Laskettelusuksien kauppa. Tilauksen vai kaupan peruutus. Vahingonkorvaus.

peruuttaminen
tavaran luovutus
vahingonkorvaus

Diaarinumero: 1091/36/06
Antopäivä: 12.11.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 9.2.2006 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) laskettelusukset, laskettelumonot ja sauvat, joista hän maksoi yhteensä 400 euroa. K:n oli tarkoitus noutaa tavarat sen jälkeen, kun EH olisi kiinnittänyt siteet suksiin. Hän kuitenkin peruutti kaupan 10.2.2006. Erimielisyys koskee sitä, onko K:lla oikeus saada takaisin kauppahinta.

Vaatimukset

K vaatii EH:a palauttamaan kauppahinnan.

K vetoaa kuluttajansuojalain 5 luvun 25 §:ään. Hän on valmis maksamaan 40 euroa siitä, että suksiin porattiin reikä siteitä varten.

K:n ostaessa sukset myyjä ilmoitti, että siteet asennetaan suksiin 11.2.2006, jonka jälkeen K voi hakea ne. K:n mies ilmoitti K:n puolesta puhelimitse aamulla 10.2.2006 eli puolitoista päivää ennen aiottua noutoa purkavansa kaupan, jolloin myyjä tämän mukaan ilmoitti, että tämä on ongelmatonta ja pyysi hakemaan rahat. Myyjä ilmoitti myös 11.2.2006, että kaupan voi purkaa ilman vahingonkorvausta. Myyjän kannanotto sitoo liikettä, koska hän toimi asemavaltuutuksen perusteella. K:n miehelle ilmoitettiin kuitenkin 11.2.2006, että siteet oli jo aamulla 10.2.2006 asennettu suksiin ja ettei kauppaa siitä syystä voi enää purkaa.

K ei hyväksy liikkeen varastointikuluvaatimusta, koska liike on pitänyt tavaroita itsellään viisi kuukautta sen jälkeen, kun hän vaati kaupan purkamista. Liike ei ole myöskään voinut menettää 50 euroa voittoa vuorokauden aikana. K vaatii myös sauvojen ja siteiden kaupan purkamista, koska hän ei ole noutanut niitäkään.

EH:n vaadittua korvausta K:n mies selvitti toisesta urheiluliikkeestä, että laskettelusuksiin porattu reikä täytyy siirtää, jotta se sopisi kengälle, joka on yli senttimetrin alkuperäistä pidempi tai lyhyempi. Reikä voidaan peittää, jotta estetään veden kulkeutuminen suksen puiseen keskiosaan. Liike ilmoitti myyvänsä tällaiset sukset edelleen pienellä alennuksella.

Vastaus

EH ilmoittaa, että siteet porattiin suksiin kiinni asiakkaan pyynnöstä. Sen vuoksi sukset eivät ole enää alkuperäisen arvoiset. Suksien osuus maksetusta hinnasta on 190 euroa ja monojen 190 euroa. Sauvat EH myi 20 eurolla ja slalomlasit 26 eurolla. K:n mies ymmärsi puhelimessa, että tuotteita ei voi palauttaa. Alennustuotteiden kaupan purku ei toimi kuten normaalihintaisten.

Mahdollista on, että sukset saadaan joskus myytyä, jos löytyy sopiva asiakas, mutta hintaa on joka tapauksessa alennettava. Laskettelusukset myydään siteet valmiiksi kiinnitettynä noin 70 prosentin alennuksella. Monot myydään kevätkaudella 40-50 prosentin alennuksella, kun normaalihinta on 319 euroa. EH ei ole myynyt tuotteita uudelleen.

EH on ehdottanut, että se palauttaisi K:lle 180 euroa eli K maksaisi vahingonkorvauksena 140 euroa. Vaatimuksensa EH on eritellyt seuraavasti:

- työ siteiden laitosta ja siteiden irrotuksesta 40 euroa

- varastointikulut 50 euroa (10 euroa/kuukausi)

- menetetty kate ja työaika 50 euroa.

Suksien arvo on 130 euroa ilman siteitä. Siteiden arvo on 60 euroa. EH voi myös palauttaa asiakkaalle monot ja sukset, joista siteet on poistettu.

Ratkaisu

K osti EH:lta muun muassa laskettelusukset, siteet suksiin, monot ja sauvat. K maksoi kaupantekohetkellä ostamansa tavarat ja ne jäivät liikkeeseen siteiden asennusta varten. K halusi seuraavana päivänä peruuttaa kaupan. Hänen mukaansa puhelimessa ollut myyjä suostui kaupan purkamiseen ja lupasi, että rahat palautetaan. Liike kiistää tämän.

Lautakunta ei voi perustaa ratkaisuaan väitettyyn sopimukseen kaupan purusta ja kauppahinnan palauttamisesta, koska lautakunta ei voi tuomioistuimen lailla kuulla todistajia.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 25 §:n mukaan myyjällä ei ole oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista, jos ostaja rikkoo sopimuksen peruuttamalla tavaran tilauksen ennen tavaran luovutusta. Sen sijaan myyjällä on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuneesta vahingosta saman luvun 28 §:n mukaisesti.

