Digitaalikameran kauppa. Kameran mikroprosessorin rikkoutuminen

aikaisempi myyntiporras
käyttöhyöty
maahantuoja
purku

Diaarinumero: 321/36/06
Antopäivä: 27.08.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 14.1.2004 elinkeinonharjoittaja 1:ltä (jäljempänä EH1) digitaalikameran lisävarusteineen. Kamera ja telakka-asema maksoivat 375,11 euroa, muistikortti 47,12 euroa ja emolevyn paristo 0,62 euroa ja lisäksi tulivat toimituskulut 14,13 euroa. Erimielisyys koskee sitä, että kameran mikroprosessori rikkoutui syyskuussa 2005.

Vaatimukset

K vaatii korvausta kamerasta telakka-asemineen ja muistikortteineen 436,36 euroa, kameralaukusta 50 euroa, kameran seitsemän kuukauden vuokrakuluista 18 euroa kuukaudessa eli yhteensä 126 euroa ja asian hoidosta 20 euroa posti- ja tulostuskuluja viidestä kirjeestä ja kameran lähettämisestä lautakunnalle. K on joutunut kuvaamaan vuokrakameralla elinkeinonharjoittaja 2:n (jäljempänä EH2) viivyttelyn takia. Sittemmin hän hankki uuden kameran, koska asian hoitaminen kesti.

K on ilmoittanut, että kameralla oli vuoden takuu ja myyjän mukaan myös toinen vuosi. Kamera on rikki ja ilmoittaa näytössä vain vikakoodin. EH2:n mukaan kameraa ei voida korjata, vaan sen prosessori on rikki. Vikapalvelussa sanottiin, että kamera menee takuuvaihtoon. Kuvan ottamisen jälkeen 25.9.2005 kamera ei näyttänyt kuvaa, vaan punaisen ikkunan ruudulla, jossa ilmoitettiin vikakoodi. Kamera ei toiminut toisilla akuilla tai muistikortilla. EH2:n antamat korjausneuvot eivät auttaneet.

Käyttäjä ei pysty rikkomaan prosessoria itse ja näin uuden kameran olisi pitänyt kestää normaalia kuvaamista. Kamera on muuten kuin uusi. Kysymyksessä ei ole sellainen osa, joka menee kulumalla rikki. Kamera rikkoutui kuivana, aurinkoisena päivänä. Kamera ei ole milloinkaan kastunut ja sitä on säilytetty EH2:n telakka-asemassa sekä ennen ja jälkeen kuvausta kameralaukussa. Kamera oli vähän käytetty ja sitä on käsitelty asianmukaisesti. Kamera ei ole kohdannut iskua, tärähdystä tai kosteutta. Molemmissa muistikorteissa on kameran vikakoodi ja nekin ovat lukossa.

Vastaukset

EH1

EH1 on ilmoittanut, että ostohetkellä kameralle on annettu yhden vuoden takuu. Ongelma sattui takuuajan jälkeen. K on ollut yhteydessä EH2:een selvittääkseen, voiko hän saada pidennetyn takuuajan. EH1 ei ole nähnyt eikä tutkinut kameraa eikä sillä ole tietämystä siihen, vaan se ohjaa asiakkaan EH2:lle, joka huolehtii takuusta ja huollosta.

EH1 on toimittanut lautakunnalle EH2:n sähköpostiviestin, jossa EH2 on ilmoittanut K:lle, että näyttää siltä, että kamerasta on mennyt rikki mikroprosessori. Sitä ei saa huollettua ja kamera pitäisi vaihtaa toiseen. Sähköpostiviestin mukaan K voi tehdä jälleenmyyjän kautta kahden vuoden takuulaajennusvaatimuksen.

EH1 on toimittanut lautakunnalle EH2:n selvityksen, jossa EH2 ilmoittaa päätyneensä siihen, että ongelma viittaa todennäköisesti laitteen käyttöön sopimattomissa ympäristöolosuhteissa tai sen altistamiseen liialliselle kuormitukselle.

