Matkapuhelinliittymän puheaikatarjous. Tarjouksen käyttöön liittyvät rajoitukset.

Diaarinumero: 04/39/1997
Antopäivä: 23.07.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) teki 21.6.2004 matkapuhelinliittymäsopimuksen elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) kanssa. Kirjallisessa liittymäsopimuksessa on maininta 500 euron puheaikaedusta. Erimielisyys asiassa koskee sitä, ovatko puheajan jaksottamista koskevat ehdot tulleet sopimuksen osaksi.

Vaatimukset

K vaatii, että hänelle myönnetään 500 euroa puheaikaa ilman rajoituksia. Toissijaisesti K esittää, että EH myöntää hänelle puheaikaa 30 euroa kuukaudessa siten, että käyttämättä jäänyt aika siirretään seuraaville laskutuskausille.

K:n mukaan hänelle tarjottiin sopimuksenteon yhteydessä 500 eurolla suoraa puheaikaa. EH hyväksyi sopimusehdot ja avasi liittymän, mutta K:n oltua yhteydessä asiakaspalveluun saldorajoituksen poistamiseksi hänelle kerrottiin, että hyvitystä myönnetään vain 5 euroa kuukaudessa entisen kampanjan mukaisesti. K:n mielestä tämä kampanja ei kuitenkaan ollut enää voimassa, koska kuluttaja-asiamies oli kieltänyt sen harhaanjohtavana mainontana. Lisäksi liikkeen ulkopuolella oli iso mainoskyltti, jossa luvattiin ilman rajoituksia 500 euroa puheaikaa liittymän avaajille.

K katsoo, että hän on oikeutettu 500 euron suoraan puheaikaan, koska hänen allekirjoittamissaan sopimuspapereissa ei ollut mitään mainintaa sen jakautumisesta kuukausieriin. Hänen ja EH:n välinen sopimus on tullut 22.6.2004 voimaan EH:n yleisten toimitusehtojen 2.4 kohdan mukaisesti. Tästä huolimatta EH on jälkikäteen yrittänyt jakaa puheajan 5 euron kuukausieriin. K on käynyt myyjäliikkeessä, jossa liittymän myyjä vahvisti, että hänelle oli annettu suoraa puheaikaa. K ilmoittaa, että hän ei suostu EH:n esitykseen siitä, että hänelle myönnettäisiin puheaikaa 30 euroa kuukaudessa siten, että mahdollisesti käyttämättä jäänyttä puheaikaa ei siirrettäisi eteenpäin seuraavaan laskutukseen.

Vastaus

EH kiistää vastauksessaan K:n vaatimukset perusteettomina. K on allekirjoittanut liittymäsopimuksen 21.6.2004, jolloin EH:lla oli voimassa valtakunnallinen puheaikatarjouskampanja. Tarjous sisälsi kokonaissummaltaan 500 euroa puheaikaa, joka annetaan kampanjan erityisehtojen mukaan 100 erässä (yhden erän suuruus

5 euroa).

EH on K:n reklamaation johdosta poikkeuksellisesti muuttanut 500 euron puheaikaedun myöntämisperusteita niin, että puheaikaerän suuruus korotettiin 10 euroon laskutuskaudelta. Puheaika kohdistetaan normaalihintaisiin kotimaan puheluihin, tekstiviesteihin ja kuvaviesteihin. Alkuperäisen puheaikatarjouskampanjan mukaisesti edelliseltä laskutuskaudelta käyttämättä jäänyttä puheaikaa ei siirretä seuraavalle laskutuskaudelle eikä sitä hyvitetä.

EH ilmoittaa, että 21.6.2004 voimassa ollut valtakunnallinen kampanja sisälsi 500 euroa puheaikaa uuden liittymän avaajalle sekä liittymän ja xx-palvelun avauksen veloituksetta. Puheaikatarjoukset koskevat normaalihintaisia kotimaan matkapuheluja, tekstiviestejä ja kuvaviestejä. Puheaika annetaan 100 erässä: ensimmäinen erä 5 euroa heti ja seuraavat erät 1.8.2004 jälkeisissä laskuissa 5 euron erissä/laskutuskausi

(2. erä 1.8.2004 jälkeen, 3. erä 1.9.2004 jälkeen jne.). Edellisiltä laskutuskausilta käyttämättä jäänyttä etua ei siirretä eikä hyvitetä. Käyttämättä jäänyttä puheaikaetua ei korvata liittymän irtisanomisen yhteydessä.