Lautakunta katsoo, ettei tässä tapauksessa ole ollut kysymys kuluttajansuojalain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitetusta tilauksen peruuttamisesta. Kysymys on kaupan peruuttamisesta, koska tavarat olivat luovutettavissa ostajalle liikkeestä heti kaupantekohetkellä ja K oli suorittanut koko kauppahinnan. Tavarat jäivät liikkeeseen siteiden asennusta varten. Kaupan peruuttaminen ilman lakiin tai sopimukseen perustuvaa syytä on sopimusrikkomus. Tällaisessa tilanteessa myyjällä on oikeus vaatia ostajaa pysymään sopimuksessa eikä hänellä ole velvollisuutta kauppahinnan palauttamiseen.

EH on kuitenkin ilmoittanut suostuvansa siihen, että kauppa puretaan, jos K maksaa vahingonkorvauksena 140 euroa.

Lautakunta voi myös vapaaehtoisessa kaupan purkutilanteessa arvioida, onko myyjän purusta vaatima vahingonkorvaus kohtuullinen.

Myyjä on esittänyt selvityksen aiheutuneesta vahingosta. Selvitys huomioon ottaen lautakunta ei pidä vaadittua 140 euron purkurahaa kohtuuttomana.

Edellä olevan perusteella lautakunta ei suosita hyvitystä.

ERIÄVÄ MIELIPIDE

Katson, että asia olisi pitänyt ratkaista seuraavasti:

Kuluttajasuojalain 5 luvun 25 §:n mukaan jos ostaja rikkoo sopimuksen peruuttamalla tavaran tilauksen ennen tavaran luovutusta, myyjällä ei ole oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista. Sen sijaan myyjällä on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuvasta vahingosta 28 §:n mukaisesti. Viimeksi mainitun säännöksen mukaan myyjällä on oikeus korvaukseen niistä erityisistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä ja jotka todennäkisesti jäävät hyödyttömiksi, sekä kaupan purkamisen tai peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista. Muusta vahingosta myyjällä on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon tavaran hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet sekä muut seikat.

Em. säännöksistä siten ilmenee yhtäältä, että kuluttaja syyllistyy sopimusrikkomukseen peruuttaessaan tilauksensa ilman lakiin tai sopimukseen perustuvaa syytä, ja toisaalta, että jos kauppa peruutetaan ennen tavaran luovuttamista kuluttajalle, sanotunlaisen kuluttajan sopimusrikkomuksen seuraamukset määräytyvät kuluttajansuojalain 5 luvun 25 ja 28 §:n mukaisesti.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 25 §:n säännös on siten tarkoitettu sovellettavaksi tilanteissa, joissa tavara on määrä luovuttaa vasta kaupan solmimisen jälkeen. Vaikka säännöksessä puhutaan tilauksen peruuttamisesta, sitä ei kuitenkaan, toisin kuin kauppalain 52 §:n 2 momentin säännöstä tilauksen peruuttamisesta ja sen oikeusvaikutuksista, ole tarkoitettu sovellettavaksi vain erikseen tilattavia tai valmistettavia tavaroita koskevaan kauppaan, vaan yleisesti tilanteissa, joissa kaupan kohde syystä tai toisesta on sovittu luovutettavaksi kaupantekoajankohdan jälkeen (HE 360/1992 vp s. 69 s.).

Esillä olevassa tapauksessa kaupan kohteita ei ollut ennen kaupan peruuttamista luovutettu K:lle, vaan ne oli sovittu luovutettavaksi sen jälkeen, kun myyjäliike oli kiinnittänyt ostettuihin suksiin ostetut siteet. Näin ollen kaupan peruuttamisen oikeusvaikutuksia ja myyjän oikeutta vahingonkorvaukseen on arvioitava kuluttajansuojalain 5 luvun

28 §:n pohjalta.

Saadun selvityksen perusteella myyjälle on aiheutunut vahinkoa siteiden kiinnittämisestä ja irrottamisesta, koska siteet oli ehditty kiinnittää suksiin jo ennen peruutusilmoitusta, sekä kuluneesta työajasta. Lisäksi myyjä joutuu todennäköisesti myymään sukset uudelle asiakkaalle alennettuun hintaan, koska ne eivät ole täysin alkuperäisen veroiset siteiden kiinnittämisen ja irrottamisen jälkeen.

Myyjällä on ollut velvollisuus rajoittaa vahinkoaan esimerkiksi yrittämällä myydä tavarat uudelleen (HE 360/1992 vp s 70). En pidä uskottavana, ettei kyseessä olevan kaltaisia sarjavalmisteisia tavaroita olisi kaupan peruuttamisajankohtana meneillään olleena ko. tuotteiden sesonkiaikana voitu myydä uudelleen. Tällöin myös myyjän mainitsemilta varastointikuluilta olisi vältytty. Muutoinkaan ei ole uskottavaa, että urheiluliikkeelle olisi aiheutunut korvattavaa vahinkoa yhden suksiparin säilyttämisestä liikkeessä. Sauvojen ja monojen arvon ei voida katsoa kaupan peruutuksen johdosta alentuneen. Kun myyjä ei ole esittänyt luotettavaa selvitystä sille aiheutuneesta vahingosta, arvioin kohtuulliseksi korvaukseksi myyjälle aiheutuneesta vahingosta 100 euroa. Myyjän tulee näin ollen palauttaa ostajalle 300 euroa ostajan maksamasta hinnasta.

 
Julkaistu 12.11.2007