EH2

EH2 ei katso olevansa asiassa korvausvelvollinen. Esitetyistä perusteluista ei voida päätellä, että vikaantuminen johtuu laitteessa olevasta piilevästä viasta, josta valmistaja olisi vastuussa takuuajan päättymisen jälkeen. Laitteen näin vikaantuessa todennäköisin syy on laitteen asiaton käsittely tai muu ulkoinen seikka, esimerkiksi altistaminen kosteudelle. Kamerassa ei ole ollut piilevää vikaa, vaan se on toiminut moitteettomasti noin 20 kuukautta.

Laitteesta on rikkoutunut mikroprosessori, joka tyypillisesti vioittuu ulkopuolisen tekijän vaikutuksesta, esimerkiksi iskusta, tärähdyksestä tai kosteudesta, eli laitteen käsittely- ja säilytysolosuhteilla on vaikutusta. Mikroprosessoria ei voida korjata, vaan koko laite on vaihdettava uuteen. EH2 antaa kameralle vuoden takuun ja takuuajan jälkeen harkitsee tapauskohtaisesti, miten vahinkoon suhtaudutaan.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavarassa on virhe, jos se ei lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee esimerkiksi kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Saadun selvityksen perusteella K:n digitaalikameran mikroprosessori on rikkoutunut noin 20 kuukauden käytön jälkeen. Laskun mukaan kameralla oli vuoden takuu. Myyjä ja maahantuoja ovat tarjonneet mahdollisuutta hakea ns. takuun laajennusta toiseksi vuodeksi, mutta maahantuoja ei ole myöntänyt sitä tässä tapauksessa. K ei ole näyttänyt toteen, että myyjä olisi luvannut hänelle kahden vuoden takuun.

Kamera on vioittunut takuuajan jälkeen. Kameran tulee kuitenkin kestävyydeltään vastata kuluttajan perusteltuja odotuksia takuun päättymisestä huolimatta. Kun tavara rikkoutuu takuun päättymisen jälkeen, ostajalla on pääsääntöisesti velvollisuus näyttää, että kysymyksessä on virhe. Lautakunta on kuitenkin ratkaisukäytännössään katsonut, että tavaran rikkoutuessa ennen sen oletetun kestoiän saavuttamista elinkeinonharjoittajan on lähtökohtaisesti näytettävä, ettei tavarassa ollut virhettä, vaan se oli rikkoutunut ostajan puolella olevasta seikasta.

Lautakunta katsoo, että kamera on tässä tapauksessa rikkoutunut ennen sen oletetun kestoiän saavuttamista. Lautakunta on tarkastanut kameran eikä siinä ole päällepäin nähtävissä merkkejä vääränlaisesta käsittelystä, kuten kolhuja. EH2 on ilmoittanut, että yleensä mikroprosessori vaurioituu vääränlaisen käsittelyn takia, ja sen käsityksen mukaan vika johtuu todennäköisesti esimerkiksi iskusta, tärähdyksestä tai kosteudesta. K:n mukaan kamera ei ole altistunut millekään nistä eikä sitä ole käytetty väärin. EH2 ei ole yksilöinyt, mistä syystä se katsoo vian johtuvan kuluttajan puolella olevasta seikasta. Se ei ole edes väittänyt, että kamerassa olisi havaittu merkkejä vääränlaisesta käytöstä.

Lautakunta katsoo, että kamera ei ole kestävyydeltään vastannut sitä, mitä kuluttaja on perustellusti voinut odottaa. Asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella olisi todennäköistä, että kamera on rikkoutunut ostajan puolella olevasta seikasta. Lautakunta katsoo, että kamerassa on kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe.

Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, kuluttajansuojalain

5 luvun 19 §:n mukaan ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta, tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva, 5 luvun säännösten mukainen vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten.

