3g-matkapuhelimen ja liittymän kytkykauppa. Kuuluvuus.

puhelinliittymä
kytkykauppa

Diaarinumero: 3123/39/06
Antopäivä: 29.11.2007

Kuluttajat (jäljempänä K:t) sopivat 18.4.2006 elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) kanssa 3G-matkaviestintäverkon käyttöön soveltuvien puhelimien ja liittymien hankkimisesta. Erimielisyys koskee liittymien kuuluvuutta K:ien kotiosoitteessa ja sen merkitystä.

Vaatimukset

K:t vaativat puhelinmaksuihin alennusta ajalta, jona liittymät eivät toimi kunnolla.

Kyse on pakettiliittymäsopimuksista. Puhelut katkeilevat ja K:iin ei saa kotona yhteyttä. Vain keittiön pöydän ääressä puhelimet toimivat. EH on luvannut hyvittää vain yhden kuukauden maksut eli 6,95 euroa ja 17 euroa. Jos liittymät irtisanotaan, veloittaisi EH puhelimien koko hinnan.

Jo ennen 3G-puhelimien hankkimista K:t ovat valittaneet operaattorille liittymien huonosta kuuluvuudesta useampaan kertaan sen jälkeen, kun toinen operaattori siirtyi EH:n verkkoon. Asian luvattiin korjaantuvan, mutta näin ei tapahtunut.

K:t ostivat 18.4.2006 3G-puhelimet, ns. kytkykauppapuhelimet. Liikkeen myyjän mukaan liittymien kuuluvuus oli hyvä K:ien asuinalueella, kuitenkin vaikeudet jatkuivat entiseen malliin. Nyt on tullut ilmi, että EH:n liittymät eivät toimi kunnolla heidän osoitteessaan.

Vastaus

EH pitää valitusta aiheettomana.

Kyseessä on määräaikainen sopimus, joka sisältää pakettihinnoitellun matkaviestintäliittymän ja 3G-puhelimen tai tietoliikennekortin. Sopimuksen voi tehdä vain 24 kuukauden ajaksi. Sopimusta ei voi perua tai laitetta palauttaa sen jälkeen, kun sopimus on tullut sitovaksi. Sopimus on irtisanottava viimeistään kaksi viikkoa ennen sopimusajan päättymistä, jotta sopimus päättyisi sopimusajan kuluttua.

K:ien liittymät siirtyivät EH:lle 27.4.2006. Kummassakin liittymässä on puhepaketti ja puhelin ja niiden maksut kuukaudessa ovat 17,90 euroa ja 31,50 euroa. Kuuluvuudesta on tehty häiriöilmoitus EH:lle 8.8.2006. Kuuluvuuskartan perusteella K:ien kotiosoite on 3G-verkon alueella. Kuuluvuuskartassa kerrotaan myös, että kuvatuilla peittoalueilla saattaa esiintyä katvealueita puheessa tai alle maksimidatasiirtonopeuden olevia datanopeuksia. Laskutustietojen mukana puhelinliittymiä ja puhelinlaiteita voidaan käyttää vaikeuksitta lukuun ottamatta kotiosoitteesta puuttuva 3G-verkkoa. Verkon toimimattomuus ei ole peruste purkaa sopimusta.

EH:n matkaviestintäpalvelujen yleisten toimitusehtojen mukaan EH:lla on oikeus päättää matkaviestinverkon alueellisesta laajuudesta sekä sen tarjoamista ominaisuuksista. EH ei takaa keskeytyksetöntä toimivuutta palveluilleen (kohta 6.5). 3G-verkon kuuluvuutta on tarkoitus parantaa kyseisellä alueella vuoden 2007 aikana.

EH on hyvittänyt K:ille yhden kuukauden puhepaketin kuukausimaksun 15.8-14.9.2006. EH on valmis purkamaan määräaikaiset sopimukset, jolloin K:ien tulee lunastaa puhelinlaitteet itselleen. EH ei katso useiden kuukausien kuukausimaksujen hyvittämistä perustelluksi, koska asiakkaiden liittymät toimivat muualla kuin kotiosoitteessa.

Ratkaisun perustelut

K:t ovat tehneet EH:n kanssa sopimukset, jotka sisältävät 3G-matkapuhelimen ja pakettihinnoitellun puhelinliittymän, jota koskeva sopimus on voimassa 24 kuukautta. K:t vaativat hinnanalennusta puhelinmaksuista sen perusteella, että matkapuhelinliittymien kuuluvuus on vastoin myyjäliikkeen antamia tietoja huono heidän kotiosoitteessaan. EH on vedonnut siihen, että matkaviestintäpalvelujen yleisten toimitusehtojen mukaan sillä on oikeus päättää matkaviestintäverkon alueellisesta laajuudesta sekä sen tarjoamista ominaisuuksista eikä EH takaa keskeytyksetöntä toimivuutta palveluilleen. EH on hyvittänyt yhden kuukauden puhepaketin kuukausimaksut, mutta katsoo, ettei enempään hinnanalennukseen ole aihetta.

Viestintämarkkinalain 70 §:n 1 momentin mukaan GSM-matkaviestinverkon päätelaitteen tai siihen liittyvän hyödykkeen hinta ei saa riippua siitä, hankkiiko käyttäjä myyjältä myös

GSM-matkaviestinverkon liittymän (kytkykauppa). Lainkohdan

2 momentin mukaan kytkykauppa on sallittua muun kuin

1 momentissa tarkoitetun matkaviestinverkon liittymäsopimusta tehtäessä. Teleyritys saa lainkohdan 4 momentin mukaan kytkykaupan yhteydessä tehdä kuluttajan kanssa enintään kahden vuoden määräaikaisen liittymäsopimuksen.

