Matkapuhelinlaskutus. Sopimuksen muuttaminen.

Diaarinumero: 04/39/1685
Antopäivä: 23.07.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) on tehnyt elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) kanssa matkapuhelinliittymäsopimuksen vuonna 1994. K:n mukaan liittymäsopimukseen sisältyi ehto, jonka mukaan liittymän kuukausimaksut alkavat vasta kun liittymällä soitetaan ensimmäinen maksullinen puhelu.

K:n valitus koskee sitä, että EH on ilmoittanut perivänsä liittymästä kuukausimaksua vuoden 2004 heinäkuusta alkaen, vaikka K ei ole edelleenkään soittanut liittymällä ensimmäistä maksullista puhelua.

Vaatimukset

K pyytää lautakunnalta lausuntoa siitä, voiko operaattori muuttaa mitä tahansa sopimusehtojen kohtaa kulloistenkin tarpeittensa mukaan. K:n mukaan kyseessä ei ole kuukausimaksuton liittymä, vaan laskutus alkaa ensimmäisen maksullisen puhelun soittamisesta. K on kuitenkin käyttänyt liittymää vain puhelujen vastaanottamiseen.

Valituksen liitteenä on EH:n 14.5.1996 K:lle lähettämä kirje, jossa todetaan, että liittymästä ei tule laskuja ennen kuin K soittaa sillä ensimmäisen puhelun. K on esittänyt lautakunnalle myös EH:n 28.5.2004 lähettämän kirjeen, jossa mainitaan, että liittymää avattaessa on veloitettu ainoastaan kytkentämaksu ja että liittymän perusmaksujen laskutus alkaa vasta kun sillä soitetaan ensimmäinen maksullinen puhelu tai vastaanotetaan puhelu ulkomailla. Kirjeessä EH ilmoittaa alkavansa veloittaa K:lta hinnaston mukaisen kuukausimaksun heinäkuusta 2004 alkaen.

Vastaus

EH toteaa, että sen ja asiakkaan voimassa olevassa sopimuksessa noudatetaan voimassa olevia toimitusehtoja.

EH:n palveluiden yleisten toimitusehtojen kohdan 3.3 mukaan EH:lla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. EH:lla on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin ja ohjelmistoihin, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. EH pyrkii ilmoittamaan asiakkaaseen vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Asiakkaan vaatimista muutoksista palvelun sisältöön peritään EH:n määrittämä maksu. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai viranomaisten määräyksistä muuta johdu, EH:lla on myös oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen. EH:lla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus lopetettua palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Koska K:n selvityksen mukaan hän ei ole ollut tietoinen sopimusehtojen muutoksesta vielä vuonna 1996, häneltä ei poikkeuksellisesti ole veloitettu kuukausimaksuja. Heinäkuusta 2004 lähtien K:lta tullaan kuitenkin perimään voimassa olevan hinnaston mukainen xx -liittymän kuukausimaksu 3,37 euroa.

Asiasta on kerrottu K:lle kirjeitse 28.5.2004 ja uudestaan 16.6.2004. Lisäksi K:n kanssa on keskusteltu puhelimessa. Edellä kerrotun perusteella EH katsoo, että asiakas on nyt asiasta tietoinen ja muutoksesta on ilmoitettu EH:n toimitusehtojen ja hyvän asiakaspalvelutavan mukaisesti kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Ratkaisu

K:n valituksen mukaan hänen vuonna 1994 tekemäänsä matkapuhelinliittymäsopimukseen sisältyi ehto, jonka mukaan liittymän kuukausimaksut alkavat vasta kun liittymällä soitetaan ensimmäinen maksullinen puhelu. Lautakunnalle ei ole toimitettu alkuperäisen matkapuhelinliittymäsopimuksen ehtoja, mutta EH:n K:lle 14.5.1996 ja 28.5.2004 lähettämien kirjeiden perusteella voidaan pitää selvitettynä, että matkapuhelinliittymäsopimuksen ehdot ovat olleet K:n ilmoituksen mukaiset.

