Hoitolaitteen kauppa. Laitteen teho

purku
virhe

Diaarinumero: 1729/36/06
Antopäivä: 09.10.2007

Tämä asiakirja on pidettävä salassa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 25 ja 32 kohdan nojalla siltä osin kuin se sisältää tietoja henkilön terveydentilasta tai henkilökohtaisista oloista. Salassa pidettävät kohdat on merkitty asiakirjaan punaisella.

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 15.12.2005 elinkeinonharjoittajalta (jälempänä EH) XX-systeemin, sähkölaitteen, jonka markkinoidaan kasvattavan rintakudosta. Laitteen hinta oli 1750 euroa. Lisäksi K osti 13.1.2006 lisäkupit, joiden hinta oli 500 euroa. Erimielisyys koskee sitä, että K:n mukaan laite ei vaikuttanut luvatulla tavalla.

Vaatimukset

K vaatii kaupan purkua ja 2250 euron hinnan palautusta.

XX-systeemi sisälsi sähkölaitteen, joka imee alipaineen rintojen päällä käytettäviin kuppeihin, jonka avulla rinnan kudos vähitellen säännöllisen altistuksen myötä kasvaa, A-koon kupit, kymmenen filtteriä ja johdon, kuljetuslaatikon sekä kuppien desinfiointiaineen. Lisäksi K osti ohjeen mukaisesti B-koon kupit, kun rinnat osuivat jo pienempien kuppien reunoihin käytön aikana ja hiertyivät.

Kaupantekohetkellä K:lle luvattiin yhden tai kahden kuppikoon rintakudoksen kasvu 10-14 viikon aikana siitä riippuen, kuinka ahkerasti hän käyttää tuotetta ja kuinka nopeasti kudos siihen reagoi. Joka tapauksessa kasvua piti tapahtua. K käytti laitetta noin 26 viikkoa säännöllisesti 10-14 tuntia vuorokaudessa, keskimäärin 11-12 tuntia vuorokaudessa, eikä pysyvää rintakudoksen kasvua tapahtunut. Turvotusta ilmeni päivittäin, mutta ei pysyvää jälkeä. Laitteen tietokoneella on osoitus säännöllisestä käytöstä. K:lla ei ole mahdollisuutta käyttää laitetta pidempään ja käytön jatkamisesta voisi aiheutua terveysriskejäkin. Solujen jakautuessa kasvaa myös riski syöpäsolujen lisääntymiseen. Laitetta ei ole tutkittu Suomessa.

Henkilökunta ei aluksi suositellut laitetta K:lle, koska hän ei välttämättä saisi laitetta sopimaan rintakehälleen, koska se on niin pieni. Myyjätkin kuitenkin totesivat, että laite toimi hänen päällään. Noin 20 käyttöviikon jälkeen K:lle sanottiin, että hän voisi vähentää liikuntaa, mutta tästä ei mainittu sopimusta tehtäessä. Hän ei olisi ostanut laitetta, jos hänelle olisi alussa kerrottu, että hoidon onnistumiseksi hän joutuu lopettamaan liikunnan ja käyttämään kuppeja puoli vuotta tai enemmän. Vaikka hän kysyi liikunnan merkityksestä, hänelle ei sanottu, että se voisi vaikuttaa. K ei ole laihduttanut, mutta hän on urheillut normaalisti ja säännöllisesti koko hoidon ajan. K:n paino ja pituus ovat pysyneet samoina, joten hän ei ole laihtunut tai lihonut. 21 käyttöviikon jälkeen K:lle sanottiin, että hänen kudoksensa on niin tiivistä ja rasvaprosentti matala, että siihen laite ei tehoa yhtä hyvin kuin useimpiin muihin kudoksiin.

Kun K oli käyttänyt laitetta noin yhdeksän viikkoa, eräänä iltana se alkoi toimia väärin ja imi liian suuren paineen kuppeihin laitetta käynnistettäessä. Tämä aiheutti mustelmia ja kipua. Kysymyksessä oli vaarallinen virhe. K haki seuraavana aamuna uuden laitteen. Tällöin työntekijä mittasi hänen mittansa, jotka eivät olleet kasvaneet ollenkaan alkumittoihin verrattuna. Työntekijä sanoi tämän saattavan johtua siitä, että mittaaja oli eri.

Vastaus

EH on ilmoittanut, että hoito on mitä ilmeisimmin jäänyt kesken. Suunnitteluvastaanotolla K:lle korostettiin pienirintaisten nopeutta saada suuremmat rinnat. 10-12 viikossa ei tule 1-2 kuppia suuremmat rinnat, vaan tällaisissa tapauksissa hoitoon menee 20 viikkoa tai jopa yli sen. Näistä asioista keskusteltiin tarkasti. Kiinteillä pienirintaisilla tulos on yleensä 0,5-1 kuppikoon suurennus. XX-system on Yhdysvalloissa terveydenhuollon laite ja se on saanut FDA:n hyväksynnän, mikä kertoo laitteen turvallisuudesta ja toimivuudesta. Yli kymmenen vuotta kestäneissä tutkimuksissa se on todettu varmaksi keinoksi suurentaa rinnat, jos tuotetta käytetään oikein. Terveysriskiä ei ole eikä laite aiheuta syöpää.

