Varausraha veneestä. Näyttövelvollisuus sopimuksen sisällöstä. Varausrahan pidättäminen myyjällä ja vahingonkorvausvaatimus.

Diaarinumero: 04/33/264
Antopäivä: 17.07.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) kävi 2.6.2003 elinkeinonharjoittajalla (jäljempänä EH) tutustumassa käytettyyn veneeseen. K maksoi EH:lle 2.6.2003 päivätyn kuitin mukaan "varausrahaa" 2 500 euroa. Veneestä ei syntynyt kauppaa K:n ja EH:n välillä.

EH palautti K:n maksamasta summasta 1 310 euroa ja pidätti itsellään 1 190 euroa kaupan peruuttamisen perusteella.

Osapuolet ovat eri mieltä siitä, oliko kaupasta sovittu ja oliko K:n maksama varausmaksu käsiraha veneen kauppahinnasta vai oliko K maksanut summan siksi, että EH pitäisi venettä varattuna myöhempää tarkastusta varten. Erimielisyys koskee myös sitä, oliko käsirahan tai varausrahan menettämisseuraamuksesta sovittu ja saako myyjä pidättää siitä osan korvauksena siitä vahingostaan, ettei K ostanut venettä.

Vaatimukset

K vaatii, että EH palauttaa pidättämänsä osuuden varausrahasta.

K:n mielestä EH:lle maksettu summa ei ollut käsiraha. Maksu oli tehty siksi, että myyjä pitäisi kyseistä venettä varattuna asiantuntijan tarkastukseen saakka. Myyjän kanssa ei missään vaiheessa sovittu rahan menettämisestä, jos kauppaa ei tehtäisi. Koska K on yksityinen kuluttaja, myöskään elinkeinonharjoittajien välisiin yleisiin kauppatapoihin ei voi vedota. K katsoo, etteivät osapuolet ole sopineet veneen kaupasta. Kauppasopimus olisi tehty kirjallisesti.

Jos maksua kuitenkin pidetään käsirahana, K katsoo, että EH:n pidättämä summa on kohtuuton, sillä myyjälle ei aiheutunut asiasta kustannuksia. Vaikka kauppa olisikin tehty, niin veneessä ilmeni piileviä virheitä, jotka olisivat joka tapauksessa oikeuttaneet kaupan purkamiseen. Veneen pressu vuoti ja ohjaajan tuolin sekä matkustajien kulmasohvan puiset rakenteet olivat lahonneet. Valitukseen on liitetty veneen tarkastaneen NN:n lausunto tarkastuksesta sekä NN:n käsitys sopimuksen sisällöstä.

Vastaus

EH katsoo, että osapuolet ovat sopineet kyseisen veneen kaupasta sekä käsirahan tai varausrahan menettämisseuraamuksesta, jos kauppaa ei toteutettaisi. Käsirahan menettäminen on normaali seuraamus kaupankäynnissä, jos sen maksaja vetäytyy kaupasta.

On lisäksi yleisen elämänkokemuksen vastaista, ettei tällaisesta seuraamuksesta olisi sovittu suullisesti.

K peruutti kaupan ilman lakiin perustuvaa syytä. Vaikka jo alkuperäinen sopimus oli ostajan kannalta kohtuullinen, EH palautti osan K:n suorittamasta summasta. Kaupan peruuttamisesta aiheutui myyjälle ylimääräistä työtä sekä ylimääräisiä kustannuksia. Vuoden parasta myyntiaikaa meni hukkaan, kun venettä pidettiin K:lle varattuna. EH kiistää väitteet veneen virheellisyydestä. Menettämisseuraamusta ei siten voi EH:n mielestä pitää kokonaisuus huomioon ottaen kohtuuttomana.

EH katsoo, että kuluttajavalituslautakunnan pitäisi joko hylätä K:n vaatimukset tai jättää ratkaisusuositus antamatta.

Ratkaisun perustelut

Niin sanotusta varausrahasta ei ole säännöksiä kuluttajansuojalaissa eikä kuluttajankaupassa ole kauppatapaa, jonka perusteella voitaisiin ratkaista, mikä tällainen raha on tarkoitukseltaan tai luonteeltaan. Sitäkään ei ole säännelty, kummalle osapuolelle varausraha kuuluu, jos varatusta hyödykkeestä ei synny kauppaa eli sitä, onko varausraha rinnastettavissa käsirahaan. Näin ollen kussakin yksittäistapauksessa mahdollisen erimielisyyden ratkaisu perustuu siihen, mitä osapuolet ovat asiassa sopineet. Jos sopimuksen sisältöä ei voi selvittää, asiaa on arvioitava sillä perusteella, kummalla osapuolella on näyttövelvollisuus kiistanalaisista seikoista.

Tässä tapauksessa asiakirjoista ilmenee ainoastaan, että K on maksanut varausrahan veneestä, ei käsirahaa. Osapuolet ovat esittäneet ristiriitaiset väitteet, mitä muuta asiassa oli sovittu.

Sopimukseen vetoavan on näytettävä toteen väitteensä sopimuksen olemassaolosta ja sen sisällöstä. EH ei ole osoittanut, että K olisi sopinut veneen kaupasta sen kanssa eikä myöskään näyttänyt toteen sitä väitetään, että K:n kanssa olisi sovittu varausrahan jäävän EH:lle, jos kauppaa veneestä ei synny.

Lautakunta katsookin, että osapuolet ovat vasta neuvotelleet kaupasta. Sopimusneuvottelut eivät vielä velvoita osapuolia sopimukseen tai vahingonkorvaukseen siitä, että sopimusta ei synnykään. Neuvotteluosapuoli voi kuitenkin joutua korvaamaan toisen osapuolen hukkaan menneet kustannukset, jos hänen moitittava menettelynsä on aiheuttanut niitä toiselle osapuolelle. Tässä tapauksessa EH ei ole väittänytkään K:n menetelleen sillä lailla moitittavasti, että sille olisi aiheutunut hukkaan menneitä kustannuksia. Näin ollen sen olisi pitänyt palauttaa varausraha K:lle kokonaan.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:lle

1 190 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 17.7.2007