Käytetyn henkilöauton kauppa. Nelivedon toimintatapa.

autokauppa

Diaarinumero: 1421/33/04
Antopäivä: 23.07.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 27.8.2003 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) käytetyn, vuonna 2001 käyttöön otetun henkilöauton 48 900 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 70 000 kilometriä.

K havaitsi tammikuussa 2004, että auton nelivetojärjestelmä kytkeytyi päälle vasta auton liikkuessa. Nelivedon toimintatapa ilmeni K:n auton jäätyä kiinni hankeen. Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko kyseessä auton virhe.

K on vedonnut valitusasiakirjoihin liittämäänsä vuoden 2001 englanninkieliseen esitteeseen, jossa korostetaan, että myös lähtö ja liukkaalla tiellä ajaminen eivät tuota vaikeuksia.

Vaatimukset

K vaatii 4 000 euron hinnanalennusta sekä 100 euron korvausta asiasta aiheutuneista kustannuksista.

Neliveto ei toimi liikkeelle lähdettäessä. Koska tätä ei tuoda esille markkinointiaineistossa eikä myyjä kertonut kyseisestä ominaisuudesta, K katsoo, että autossa on hinnanalennukseen oikeuttava virhe. Auto ei vastaa ostajan odotuksia eikä sovellu käyttötarkoitukseensa. K huomauttaa, ettei neliveto kytkeydy päälle missään olosuhteissa auton ollessa paikallaan. Jos kyseinen ominaisuus olisi ollut tiedossa, K olisi jättänyt auton ostamatta.

Lisäksi K katsoo, että kyseisen automallin hankintahintaa nostaa sekä neliveto-ominaisuus että korotettu maavara. Nelivedon toimintatapaa on kuitenkin pidettävä muun muassa jälleenmyyntiarvoa alentavana.

K huomauttaa, että muissa vastaavalla järjestelmällä varustetuissa autoissa neliveto on kytkeytynyt eri tavalla.

Vastaus

EH:n mukaan kyseessä ei ole tekninen vika vaan auton ominaisuus sellaisissa tilanteissa tai olosuhteissa, joihin autoa ei ole tarkoitettu. Pelkästään sitä, että jossakin muussa automallissa vetojärjestelmä toimii eri tavalla tai järjestelmän toimintatapaa on tuotekehityksen myötä sittemmin muutettu, ei voida pitää osoituksena auton virheellisyydestä.

EH:n mukaan myyjä ei ole antanut kauppaa tehtäessä auton ominaisuuksia koskevia vääriä tietoja. Koska autossa ei myöskään ole teknistä vikaa, EH pitää autoa virheettömänä. Hinnanalennusvaatimus on siten aiheeton.

Ratkaisun perustelut

K:n mielestä auto ei vastaa hänen odotuksiaan, koska sen neliveto toimii vain auton liikkuessa. Myyjän mielestä kysymyksessä ei ole virhe vaan auton ominaisuus.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun ja sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa, muutoin siinä on virhe.

K:n ostaman auton neliveto kytkeytyy päälle vain, jos auto on jo valmiiksi liikkeessä. Näin auto ei toimi nelivedon tavoin liikkeelle lähdettäessä.

Nelivetoisten autojen hyvänä ominaisuutena pidetään yleensä sitä, että ajaminen ja liikkeellelähtö erityisesti talvikeleillä tai muutoin vaikeissa olosuhteissa onnistuu nelivedon mahdollistaman voimanjaon vuoksi paremmin kuin autolla, jossa ei ole neliveto-ominaisuutta. On epätavallista, jos nelivetoa ei voi kytkeä päälle muutoin kuin auton ollessa liikkeessä. Tällaisesta seikasta myyjän pitäisi kertoa ostajalle ennen kaupantekoa.

Koska K:n auto poikkeaa siitä, mitä hänellä on ollut perusteltua aihetta olettaa, autossa on virhe. K:lla on virheen vuoksi oikeus kuluttajasuojalain 5 luvun 19 §:n mukaiseen virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Sen määräksi lautakunta harkitsee 1 400 euroa. Hinnanalennuksen määrässä lautakunta on ottanut huomioon muun muassa virheen merkityksen autoa käytettäessä, auton iän sekä vastaavien neliveto-ominaisuudella varustettujen ja sitä ilman olevien autojen hinnaneron.

K on myös vaatinut 100 euron korvausta asian hoitamisesta aiheutuneista kuluistaan. Vaatimus on esitetty vasta valituksen vireillä ollessa lähetetyssä lisäselvityksessä eikä kuluista ole esitetty selvitystä. Asiaosaiset vastaavat kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 9b §:n nojalla itse lautakuntakäsittelyn aiheuttamista kustannuksistaan. Näistä syistä lautakunta ei suosita vaadittuja kuluja korvattavaksi.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle hinnanalennuksena 1 400 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 23.7.2007