Jo se, että K on joutunut siirtymään suurempiin kuppeihin hoidon aikana, kertoo kasvusta. Turvotus on vakio. Se ei lisäänny yö toisensa jälkeen, vaan loppu on kasvua. K on ilmoittanut harjoittelevansa paljon salilla. Todennäköisesti hän on polttanut rasvakudosta pois rinnoistaan hoidon aikana. Näin kasvua ei erota. Otetut mitat viittaavat myös siihen, sillä mitat olivat pienemmät kuin hoitoa aloitettaessa. Hoitoa jatkettaessa tulos olisi toinen, kun jäljellä oleva pehmytkudos pääsisi vielä kasvamaan. Asiakkaalle sanottiin jo alussa liikunnan merkitys ja sitä korostettiin hoidon aikana.

Laitteen toimintavirheen jälkeen K sai heti uuden laitteen tilalle ja pystyi jatkamaan hoitoa, vaikka oli viikonloppu. Tästä ei aiheutunut haittaa hoidon tuloksille.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavarassa on virhe, jos se ei lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee esimerkiksi soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään; soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta eikä hn ole ennen kaupantekoa ilmoittanut ostajalle, että tavara ei mahdollisesti sovellu aiottuun käyttötarkoitukseen; olla myyjän siitä antaman kuvauksen mukainen ja vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin, sekä kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Ostaja ei kuitenkaan saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 a §:n mukaan tavarassa on virhe, jos sen yhteydessä ei luovuteta ostajalle sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n mukaan tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa. Myyjä ei kuitenkaan vastaa tässä tarkoitetusta virheestä, jos hän osoittaa, että hän ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä annetuista tiedoista, tiedot eivät ole voineet vaikuttaa kauppaan tai tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu.

Sopimuksessa mainitaan, että ostajalle on selvitetty hoidon kulku ja hän ymmärtää, että hoidon onnistuminen on täysin kiinni oikein suoritetuista prosesseista ja siitä hän vastaa itse.

Saadun selvityksen perusteella K ei ole saanut ostamastaan laitteesta luvattua vaikutusta. EH ei ole kiistänyt tätä, vaan se on katsonut hoidon jääneen kesken. Yhtiön edustaja on todennut omissa mittauksissaankin, ettei kasvua ollut tapahtunut. K ei ole kertomansa mukaan muuttanut elintapojaan eikä laihtunut tai lihonut. Osapuolten kertomukset ovat ristiriitaisia siltä osin, kertoiko EH jo laitetta myydessään liikunnan merkityksestä. Saadun selvityksen perusteella EH ei ole kuitenkaan kertonut etukäteen, että kaikilla käyttäjillä laite ei välttämättä auta ollenkaan, jos käyttäjä harrastaa paljon liikuntaa.

K on käyttänyt laitetta 26 viikkoa, eikä EH ole osoittanut kertoneensa hänelle laitetta myydessään, että laitetta voi joutua käyttämään vielä tätäkin pidempään. Asiassa ei ole käynyt ilmi, että K olisi laiminlyönyt noudattaa laitteen käyttöohjeita. Hän on ilmoittanut, että käyttömäärä, keskimäärin 11-12 tuntia vuorokaudessa, on rekisteröitynyt laitteen tietokoneelle. Koska laite ei ole hänellä toiminut luvatulla tavalla eikä aiheuttanut pysyvää muutosta, lautakunta katsoo, että laite ei ole vastannut sovittua, vaan siinä on ollut kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe.

Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, kuluttajansuojalain

5 luvun 19 §:n mukaan ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta, tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Koska laite ei ole toiminut luvatulla tavalla eikä K:n voida katsoa saaneen hyötyä sen käytöstä, virhettä ei voida pitää vähäisenä. K:lla on oikeus purkaa kauppa ja saada laitteen hinta takaisin.

Kaupan purkaminen tarkoittaa, että suoritukset on palautettava. Myyjällä on oikeus saada laite takaisin omalla kustannuksellaan. Myyjän on maksettava ostajalle kauppalain 65 §:n 2 momentissa ja korkolain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua tuottokorkoa palautettavalle kauppahinnalle kauppahinnan maksupäivästä alkaen sen palautuspäivään asti. Myyjän on maksettava tuottokorkoa 1750 eurolle 15.12.2005 lukien ja 500 eurolle 13.1.2006 lukien. Vuotuisen tuottokoron määrä oli 2,5 prosenttia

15.12.2005-30.6.2006, 3 prosenttia 1.7.-31.12.2006 ja 4 prosenttia 1.1.-30.6.2007 ja se on 4,5 prosenttia 1.7.2007 alkaen.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että kauppa puretaan ja EH palauttaa K:lle hinnan 2250 euroa edellä mainittuine tuottokorkoineen. Kun kauppa puretaan, EH:lla on oikeus saada laite takaisin omalla kustannuksellaan.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 9.10.2007