Asuntoalueen vuokraus. Kuluttajariitalautakunnan toimivalta.

toimivalta
elinkeinonharjoittaja
vuokrasopimus

Diaarinumero: 2292/83/08
Antopäivä: 11.09.2009

Vuokralaiset tekivät elokuussa 2005 vuokrasopimuksen asuintontista tontin omistaneen kaupungin kanssa. Kohde vuokrattiin käytettäväksi maanvuokralain 3 luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana. Vuokrasopimuksessa sovittiin muun muassa, että tontille rakennettava rakennus liitetään kaukolämpö-, aluelämpö- tai maakaasuverkkoon. Vuokralaiset laiminlöivät vuokrasopimuksen lämmitysjärjestelmää koskevan ehdon, mistä syystä vuokranantaja esitti heille toukokuussa 2008 sopimussakko- ja vahingonkorvausvaatimuksen.

Tapauksessa on kiistaa vuokrasopimuksen ehtojen kohtuullisuudesta.

VAATIMUKSET

Vuokralaiset vaativat kaupunkia tarkistamaan vuokrasopimuksen sopimussakkoa koskevien ehtojen kohtuullisuuden.

Vuokralaisten asuintontille rakentama talo sisälsi vakiovarusteena poistoilmalämpöpumpulla toimivan lämmitysjärjestelmän. Tästä syystä ja kaukolämpöjärjestelmän korkean hinnan takia vuokralaiset päättivät valita asuinrakennuksensa lämmitysjärjestelmäksi vuokrasopimuksesta poiketen pientalon poistoilmalämpöpumppulämmityksen. He saivat vuokranantajalta toukokuussa 2008 päätöksen, jossa heidät velvoitettiin lämmitystä koskevan sopimusrikkomuksen takia maksamaan kaupungille sopimussakkoa 862 euroa ja vahingonkorvausta 3 448 euroa. Vuokralaiset pitävät sopimussakkovaatimusta kohtuuttomana: saatujen tietojen perusteella kaukolämpöverkkoon liittymisen ei pitänyt olla pakollista.

VASTAUS

Kaupunki kiistää valittajan vaatimuksen.

Kaukolämpöliittymävelvoitteesta ilmoitettiin vuokralaisille jo tontin hakuvaiheessa julkaistussa kuulutuksessa. Liittymisvelvoite ja sen laiminlyönnistä aiheutuva sopimussakkoehto kirjattiin lisäksi asuintontin vuokrasopimukseen.

Kaukolämpövelvoitteella pyritään kustannus-, yhdenmukaisuus-, ympäristö-, toimintavarmuus- ja muista tehokkuussyistä asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Sopimussakkoehdolla pyritään saattamaan sopimusrikkomuksen tehnyt vuokralaistaho taloudellisesti samaan asemaan sopimuksen mukaisesti menetelleeseen vuokralaiseen nähden.

Kaupunki katsoo, että nyt käsiteltävä riita-asia ei kuulu kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan.

RATKAISU

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n 1 momentin

1 kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunnan toimivaltaan kuuluvat lain 2 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan myös asuinhuoneiston vuokraukseen liittyvät asiat, joita kuluttajat taikka vuokranantajina olevat yksityishenkilöt saattavat lautakunnan käsiteltäviksi.

Kaupunkia ei voida pitää elinkeinonharjoittajana siltä osin kuin kyse on kaupungin toiminnasta sen luovuttaessa pientalotontteja rakentamiseen ja myönnettäessä rakennuslupia, sekä tähän liittyen kaupungin toiminnasta laadittaessa kaavoitusta ja rakentamisohjeita sekä korttelisuunnitelmia sekä valvottaessa niiden noudattamista. Näin ollen tapauksessa ei ole kyse sellaisesta kulutushyödykesopimuksesta, jota lautakunta olisi lautakunnasta annetun lain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan toimivaltainen käsittelemään.

Riidanalaisen vuokrasuhteen laadun osalta lautakunta toteaa vielä seuraavaa:

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 1 §:n 1 momentin

4 kohdan mukaan tätä lakia sovelletaan sopimukseen, jolla rakennus tai sen osa (huoneisto) vuokrataan toiselle käytettäväksi asumiseen (asuinhuoneiston huoneenvuokrasopimus). Lain 1 §:n 2 momentin mukaan huoneenvuokrasopimuksella voidaan luovuttaa myös maa-alue käytettäväksi huoneiston yhteydessä.

Maanvuokralain 3 luvun 51 §:n mukaisesti muulla asuntoalueen vuokralla tarkoitetaan sopimusta, jolla tontti ilman tontinvuokraoikeutta tahi muu kiinteistö tai alue luovutetaan vuokralle käytettäväksi asuntotarkoitukseen joko vuokramiehelle kuuluvaa tai hänen rakennettavakseen tarkoitetussa rakennuksessa pysyvää asumista varten.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa kyse on maanvuokralain mukaisesta vuokrasopimuksesta. Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain

2 §:n mukaan lautakunnan toimivaltaan kuuluvat vain asuinhuoneiston vuokraukseen liittyvät asiat. Maanvuokralain mukaisen muun asuntoalueen vuokrasopimuksen luonne poikkeaa vuokrakauden keston sekä sopimukseen kuuluvien rakentamis- ja lunastusvelvoitteiden takia olennaisesti sellaisestakin asuinhuoneiston huoneenvuokrasopimuksesta, jolla on luovutettu myös maa-alue käytettäväksi huoneiston yhteydessä.

Lautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään tällaiseen sopimussuhteeseen liittyvää riitaa, joten se ei anna asiasta ratkaisusuositusta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.9.2009