Arvan merkintöjen epäselvyys. Päävoitto.

Diaarinumero: 2651/39/05
Antopäivä: 24.09.2007

Kuluttajan (jäljempänä K) ja elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) välinen erimielisyys koskee arvan pelivoiton maksamista.

K katsoo, että arvassa on onnennumero 8, joka oikeuttaa 100 000 euron päävoittoon. EH on kieltäytynyt voiton maksamisesta vedoten pelisääntöihin, joiden mukaan arvan voitto ratkeaa arvan painaneen yhtiön tietojärjestelmään tallentuneen tiedon perusteella.

Vaatimukset

K vaatii, että EH maksaa arvan päävoiton 100 000 euroa viivästyskorkoineen.

Raaputettuaan arvan K luuli voittaneensa päävoiton numerolla 8. Hän vei arvan EH:n myyntipisteeseen. Paikalla olleet kaksi asiamiestä olivat yhtä mieltä siitä, että arvassa oleva onnenluku oli numero 8. Kun arpa syötettiin EH:n tietokoneeseen, se ilmoitti, ettei arvassa ole voittoa.

Vastaus

EH ilmoittaa, että arvat painaneesta yhtiöstä saadun selvityksen mukaan arvan onnennumero on 3. EH:n käsityksen mukaan arvassa ei ole voittoa.

Arvassa on useita turvatekijöitä, joilla voidaan selvittää, onko siinä voittoa. Kaikissa arvoissa on painettuina tunnistetiedot. Sama tunnistetieto sisältyy arvalle painettuun viivakoodiin. Sen lisäksi viivakoodissa on ns. voitontunnistusnumero, joka on myös painettu raaputuspinnan alle. Arvassa on näiden lisäksi vain raaputuspinnan alle painettuna neljänumeroinen tarkistusnumero, joka tarvitaan edellisten lisäksi, jotta voitto voidaan selvittää. Vastaavat tiedot löytyvät lisäksi arvat painaneen yhtiön tietokannasta. EH:n arpajärjestelmässä tiedot ovat salattuna niin, että voiton todentamiseksi tarvitaan arvan raaputuspinnan alla oleva tarkistusnumero.

Rahapika-arpojen vahvistettujen pelisääntöjen kohdan 11 mukaan, jos arvassa, yhtiön arpajärjestelmässä tai arvat painaneen yhtiön tietojärjestelmässä olevat voittotiedot eroavat, pätevät arvat painaneen yhtiön tietojärjestelmään tallentuneet tiedot arvan sisältämästä voitosta. Arvan kääntöpuolella on painettuna teksti "arpojen viralliset säännöt arpamyyjiltä."

EH:n lakimies on suorittanut alkuperäisen arvan katselmuksen ja todennut arvan raaputuspinnan vioittuneen. Lisäksi on todettu, että kiistanalainen numero ei missään tapauksessa ole selvästi K:n väittämä numero 8.

Selvitykset

Lautakunta on pyytänyt asiassa sisäasiainministeriön poliisiosaston arpajais- ja asehallintoyksikön lausuntoa. Arpajais- ja asehallintoyksikkö toteaa antamassaan lausunnossa seuraavan.

Sisäasianministeriö on vahvistanut rahapika-arpojen pelisäännöt. Vahvistettujen pelisääntöjen mukaan silloin kun arvassa, yhtiön arpajärjestelmässä tai arvat painaneen yhtiön tietojärjestelmässä olevat voittotiedot eroavat, pätevät arvat painaneen yhtiön tietojärjestelmään tallentuneet tiedot arvan sisältämästä voitosta.

Sisäasiainministeriö toteaa, ettei arvan valokopiosta ole mahdollista selvittää vaatimuksen perusteena olevan onnennumeron ulkoasua. Tämä voitaisiin selvittää ainoastaan alkuperäisestä arvasta.

Arpajaislain 13 §:n 2 momentin mukaan rahapeliluvassa tulee määrätä, kuinka suuri osuus kertyvistä pelimaksuista on maksettava pelaajille voittona, miten voitot on pyöristettävä sekä miten perimättä jääneet voitot on jaettava. Valtioneuvoston EH:lle myöntämässä rahapeliluvassa on määritelty, kuinka suuri osuus raha-arpajaisten pelimaksuista on maksettava voittona pelaajille. Kukin arpaerä on valmistettu siten, että siihen on virallisten valvojien tai julkisen notaarin läsnä ollessa arvottu voitot siten, että ne vastaavat rahapeliluvassa määriteltyä pelaajille maksettavaa voitto-osuutta. Arvan ostajan oma tulkinta arvassa olevista numeroista ei voi johtaa uusien voittoluokkien syntyyn ja suoritetusta voittojen arvonnasta poikkeavaan voitonjakoon.