EH2:n ilmoituksen mukaan kameraa ei voida korjata. Virhe ei ole vähäinen, koska kamera ei toimi eikä se ole korjattavissa, joten K:lla on oikeus purkaa kameran kauppa. Kaupan purkaminen tarkoittaa, että suoritukset on palautettava. Myyjällä on oikeus saada kamera lisävarusteineen takaisin omalla kustannuksellaan. Kameran hinta telakka-asemineen, muistikortteineen ja toimituskuluineen oli yhteensä 436,36 euroa. Ostajalla on oikeus saada kameran ja lisävarusteiden hinta takaisin vähennettynä hänen saamallaan käyttöhyödyllä. K on saanut kamerasta käyttöhyötyä 20 kuukauden ajalta. Lautakunta arvioi, että hänellä on oikeus saada hinnasta takaisin 290 euroa. Myyjän ja maahantuojan on maksettava K:lle kauppalain 65 §:n 2 momentissa ja korkolain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua tuottokorkoa palautettavalle kauppahinnalle kauppahinnan maksupäivästä alkaen sen palautuspäivään asti. Vuotuisen tuottokoron määrä oli 2,5 prosenttia 1.1.2004-30.6.2006, 3 prosenttia 1.7.-31.12.2006 ja

4 prosenttia 1.1.-30.6.2007 ja se on 4,5 prosenttia 1.7.2007 alkaen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Lain 5 luvun 10 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetun välillisen vahingon myyjä on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut. Välillisenä vahinkona pidetään tulon menetystä, joka ostajalle aiheutuu sopimusrikkomuksen tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi; vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta; ja tavaran käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa, sekä muuta siihen rinnastettavaa haittaa, joka on olennainen. Jos edellä tarkoitettua vahinkoa aiheutuu muunlaisen vahingon rajoittamisesta, sitä ei kuitenkaan tältä osin pidetä välillisenä vahinkona.

K on vaatinut korvausta kameralaukusta, jonka hän on ostanut erikseen toisesta liikkeestä kuin kameran. Laukku ei ole kameran elimellinen osa eikä muutenkaan kameran toimivuuden kannalta välttämätön. Vaikka K:lle olisi aiheutunut vahinkoa siitä, jos kameralaukku on käynyt hyödyttömäksi kameran virheen vuoksi, lautakunta pitää tällaista vahinkoa joka tapauksessa kuluttajansuojalain 5 luvun 10 §:ssä tarkoitettuna välillisenä vahinkona. Asiassa saatu selvitys ei osoita, että virhe tai vahinko olisi johtunut huolimattomuudesta myyjän tai maahantuojan puolella, joten K:lla ei ole oikeutta saada korvausta kameralaukusta.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 30 §:n mukaan vahinkoa kärsivän sopijapuolen on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi ja jos hän laiminlyö tämän, hän saa itse kärsiä vastaavan osan vahingosta. Sopimusrikkomuksen perusteella suoritettavaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon sopimusrikkomuksen syy, vastapuolen mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, sopijapuolten varallisuusolot, tavaran hinta, vahingon aiheuttajan mahdollisuudet ennakoida ja ehkäistä vahingon syntyminen sekä muut seikat.

Ottaen erityisesti huomioon edellä mainitusta säännöksestä ilmenevä kuluttajan velvollisuus rajoittaa vahinkoaan lautakunta katsoo, että K:lla ei ole oikeutta saada korvausta kameran vuokrakuluista.

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 19 §:n mukaan asianosaiset vastaavat itse omista kustannuksistaan, joita heille aiheutuu asian käsittelemisestä lautakunnassa. K:lla ei ole näin ollen oikeutta saada korvausta kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut asian hoitamisesta lautakunnassa eli kirjeiden ja kameran lähettämisestä lautakunnalle.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että digitaalikameran ja sen lisävarusteiden kauppa puretaan ja että EH1 ja EH2 yhteisvastuullisesti palauttavat K:lle hinnasta 290 euroa edellä mainittuine tuottokorkoineen. Kun kauppa puretaan, EH1:llä ja EH2:lla on oikeus saada kamera lisävarusteineen takaisin omalla kustannuksellaan.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 27.8.2007