3g-matkapuhelimen ja liittymän kytkykauppa. Verkon peittoalueesta annetut tiedot.

Diaarinumero: 3391/39/06
Antopäivä: 06.11.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) ja elinkeinonharjoittaja (jäljempänä EH) ovat sopineet 3G-matkaviestintäverkon käyttöön soveltuvasta puhelimesta ja liittymästä. Sopimuksenteon jälkeen ilmeni, ettei 3G-verkko toimi K:n kotiosoitteessa.

Vaatimukset

K vaatii, että hän voi purkaa sopimuksen.

Huonon kuuluvuuden takia liittymän vaihtaminen oli turhaa. K:n kotiosoitteessa 3G-verkko ei toimi, vaikka näin oli luvattu, mikä oli ostopäätöksen vaikuttanut tekijä. Kuuluvuus ei ole parantunut viiden kuukauden aikana. Lupaus perustui EH:n kuuluvuuskarttoihin. K:lla oli entuudestaan täysin toimiva ja hyvä puhelin, jota hän ei olisi vaihtanut, elleivät 3G-toiminnot olisi sitä vaatineet.

K viittaa Kuluttajaviraston ohjeeseen, jonka mukaan matkapuhelimen ja liittymän kytkymarkkinoinnissa on kerrottava muun muassa 3G-verkon peittoalueen rajallisuudesta ja sen merkityksestä.

Vastaus

EH pitää valitusta aiheettomana.

Kyseessä on 24 kuukauden määräaikainen sopimus, joka sisältää pakettihinnoitellun matkapuhelinliittymän ja 3G-puhelimen. Sopimus tulee sitovaksi, kun asiakas on allekirjoittanut sopimuksen. Sopimusta ei voi perua tai laitetta palauttaa tämän jälkeen.

K asuu 3G-verkon peittoalueen rajakohdassa. Alueen tukiaseman kentän voimakkuus ei riitä K:n asunnon sisätilapeittoon. Kuuluvuuteen ei ole tulossa parannusta lähiaikoina. Tämä ei kuitenkaan ole peruste purkaa sopimusta, koska laite ja palvelut toimivat myös 3G-verkon ulkopuolella. K:lle on hyvitetty yhden kuukauden maksu 25,90 euroa. Sopimus voidaan kuitenkin tässä tapauksessa purkaa, jos K maksaa puhelimen jäljellä olevan hinnan 288 euroa ja muutosmaksun 39,90 euroa.

EH:n matkaviestinpalvelujen yleisten toimitusehtojen mukaisesti EH:lla on oikeus päättää matkaviestinverkon alueellisesta laajuudesta sekä sen tarjoamista ominaisuuksista.

Ratkaisun perustelut

K on tehnyt EH:n kanssa sopimuksen, joka sisältää 3G-matkapuhelimen ja pakettihinnoitellun puhelinliittymän, jota koskeva sopimus on voimassa 24 kuukautta. K katsoo, että hänen tulisi saada purkaa sopimus, koska 3G-verkko ei vastoin myyjäliikkeen antamia tietoja toimi hänen kotiosoitteessaan.

EH on vedonnut siihen, että matkaviestintäpalvelujen yleisten toimitusehtojen mukaan sillä on oikeus päättää matkaviestintäverkon alueellisesta laajuudesta sekä sen tarjoamista ominaisuuksista. EH katsoo, ettei sopimuksen purkamiseen ole perusteita, mutta se olisi kuitenkin valmis purkamaan sopimuksen, jos K maksaa puhelimen jäljellä olevan hinnan 288 euroa sekä 39,90 euron muutosmaksun.

Viestintämarkkinalain 70 §:n 1 momentin mukaan GSM-matkaviestinverkon päätelaitteen tai siihen liittyvän hyödykkeen hinta ei saa riippua siitä, hankkiiko käyttäjä myyjältä myös

GSM-matkaviestinverkon liittymän (kytkykauppa). Lainkohdan 2 momentin mukaan kytkykauppa on sallittua muun kuin 1 momentissa tarkoitetun matkaviestinverkon liittymäsopimusta tehtäessä. Teleyritys saa lainkohdan 4 momentin mukaan kytkykaupan yhteydessä tehdä kuluttajan kanssa enintään kahden vuoden määräaikaisen liittymäsopimuksen.

Lautakunta toteaa, että osapuolten välinen sopimuskokonaisuus muodostuu päätelaitteen kaupasta ja matkapuhelinpalvelua koskevasta sopimuksesta. Asiassa on sen vuoksi arvioitava, sovelletaanko sopimukseen tavaran kauppaa vai palvelussopimuksia koskevia säännöksiä.