Lautakunta toteaa, että osapuolten välinen sopimuskokonaisuus muodostuu päätelaitteen kaupasta ja matkapuhelinpalvelua koskevasta sopimuksesta. Asiassa on sen vuoksi arvioitava, sovelletaanko sopimukseen tavaran kauppaa vai palvelussopimuksia koskevia säännöksiä.

Kuluttajansuojalaissa ei ole säännöksiä siitä, milloin sopimusta on pidettävä tavaran kauppana. Kuluttajansuojalain esitöiden mukaan tehtäessä rajanvetoa tavaran kaupan ja palvelussopimusten välillä tulisi kiinnittää huomiota siihen, onko suoritukseen sisältyvällä palveluksella sellaisessa sopimuksessa tyypillisesti niin keskeinen merkitys, että siihen on tarpeen soveltaa erityisesti palvelussuoritukseen liittyviä erityisiä oikeussuojatarpeita silmällä pitäen laadittuja säännöksiä.

(HE 360/1992, 8 luvun 1 §:n yksityiskohtaiset perustelut).

Irtaimen omaisuuden kauppaa koskevan yleislain kauppalain 2 §:n 2 momentin mukaan lakia ei sovelleta sopimukseen, jonka mukaan tavaran toimittajan on myös suoritettava työtä tai muu palvelus, jos palvelus muodostaa pääosan hänen velvollisuuksistaan. Kauppalain mukaan ratkaisevaa on siis se, mitä on pidettävä pääosana toimeksisaajan suoritusvelvollisuutta eli miten olennainen merkitys sopimuksen edellyttämällä palveluksella on sellaisessa sopimuksessa.

Kytkykaupassa kuluttaja saa matkapuhelinlaitteen halvemmalla, jos hän tekee samalla määräaikaisen liittymäsopimuksen. Viestintämarkkinalain 70 §:n sanamuodon mukaan kyseessä on päätelaitteen kaupan yhteydessä tapahtuva liittymäsopimuksen tarjoaminen, mikä viittaa siihen, että sopimuksen pääosana on päätelaitteen kauppa. Lautakunnan käsityksen mukaan 3G-ominaisuuksilla varustetun matkapuhelimen hankkimisella on sopimuksessa niin keskeinen merkitys, että sopimusta on kokonaisuudessaan arvioitava lähtökohtaisesti tavaran kauppaa koskevien säännösten perusteella.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n mukaan tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kyseeseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa:

1) vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta; tai

2) purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Lautakunta pitää valitusasiakirjojen perusteella selvitettynä, että K:ille on matkapuhelimen ja liittymän myyntitilanteessa ilmoitettu 3G-verkon toimivan heidän kotiosoitteessaan ja että liittymien kuuluvuus siellä on hyvä. Esitetystä selvityksestä ei ilmene, että kyseiseen tietoon olisi mahdollisesti liitetty verkon toimintaa koskevia rajoituksia tai varaumia. Lautakunta katsoo, että EH ei voi sen puolesta toimineen myymälän antamien tietojen vuoksi vedota matkaviestintäpalvelujensa yleisten toimitusehtojen kohtaan 6.5, jonka mukaan EH:lla on oikeus päättää matkaviestintäverkkojensa alueellisesta laajuudesta.

Myyjäliikkeen antamien tietojen perusteella K:t ovat voineet oikeutetusti odottaa, että he voivat käyttää 3G-palveluita kotiosoitteessaan ja että liittymien kuuluvuus siellä on hyvä. Tämä ei kuitenkaan ole pitänyt paikkaansa, vaan liittymät eivät K:ien mukaan ole toimineet asianmukaisesti heidän kotonaan.

EH ei ole kiistänyt K:ien kertomia ongelmia liittymien toimivuudessa eikä periaatteellista vastuutaan asiassa. Näin ollen asiassa on selvitetty, että sopimuksen kohteena olevat päätelaitteet ja liittymät eivät ole vastanneet niistä ja niiden käytöstä ennen kaupantekoa annettuja tietoja. Kyseessä on kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:ssä tarkoitettu tavaran virhe.

K:t ovat vaatineet hinnanalennusta, mihin heillä on kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan oikeus. Liittymien kuuluvuusongelmat koskevat käyttöä K:ien kotona, minkä vuoksi lautakunta arvioi virhettä vastaavaksi hinnanalennukseksi 20 prosenttia puhelinlaitteen ja puhepaketin kuukausimaksusta ajalta, jona kuuluvuudessa on ongelmia. Hinnanalennusta tulee maksaa virheen vaikutusajalta eli 18.4.2006 alkaen siihen saakka, kunnes kuuluvuus paranee, mikä EH:n ilmoituksen mukaan tapahtuu huhti-kesäkuun 2007 aikana. Hinnanalennuksesta voidaan vähentää K:ille jo maksettu hyvitys.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH antaa K:ille

20 prosentin hinnanalennuksen puhelimen ja puhepaketin yhteenlasketusta kuukausimaksuista 18.4.2006 alkaen. Hinnanalennuksesta voidaan vähentää jo maksettu hyvitys.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 29.11.2007