Rannekellon etämyynti. Kuluttajan peruutusoikeus

mitättömyys
peruuttaminen

Diaarinumero: 856/36/06
Antopäivä: 25.07.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) joulukuussa 2005 sähköpostitse rannekellon, jonka hinta oli 239 euroa. Saatuaan kellon 8.2.2006 K ilmoitti EH:lle haluavansa vaihtaa sen isompaan. Erimielisyys koskee sitä, onko K:lla oikeus peruuttaa kauppa.

Vaatimukset

K vaatii kaupan peruutusta ja kauppahinnan palautusta. Kellon saavuttua K totesi, että kello on liian pieni miehen käteen. Kysymyksessä oli Internetissä valmiiksi esitelty malli. Internet-sivuilla ei ollut mainittu kellon mittoja. K:lle ei ollut ilmoitettu, että kysymyksessä on mittatilaustyö häntä varten. Kelloon ei tehty kaiverruksia tai mitään muutakaan hänen tilauksestaan. Heti kellon saavuttua K ilmoitti puhelimitse haluavansa vaihtaa kellon isompaan malliin. Ensimmäinen puhelinkeskustelu käytiin vasta kellon saavuttua K:lle. K sai korvausta vakuutuksesta sen takia, että hänen vanha kellonsa oli ryöstetty.

Vastaus

EH on ilmoittanut, että se ei hyvitä kellon hintaa, vaihda tuotetta tai pura kauppaa. EH on ilmoittanut asiakkaalle, että kysymyksessä oleva kello on tilaustuote tehtaalta ja toimitusaika on pitkä. EH:lta on kerrottu puhelimitse, että kyseistä mallia ei voi palauttaa, ja pyytänyt vielä suullista vahvistusta tilaukselle. Asiakas halusi tilata juuri kyseisen mallin ja ilmoitti vakuutusyhtiön korvaavan sen heille. Hän ei kysynyt mittoja, vaan nimenomaan halusi pienikokoisen kellon. Tilaustuote on aina tehty asiakasta varten, joten sen edelleen myyminen on erittäin vaikeaa.

Ratkaisun perustelut

K on tilannut rannekellon EH:n Internet-sivujen tietojen perusteella sähköpostitse. Tilauksen olisi voinut tehdä myös Internet-sivulla. Kysymyksessä oli kuluttajansuojalain 6 luvun

4 §:ssä tarkoitettu etämyynti.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaan etämyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa vahvistuksen vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran vastaanottamisesta, jos tavara vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus. Tavaran kaupassa peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myös vastaanotetun tavaran palauttaminen.

Jollei toisin sovita, kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaan kuluttajalla ei ole 15 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta esimerkiksi, jos palveluksen suorittaminen on kuluttajan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta

14 §:ssä tarkoitetussa vahvistuksessa tai jos sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan kuluttajan toivomusten mukaisesti niin, ettei tavaraa voida myydä edelleen ilman huomattavaa tappiota tai ettei tavaraa lainkaan voida myydä edelleen.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 13 §:n mukaan etämyynnissä kuluttajalla on hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä annettava muun muassa tieto 15 §:n mukaisesta peruuttamisoikeudesta tai siitä, että sitä ei 16 §:n 1 momentin 2-7 kohdan mukaan ole. Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan kuluttajalle on henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa tiedot muuttumattomina, vahvistettava muun muassa ohjeet ja tiedot peruuttamisoikeuden käyttämistä varten sekä tieto siitä, ettei sopimusta 16 §:n 1 kohdan mukaan voi peruuttaa sen jälkeen, kun palveluksen suorittaminen on kuluttajan suostumuksella aloitettu.

EH:n Internet-sivuilla olleissa toimitusehdoissa oli mainittu, että toimituksilla on kuluttajalain mukaiset vaihto- ja palautusoikeudet. EH ei ole osoittanut, että se olisi ennen sopimuksen tekemistä ilmoittanut K:lle, ettei kellolla ole kuluttajansuojalain mukaista palautusoikeutta.

Kysymyksessä on ollut Internetissä esitelty kellomalli, johon ei ole tehty kaiverruksia ja jota ei ole muutenkaan muunneltu kuluttajan toivomusten mukaisesti. Lautakunta katsoo, että nyt kysymyksessä oleva kello ei ole sellainen kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:ssä tarkoitettu tavara, jolla ei olisi peruutusoikeutta. EH ei olisi näin ollen voinut edes rajoittaa kuluttajan peruutusoikeutta tässä tapauksessa, koska kuluttajansuojalain 6 luvun 2 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa luvun säännksistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön. K:lla on oikeus peruuttaa kauppa kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaisesti, koska hän on heti kellon saatuaan ilmoittanut EH:lle haluavansa palauttaa kellon ja vaihtaa sen toiseen.

Jos kuluttaja etämyynnissä peruuttaa sopimuksen, kuluttajansuojalain 6 luvun 17 §:n mukaan hänen on palautettava vastaanotettu tavara kohtuullisen ajan kuluessa elinkeinonharjoittajalle. Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua tavaran takaisin saatuaan palautettava, mitä hinnasta on maksettu, sekä korvattava kuluttajalle palauttamisesta aiheutuvat kulut, jos tavara voidaan palauttaa tavanomaisella tavalla postitse.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että sopimus peruutetaan ja EH palauttaa K:lle hinnan 239 euroa. EH:lla on oikeus saada kello takaisin omalla kustannuksellaan.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 25.7.2007