimuksen ehdot asiakkaalle. Jos ehtoja ei olisi lähetetty asiakkaalle, palvelua ei olisi kytketty liittymälle. Saldosopimus kytkettiin 17.5.2005.

Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua saldopalveluun EH:n verkkosivuilla. Saldosopimuksen ehdoissa on kerrottu, ettei palvelu ole reaaliaikainen. Sisältöpalvelut päivittyvät saldoseurantaan yhden vuorokauden viiveellä. Tässä tapauksessa liittymästä on lähetetty 12 sisältöpalveluviestiä (6,35 euroa) 5.7.2005 klo 03.09-04.13 ja 639 viestiä klo 13.46-16.35. Käyttäjä on päässyt iltapäivällä jatkamaan sisältöpalvelujen tilausta, koska saldosopimusraja ei ole tullut aamuyöllä täyteen ja sisältöpalvelut päivittyvät vuorokauden viiveellä.

Saldosopimuksen ehdoissa mainitaan, että palvelua voi täydentää maksuttomalla hyötyviestiestolla, joka estää hyöty- ja viihdepalvelujen käytön tekstiviestillä ja wapin kautta. Asiakas ei ole tilauksen yhteydessä halunnut liittymälle mitään estoja.

EH viittaa toimitusehtojensa kohtaan 8.4, jonka mukaan asiakas vastaa sopimuksen mukaisista velvoitteista ja palveluista perittävien maksujen suorittamisesta siinäkin tapauksessa, että joku muu kuin asiakas on käyttänyt palvelua, ellei asiakas osoita, että palvelua on käytetty oikeudettomasti.

Ratkaisun perustelut

K vaatii EH:a hyvittämään matkapuhelinliittymän laskua, koska saldosopimuspalvelu ei estänyt määrältään suuren laskun kertymistä sisältöpalveluista eikä hänelle tarjottu estopalveluja. Liittymä on ollut K:n alaikäisen lapsen käytössä. EH on vedonnut saldosopimuspalvelun ehtoihin, joiden mukaan sisältöpalvelut päivittyvät saldoseurantaan yhden vuorokauden viiveellä.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 13 §:n mukaan palveluksessa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka toimeksisaaja on antanut palveluksen sisällöstä tai suorituksestaan taikka muista palveluksen laatua tai hyväksikäyttöä koskevista seikoista palvelusta markkinoidessaan tai muuten ennen sopimuksentekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Palveluksessa on lainkohdan 3 momentin mukaan niin ikään virhe, jos toimeksisaaja on laiminlyönyt antaa tilaajalle tiedon sellaisesta 1 momentissa tarkoitetusta seikasta, josta hänen olisi pitänyt olla selvillä ja josta tilaaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 14 §:n mukaan jos sopimusta tehtäessä tai sen jälkeen osoittautuu, että palvelus, sen hinta, kohteen arvo ja ominaisuudet tai muut erityiset seikat huomioon ottaen ilmeisesti ei olisi tilaajan kannalta tarkoituksenmukainen, toimeksisaajan on viipymättä ilmoitettava siitä tilaajalle.

Tiedonanto- ja neuvontavelvollisuutta koskevat kuluttajansuojalain säännökset ilmentävät yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita, joita voidaan soveltaa myös viestintäpalvelua ja siihen liittyviä lisäpalveluita koskevaan sopimukseen.

Teleyrityksellä ei ole yleistä velvollisuutta tarjota estopalvelua oma-aloitteisesti. Tässä tapauksessa liittymä tuli alaikäisen käyttöön ja tilaaja halusi rajoittaa sen käyttöä. Tässä tilanteessa EH:n olisi tullut selvittää, onko liittymän haltijalla saldorajoituksen viiveestä johtuen tarvetta rajoittaa liittymän käyttöä myös estopalveluilla ja neuvoa liittymän haltijan tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden valinnassa. EH ei ole väittänytkään, ett se olisi selvittänyt näitä seikkoja K:lle sopimusta tehtäessä.

Saldosopimuspalvelun sopimusehdoista käy ilmi, ettei palvelu ole reaaliaikainen ja että sisältöpalvelut, joita voidaan käyttää tekstiviestin ja wapin kautta, päivittyvät saldoseurantaan yhden vuorokauden viiveellä. Ehdoissa todetaan myös, että palvelua voi täydentää erikseen tilattavalla estopalvelulla. Koska saldopalvelun ehdoissa on selkeästi kerrottu palvelun viiveestä ja mahdollisuudesta estopalveluun, lautakunta katsoo, että puutteet sopimusta tehtäessä annetuissa tiedoissa olisivat voineet korjautua sopimusehtojen antamisella kuluttajalle.

K:n valituksen mukaan hän ei ole saanut saldosopimuspalvelun sopimusehtoja. EH on ilmoittanut, että palvelun ehdot lähetetään automaattisesti asiakkaalle, kun palvelu kytketään liittymälle eikä liittymälle olisi kytketty saldopalvelua, jos ehtoja ei olisi lähetetty. Koska EH ei ole esittänyt mitään selvitystä siitä, miten se on varmistunut, että ehdot lähetetään kaikille palvelun tilaajille, lautakunta katsoo, ettei yksinomaan EH:n omaa ilmoitusta voida pitää riittävänä näyttnä siitä, että sopimusehdot on lähetetty K:lle. Koska asiassa on jäänyt näyttämättä, että saldosopimuspalvelun sopimusehdot olisi saatettu K:n tietoon, puutteiden tiedonantovelvollisuuden täyttämisessä ei voida katsoa korjautuneen.

Koska K ei ole EH:n puolella olevasta syystä johtuen saanut tietoa saldopalvelun viiveestä ja mahdollisuudesta estopalveluihin, lautakunta katsoo, että toimitusehtojen kohta 8.4, jonka mukaan asiakas vastaa sopimuksen mukaisista velvoitteista ja palvelusta perittävien maksujen suorittamisesta EH:lle siinäkin tapauksessa, että joku muu kuin asiakas on käyttänyt palvelua, johtaa kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla kohtuuttomuuteen. Lautakunta sovittelee vastuuta liittymän käytöstä kertyneestä laskusta K:n vaatimuksen mukaisesti siten, että EH:n tulee hyvittää laskusta 600 euroa.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH hyvittää K:lle 15.8.2005 päivätystä 632,82 euron laskusta 600 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 29.11.2007