Arvan kääntöpuolella mainitaan, mistä arpojen viralliset säännöt ovat saatavilla. Vahvistettujen pelisääntöjen mukaan arvan voitto ratkeaa viimekädessä arvan painaneen yhtiön tietojärjestelmään tallentuneen tiedon perusteella.

Ratkaisun perustelut

K:n ostaman arvan kääntöpuolella olevissa peliohjeissa todetaan pelin numero 2 kohdalla seuraavaa:

"Raaputa esiin numero ja vertaa sitä pelissä esiintyviin numeroihin. Mikäli pelissä esiintyy sama numero, olet voittanut kyseisen numeron alla olevan rahasumman."

Arvan kääntöpuolella mainitaan, että viralliset säännöt ovat saatavilla arpamyyjiltä ja EH:n kotisivuilta.

Rahapika-arpojen sääntöjen kohdan 7 mukaan voitto maksetaan ainoastaan yhtiön arpajärjestelmän tai arvan painaneen yhtiön tietojärjestelmän tunnistamaa voittoarpaa vastaan. Sääntöjen kohdan 11 mukaan jos arvassa, yhtiön arpajärjestelmässä tai arvat painaneen yhtiön tietojärjestelmässä olevat voittotiedot eroavat, pätevät arvat painaneen yhtiön tietojärjestelmään tallentuneet tiedot arvan sisältämästä voitosta.

Arvassa on viitattu arpoihin sovellettaviin virallisiin sääntöihin ja säännöt ovat olleet K:n saatavilla. Näin ollen lautakunta katsoo, että pelisäännöt ovat tulleet osaksi K:n ja EH:n välistä sopimusta. Sen sijaan EH:n rahapeliluvan ehdoilla ei ole merkitystä, kun arvioidaan yksittäisen pelisopimuksen sisältöä.

Arvan markkinoinnin ja peliohjeiden perusteella kuluttaja voi perustellusti olettaa pelivoiton määräytyvän arvasta raaputettavan onnennumeron perusteella. Pelkkä viittaus arvassa virallisiin sääntöihin ei riittävän tehokkaalla tavalla oikaise tätä kuluttajalle annettua tietoa. Koska annettua tietoa ei ole riittävän selkeällä tavalla oikaistu, oikeutta pelivoittoon on arvioitava sen perusteella, mitä kuluttaja on markkinoinnin ja arvan peliohjeiden perusteella voinut olettaa.

Edellä esitetyn perusteella lautakunta katsoo, että K:n oikeus voittoon ratkeaa ensi sijassa sen perusteella, oikeuttaako arvasta esiin raaputettu onnennumero voittoon. Jos arvan merkinnät osoittavat pelivoittoa, yhtiö ei voi kieltäytyä voiton maksamisesta vetoamalla vahvistettujen pelisääntöjen määräykseen siitä, että arvat painaneen yhtiön tietojärjestelmään tallentuneet tiedot ovat ratkaisevia.

Lautakunta on tutkinut sille toimitettua alkuperäistä arpaa ja toteaa, että onnennumerossa on piirteitä numeroista 3 ja 8, mutta se ei ole selkeästi mikään numero. Tämän vuoksi sen vertaaminen pelissä esiintyviin numeroihin on mahdotonta. K:lla ei siten ole arvan merkintöjen perusteella oikeutta pelivoittoon. Myöskään arvat painaneen yhtiön tietojärjestelmään tallentuneet tiedot eivät viittaa siihen, että arpa sisältäisi voiton. Arpa on onnennumeron epäselvyyden vuoksi virheellinen. Virhe voitaisiin oikaista antamalla K:lle uusi arpa, mutta koska tätä ei ole tehty kohtuullisessa ajassa, K:lla on oikeus purkaa kauppa ja saada arvasta maksamansa hinta takaisin.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle arvan kauppahinnan.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 24.9.2007