Kampanjaehdot ja kampanjakohtaiset ehdot ovat olleet selkeästi esillä EH:n mainoksissa. Allekirjoittamalla liittymäsopimuksen

K on vahvistanut tutustuneensa toimitusehtoihin sekä kampanjakohtaisiin erityisehtoihin. Lisäksi myyntitilanteessa myyjä on suullisesti kertonut K:lle kampanjakohtaisista ehdoista, että puheaika annetaan 5 euron erissä. EH katsoo, että K on saanut riittävästi tietoa kampanjakohtaisista ehdoista. Tämän vuoksi EH ei voi suostua K:n vaatimukseen saada 500 euron puheaikaetu kerralla käyttöönsä.

EH on kuitenkin poikkeuksellisesti valmis asiakaspalvelullisista syistä myöntämään K:lle 500 euron puheaikaedusta jäljellä olevan osan käytettäväksi 30 euroa/laskutuskausi. Muuten puheaikaetu myönnetään alkuperäisten kampanjakohtaisten ehtojen mukaisesti, mihin ehtoihin kuuluu muun ohessa, että edellisiltä laskutuskausilta käyttämättä jäänyttä etua ei siirretä eikä hyvitetä eikä käyttämättä jäänyttä puheaikaetua korvata liittymän irtisanomisen yhteydessä. Puheaikaa annetaan 17 erässä, jolloin viimeisen erän suuruudeksi jää 10 euroa.

Ratkaisu

K:n mukaan hänelle on matkapuhelinliittymästä sovittaessa luvattu 500 eurolla puheaikaa siten, että edun saamiseen ei ole liittynyt mitään rajoituksia. EH on vedonnut tuolloin voimassa olleen tarjouskampanjansa ehtoihin, joiden mukaan puheaikaetu annetaan 5 euron kuukausierissä.

K on valituksessaan esittänyt, että kuluttaja-asiamies olisi kieltänyt EH:a markkinoimasta 5 euron erissä annettavaa puheaikaetua. Lautakunnan tiedossa ei ole, että kuluttaja-asiamies olisi määrännyt valituksessa tarkoitettuja EH:n markkinointitoimia koskevan kiellon. Vaikka markkinointitoimi olisi kielletty kuluttajansuojalain 2 luvun säännösten perusteella, ei kiellolla ole välitöntä vaikutusta yksittäiseen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen sopimussuhteeseen. Markkinointitietojen vaikutus yksittäisessä sopimussuhteessa arvioidaan erillisenä kysymyksenä kussakin tapauksessa sopimuksen tekemisen olosuhteista esitetyn näytön pohjalta.

K:n allekirjoittamassa liittymäsopimuksessa on mainittu 500 euron puheaikaetu, mutta siinä ei ole mainintaa edun saamista koskevista rajoituksista. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että lehti-ilmoitukset, joissa EH:n mukaan on kerrottu tarjouksen rajoituksista, olisivat olleet K:n saatavilla. Näin ollen puheaikaedun rajoitusten ei voida katsoa tulleen sopimuksen osaksi pelkästään sen perusteella, että niistä on mahdollisesti mainittu liittymää markkinoitaessa. Lautakunta toteaa, että epäselvyyksien välttämiseksi asiakkaan saamien puheaika- ja muiden etujen ehdot olisi suotavaa kirjata liittymäsopimukseen.

EH:n mukaan myyjäliikkeessä K:n kanssa asioinut henkilö on suullisesti kertonut puheaikaedun jaksottumisesta. K on kiistänyt tämän ja ilmoittanut, että liittymän myyjä on jälkikäteen vahvistanut hänen saaneen 500 eurolla puheaikaa ilman rajoituksia. Kuluttajavalituslautakunta ei voi kuulla todistajia tuomioistuimen tavoin. Asian ratkaisun kannalta olennainen seikka olisi selvitettävissä kuulemalla todistajana K:lle liittymän myynyttä henkilöä. Lautakunnalla ei ole tähän mahdollisuutta, minkä vuoksi lautakunta katsoo, ettei se voi antaa ratkaisusuositusta asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 23.7.2007