Käytetyn henkilöauton kauppa. Auton kunto.

autokauppa
virhe

Diaarinumero: 1757/33/06
Antopäivä: 19.11.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 19.5.2006 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) 1990 käyttöönotetun henkilöauton 600 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 466 000 kilometriä. Kauppasopimukseen on kirjoitettu teksti: "Myyty kaikilta osin kunnostettavaksi".

K valittaa, että heti kotimatkalla kaupanteon jälkeen auto osoittautui vialliseksi.

Vaatimukset

K vaatii kaupan purkua.

K kertoo, että auto alkoi temppuilla jo kotimatkalla kaupanteon jälkeen. Auto savusi eikä kulkenut kuin pienellä vaihteella. Lisäksi moottorista alkoi kuulua räminää. K vei auton tarkistettavaksi. Tuolloin todettiin, että auto ei toimi kuin kahdella pytyllä ja kannentiiviste on rikki. Lisäksi todettiin jotakin muutakin vikaa. Autosta puuttui myös sekä soitin että lohkolämmitin. Kauppasopimuksen mukaan molempien piti sisältyä kauppaan. Henkilöt, jotka tarkistuksen tekivät, kehottivat K:a purkamaan kaupan. K:n mukaan myyjä kertoi kauppasopimusta tehtäessä, että auto on kaikilta osin kunnossa. Sopimukseen myyjä on kuitenkin kirjoittanut muuta. Sitä K ei osannut sopimusta tehdessä tarkistaa.

Vastaus

EH kertoo, että auto oli ollut liikkeessä myynnissä jonkin aikaa ja sillä oli tehty useita koeajoja. Mitään ongelmia ei kuitenkaan ollut ilmennyt. Auto myytiin lausekkeella "myydään kaikilta osin kunnostettavaksi". Autossa ei ollut K:n mainitsemia vikoja myyntihetkellä. Sitä paitsi K:n mies kävi autolla koeajolla ennen kaupan päättämistä.

K oli tietoinen siitä, ettei autossa ollut radiota ja kyseinen seikka oli toki nähtävissäkin. Lohkolämmitin autossa oli, mutta myyjä ei muista, oliko johto mukana. Auton lähtöhinta oli 1 500 euroa, mutta se myytiin kuitenkin 600 eurolla, joka ei ole kuin renkaiden hinta.

Ratkaisu

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on", siinä on kuitenkin kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 1 kohdan mukaan virhe, jos tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tavarassa on kuluttajasuojalain

5 luvun 14 §:n 3 kohdan mukaan myös virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Virhearvioinnin perusteena ovat ostajan aiheelliset odotukset. Käytetyn auton kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko auton kunto sellainen kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voi olettaa. Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat auton normaalista kulumisesta. Arvioinnissa otetaan myös huomioon, vastaako auton hinta yleensä samaa merkkiä ja vuosimallia olevien autojen hintaa.

Koska auto kuluu käytössä ja ajan myötä, ostajalla on aihetta varautua siihen, että käytettynä ostettuun autoon voidaan joutua tekemään välttämättömiä korjauksia ehkä piankin kaupanteon jälkeen. Korjauskustannukset eivät kuitenkaan saa muodostua kohtuuttoman korkeiksi auton ikä, kauppahinta ja sillä ajetut kilometrit huomioon ottaen.

K ei ole toimittanut lautakunnalle sellaista selvitystä auton väitetyistä vioista, jonka perustella lautakunta pystyisi arvioimaan auton mahdollista virheellisyyttä. Ottaen huomioon auton kuudentoista vuoden iän, 466 000 kilometrin ajomäärän sekä alhaisen 600 euron kauppahinnan, lautakunta katsoo, että K:n on tullut varautua siihen, että esimerkiksi auton moottorissa saattaa ilmetä jo hyvin pian kaupanteon jälkeen varsin suurenkin korjauksen tarvetta. Lisäksi K:n allekirjoittamaan auton kauppasopimukseen on kirjattu maininta siitä, että auto myydään kaikilta osin kunnostettavaksi. Lautakunta katsoo, ettei auto ole sillä perusteella virheellinen, että siinä on ollut sen ikään ja ajokilometreihin nähden normaaleja, kulumisesta aiheutuneita vikoja.

Kauppasopimuksen mukaan autossa piti olla soitin.

Kuluttajasuojalain 5 luvun 12 §:n 3 momentin mukaan ostaja ei voi virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Jos autossa ei ole soitinta, se on ilmeisen selvästi havaittavissa esimerkiksi koeajossa autoa edes erityisemmin tarkastamatta. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa radion puuttuminen on tällainen seikka, josta K:n täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä ja jonka hänen voidaan katsoa hyväksyneen. Asiassa on myös jäänyt selvittämättä, että autosta olisi puuttunut luvattu lohkolämmitin.

Lautakunta katsoo, ettei autossa ole tälläkään perusteella ollut virhettä.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 19.11.2007