Matkustajavakuutus. Matkan peruuntuminen. Epäselvä sopimusehto. Korvaus. Eu05-061205.

Diaarinumero: 06/38/705
Antopäivä: 19.07.2007

Kysymys on siitä, tuleeko vakuutusyhtiön maksaa lisää vakuutuskorvausta matkavakuutuksen johdosta. Erityisesti kyse on myös siitä, oliko vakuutusehto epäselvä, kun siinä käytettiin ilmaisua erikoismatka. Vakuutuksenottaja oli sairastuneena peruuttanut matkan Formulakisoihin Unkariin. Yhtiö on maksanut 25 %:n mukaisen korvauksen.

Vaatimukset

Vakuutuksenottaja vaatii suurempaa korvausta matkan peruuntumisesta. Yhtiö on korvannut vain 25 %.

Vakuutuksenottaja toteaa, että matkaa varattaessa virkailija (matkatoimistossa) totesi, että matkan hinta palautettaisiin mutta ei katsomolippujen hintaa, jos jotain sattuisi. Vakuutusyhtiössä kerrottiin tämän jälkeen, että vakuutus korvaisi tarvittaessa kyseisen matkan.

Vakuutuksenottaja kertoo olleensa yhteydessä puhelimitse vakuutusyhtiöön kolme kertaa heinäkuun 2005 aikana. Vakuutusyhtiöllä on kuitenkin merkintä vain viimeisestä puhelusta 19.7.2005.

Vastaus

Vakuutusyhtiö pitää valitusta aiheettomana. Se toteaa, että erityisehtoisten valmismatkojen osalta, jollainen matkanjärjestäjän Formulamatkakin on, vakuutusehtojen korvauspiiriä on rajattu siten, että vakuutus kattaa enimmillään tällaisen matkan kokonaishinnasta 25 %.

Yhtiön asiakasjärjestelmästä ei löydy merkintää valittajan käynnistä konttorilla ennen matkaa. Puhelumerkintä löytyy 19.7.2005, jonka perusteella hänelle on lähetetty todistus matkavakuutuksesta.

Korvauspäätöksessään yhtiö toteaa, että matkustajavakuutuksesta on korvattu 25 % matkan hinnasta, koska kyseessä on valmismatkalain mukainen erikoismatka.

Ratkaisu

Kyseiseen vahinkoon sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 8.2.1 (korvaus matkan peruuntumisesta) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun matkan peruuntuminen eli Suomesta matkalle lähdön estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti mm. vakuutetun äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Korvaus maksetaan myös silloin, kun vakuutetun aviopuoliso tai samassa taloudessa asuva avopuoliso on sairastunut.

Peruuntumisesta korvataan etukäteen maksetut kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän tai palveluntuottajan ehtojen mukaan vastuussa seuraavasti:

- Valmismatkalain mukaisten pakettimatkojen peruuntumisissa korvataan yleisten valmismatkaehtojen mukaisesti toimistokulut

- Valmismatkalain mukaisten erikoismatkaehtojen peruuntumisessa korvataan yleisten valmismatkaehtojen mukaiset kohtuulliset kulut enintään 25 % matkan hinnasta.

Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 1.3 (erityisehdot) mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää yleisistä valmismatkaehdoista poikkeavia erityisehtoja, jotka eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa valmismatkalain kanssa, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten tai matkakohteen erityisolojen vuoksi.

Matkavahvistuksessa on todettu, että F1-matkoilla noudatetaan valmismatkalain lisäksi omia erityisehtoja, jotka sisältävät mm. maksu- ja peruutusehdot

Valmismatkalain 15 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan matkustajalla on oikeus peruuttaa sopimus, jos matkustajaa kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle.

Lainkohdan 2 momentin mukaan peruuttamisesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viivytyksettä ja 3 kohdan mukaisessa tilanteessa esitettävä luotettava selvitys matkalle lähdön estäneestä tapahtumasta. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset. 3 kohdan tilanteessa matkanjärjestäjä saa periä kohtuullisen korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä.

Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 5.1 mukaan matkustajalla on oikeus peruuttaa matka ja saada matkasta maksettu hinta vähennettynä toimistokuluilla, jos olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle sen vuoksi, että hän itse tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu vakavasti. Läheisenä pidetään mm. aviopuolisoa tai avopuolisoa.

Formulamatkojen 2005 erityisehtojen mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista (esim. lennot, hotellit, liput tai muut matkajärjestelyt) syntyneiden todellisten kustannusten mukaan.

Matkanjärjestäjä palautti kahden hengen matkasta 226 euroa, kun matkojen hinta yhteensä oli ollut 2 116 euroa. Peruuttaminen tapahtui matkaa edeltävänä päivänä. Yhtiö peri matkasta aiheutuneet todelliset kulut lisättyinä toimistokuluilla. Todelliset kulut aiheutuivat lennoista, majoituksesta, kisalipuista, kuljetuksista ja matkanjohtajan kuluista. Ne olivat yhteensä 1 890 euroa.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan matka on puolison sairauden vuoksi peruuntunut niin, että vakuutetulla on ollut oikeus saada vakuutusehtojen mukainen korvaus etukäteen maksamistaan kuluista.

Lautakunta toteaa asiasta saamansa selvityksen perusteella, että kyseinen matka Formulakisoihin oli vakuutusyhtiön mukaan myyty niin, että valmismatkaehtojen lisäksi matkasopimukseen kuuluivat matkatoimiston erityisehdot. Erityisehdot koskivat muun muassa matkan peruutustilanteessa palauttavaa maksua ja matkanjärjestäjän oikeutta saada korvaus kuluistaan. Valmismatkalaissa, sen esitöissä tai lain nojalla annetuissa säännöksissä ei kuitenkaan ole käytetty valmismatkalain mukaisen erikoismatkan määritelmää. Lautakunta katsoo, että koska vakuutusehtojen maininta valmismatkalain mukaisesta erikoismatkasta on erityisesti vakuutetun kannalta epäselvä, ei korvausta voida tällaisen sopimusehdon perusteella evätä.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon matkavakuutuksesta.

Lautakunta oli yksimielinen.

 
Julkaistu 19.7.2007