EH on ilmoittanut muuttaneensa laskutusjärjestelmäänsä toukokuussa 1996 siten, että kaikista matkapuhelinverkossa olevista aktiivisista liittymistä alettiin veloittaa kuukausimaksua, vaikka liittymiä ei olisi käytettykään. K:lta EH ei poikkeuksellisesti ollut veloittanut kuukausimaksuja, koska K ei ole ollut tietoinen muutoksesta. EH:n ilmoituksen mukaan K:lta aletaan kuitenkin heinäkuusta 2004 alkaen periä voimassa olevan hinnaston mukainen kuukausimaksu.

EH on matkapuhelinliittymäsopimukseen sovellettavissa sopimusehdoissa (EH:n palveluiden yleiset toimitusehdot kuluttaja-asiakkaille, ehtokohta 3.3) varannut itselleen oikeuden tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Ehtokohta kuluu seuraavasti:

"Palvelun tuottaminen. EH:lla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. EH:lla on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin ja ohjelmistoihin, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. EH pyrkii ilmoittamaan asiakkaaseen vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Asiakkaan vaatimista muutoksista palvelun sisältöön peritään EH:n määrittämä maksu.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai viranomaisen määräyksestä muuta johdu, EH:lla on myös oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen. EH:lla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus lopetettua palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen."

Lautakunta toteaa, että edellä oleva ehtokohta koskee sanamuotonsa mukaisesti EH:n oikeutta tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Ottamatta kantaa ehdon kohtuuttomuuteen kuluttajan kannalta, lautakunta katsoo, että se ei ole sovellettavissa tilanteeseen, jossa aikaisemmin voimassa olleita sopimusehtoja muutetaan EH:n toimesta yksipuolisesti siten, että aikaisempien sopimusehtojen mukaan toistaiseksi maksuton palvelu muuttuu maksulliseksi. Kyse ei ole ehdoissa tarkoitetusta palvelun tekniikkaan tai käyttöön vaikuttavasta muutoksesta, vaan sen maksuperusteeseen liittyvästä muutoksesta.

Toimitusehtoihin ei sisälly kohtaa, jossa olisi säännelty EH:n oikeutta tehdä muutoksia palvelujen maksuperusteisiin. Lautakunta katsoo kuitenkin, että elinkeinonharjoittaja ei voi yksipuolisesti muuttaa sopimusta kuluttajalle epäedulliseksi, vaikka sopimusehdoissa olisi tällaisen salliva kohta. Vain vähäisiä teknisluontoisia muutoksia voidaan tehdä ilman toisen osapuolen suostumusta. Muutoin edellytetään, että toistaiseksi voimassa oleva sopimus irtisanotaan ja tilalle tarjotaan uutta sopimusta.

Esitetyn selvityksen mukaan K ei ole hyväksynyt EH:n yksipuolisesti tekemää matkapuhelinliittymää koskevien sopimusehtojen muutosta eikä hän ole toistaiseksi soittanut matkapuhelinliittymällään maksullista puhelua, jonka johdosta liittymän kuukausimaksut tulisivat matkapuhelinliittymää koskevien alkuperäisten sopimusehtojen mukaisesti hänen maksettavakseen. Kyse ei ole vähäisestä muutoksesta. EH ei ole myöskään irtisanonut K:n matkapuhelinliittymäsopimusta. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että EH:lla ei ole oikeutta periä K:lta hänen matkapuhelinliittymästään kuukausimaksua heinäkuusta 2004 alkaen. Sen sijaan EH:lla on mahdollisuus halutessaan irtisanoa K:n matkapuhelinliittymäsopimus siihen sovellettavien sopimusehtojen mukaisella tavalla.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että EH luopuu perimästä K:lta matkapuhelinliittymäsopimuksen kuukausimaksuja heinäkuusta 2004 alkaen ja palauttaa K:n mahdollisesti suorittamat kuukausimaksut.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 23.7.2007