Kuluttajansuojalaissa ei ole säännöksiä siitä, milloin sopimusta on pidettävä tavaran kauppana. Kuluttajansuojalain esitöiden mukaan tehtäessä rajanvetoa tavaran kaupan ja palvelussopimusten välillä tulisi kiinnittää huomiota siihen, onko suoritukseen sisältyvällä palveluksella sellaisessa sopimuksessa tyypillisesti niin keskeinen merkitys, että siihen on tarpeen soveltaa erityisesti palvelussuoritukseen liittyviä erityisiä oikeussuojatarpeita silmällä pitäen laadittuja säännöksiä.

(HE 360/1992, 8 luvun 1 §:n yksityiskohtaiset perustelut).

Irtaimen omaisuuden kauppaa koskevan yleislain kauppalain 2 §:n 2 momentin mukaan lakia ei sovelleta sopimukseen, jonka mukaan tavaran toimittajan on myös suoritettava työtä tai muu palvelus, jos palvelus muodostaa pääosan hänen velvollisuuksistaan. Kauppalain mukaan ratkaisevaa on siis se, mitä on pidettävä pääosana toimeksisaajan suoritusvelvollisuutta eli miten olennainen merkitys sopimuksen edellyttämällä palveluksella on sellaisessa sopimuksessa.

Kytkykaupassa kuluttaja saa matkapuhelinlaitteen halvemmalla, jos hän tekee samalla määräaikaisen liittymäsopimuksen. Viestintämarkkinalain 70 §:n sanamuodon mukaan kyseessä on päätelaitteen kaupan yhteydessä tapahtuva liittymäsopimuksen tarjoaminen, mikä viittaa siihen, että sopimuksen pääosana on päätelaitteen kauppa. Lautakunnan käsityksen mukaan

3G-ominaisuuksilla varustetun matkapuhelimen hankkimisella on sopimuksessa niin keskeinen merkitys, että sopimusta on kokonaisuudessaan arvioitava lähtökohtaisesti tavaran kauppaa koskevien säännösten perusteella.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n mukaan tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kyseeseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa:

1) vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta; tai

2) purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Lautakunta pitää valitusasiakirjojen perusteella selvitettynä, että K:lle on matkapuhelimen ja liittymän myyntitilanteessa ilmoitettu EH:n kuuluvuuskarttoihin perustuen 3G-verkon toimivan K:n kotiosoitteessa. Esitetystä selvityksestä ei ilmene, että kyseiseen tietoon olisi mahdollisesti liitetty verkon toimintaa koskevia rajoituksia tai varaumia. Lautakunta katsoo, että EH ei voi sen puolesta toimineen myymälän antamien tietojen vuoksi vedota matkaviestintäpalvelujensa yleisten toimitusehtojen kohtaan 6.5, jonka mukaan EH:lla on oikeus päättää matkaviestintäverkkojensa alueellisesta laajuudesta.

Myyjäliikkeen antamien tietojen perusteella K on voinut oikeutetusti odottaa voivansa käyttää 3G-palveluita myös kotonaan. Tämä ei kuitenkaan ole ollut mahdollista. Sopimuksen kohteena oleva päätelaite ja liittymä eivät siten ole vastanneet niistä ja niiden käytöstä ennen kaupantekoa annettuja tietoja. Kyseessä on kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:ssä tarkoitettu tavaran virhe.

Vaikka 3G-puhelin toimii myös GSM-verkossa, sopimuksen tarkoituksena on ollut nimenomaan 3G-palveluiden käyttömahdollisuuden hankkiminen. Tämän vuoksi lautakunta ei pidä vähäisenä virheenä sitä, että kuluttajalla ei ole mahdollisuutta hyödyntää matkapuhelimen 3G-ominaisuuksia kotonaan. Asiassa saadun selvityksen mukaan 3G-palveluiden toimintaan K:n kotiosoitteessa ei ole tulossa parannusta lähiaikoina. Kyse on sellaisesta sopimusrikkomuksesta, joka oikeuttaa K:n purkamaan sopimuksen. Puhelimen kauppa ja liittymästä tehty palvelusopimus muodostavat yhden sopimuskokonaisuuden, minkä vuoksi purkuoikeus ulottuu koko sopimukseen.

Sopimuksen purkamisen johdosta K:lla ei ole enää velvollisuutta maksaa sopimukseen perustuvia liittymän kuukausimaksuja. Hän on velvollinen palauttamaan puhelimen EH:lle, jonka tulee palauttaa K:lle liittymän kuukausimaksuista se osuus, joka kohdistuu puhelinlaitteeseen. Puhelinpalvelua koskevia maksuja ei tarvitse palauttaa, koska K on voinut käyttää palveluja ja saanut niistä hyödyn itselleen.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH purkaa K:n kanssa tekemänsä sopimuksen matkapuhelimesta ja liittymästä. K:n tulee palauttaa matkapuhelin EH:lle, jonka puolestaan tulee palauttaa K:lle liittymän kuukausimaksuista laitteeseen kohdistuva osuus.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 6.11.2007