Matkapuhelinliittymien sulkeminen. Sopimusehdon kohtuullisuus.

Diaarinumero: 532/39/05
Antopäivä: 17.07.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) on sopinut kolmesta elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) matkapuhelinliittymästä. Erimielisyys asiassa koskee liittymien sulkemista sekä laskujen aiheellisuutta.

Vaatimukset

K vaatii EH:a avaamaan liittymät sekä hyvittämään kuukausimaksut ajalta, jona liittymät ovat olleet suljettuna. Lisäksi hän vaatii hyvitystä laskujen koroista ja perintäkuluista sekä vahingonkorvauksena 500 euron edestä puheaikaa.

K katsoo, että liittymät on suljettu aiheettomasti. Kaikki laskut on K:n mukaan maksettu. Laskun 6183673 (eräpäivä 20.8.2004) K on maksanut, mutta ei ole hankkinut tästä selvitystä pankilta siitä aiheutuvien kustannusten vuoksi. Laskua 81299209 (eräpäivä 21.2.05, summa 7,40) K pitää aiheettomana, koska siinä veloitetaan liittymän uudelleenavauksesta 20.1.2005 ja liittymä suljettiin vasta 25.1.2005.

Laskulla 8570516 veloitettu uudelleenavausmaksu on perusteeton, koska liittymää ei avattu. Suljetusta liittymästä ei K:n mielestä voi tulla laskua.

K ei ole saanut laskua 8926967 eikä sen vuoksi tiedä, mistä se koostuu. Hän on saanut ainoastaan laskua koskevan maksukehotuksen. K ihmettelee kuukausimaksun laskuttamista asiakasnumerolla 1446332 ajalta, jona liittymä on ollut suljettuna. Lasku 8083639 on aiheeton, koska liittymä on suljettu 25.1.2005.

Vastaus

EH katsoo, että laskut ovat aiheellisia ja että liittymät on suljettu asianmukaisesti ja toimitusehtojen mukaisesti. Saatavat liittymien osalta ovat seuraavat:

Asiakasnumero 14458462: laskunropvmeräpvsumma

61836736.8.0420.8.0447,16

81292094.2.0521.2.057,40

857051625.2.0514.3.0550,91

892696711.3.0528.3.0518,50

EH ilmoittaa, että liittymään asetettiin käyttöesto 25.1.2005.

Asiakasnumero 1446332: laskunropvmeräpvsumma

68375468.10.0425.10.04101,85

Sopimus suljettiin 27.1.2005 maksamattoman laskun takia.

Asiakasnumero 14457853: laskunropvmeräpvsumma

808363927.1.0513.2.0543,68

Liittymän käyttö on estetty 25.1.2005 erityisesti asiakasnumerolla 1446332 olleiden avoimien laskujen takia.

Ratkaisun perustelut

K pitää puhelinliittymiensä sulkemista perusteettomana ja vaatii liittymien avaamista sekä kuukausimaksujen, korkojen ja perimiskulujen hyvittämistä. EH katsoo, että liittymien sulkemisessa ja laskutuksessa on menetelty sopimusehtojen mukaisesti.

Viestintämarkkinalain 73 §:ssä on säädetty teleyrityksen oikeudesta sulkea liittymä tai rajoittaa sen käyttöä käyttäjästä johtuvasta syystä. Lainkohdan mukaan teleyrityksellä on oikeus rajoittaa puhelinverkon liittymän käyttöä tai sulkea se, jos käyttäjä ei ole maksanut erääntynyttä maksua. Sulkemisoikeutta ei kuitenkaan ole muun muassa silloin, jos:

1) erääntynyt maksu on alle 50 euroa;

2) erääntynyt maksu liittyy muun palvelun kuin viestintäpalvelun vastaanottamiseen;

3) erääntynyt maksu maksetaan kahden viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä.

EH:n yleisten toimitusehtojen kohdassa 9.2 todetaan palvelun sulkemisesta muun muassa seuraavaa:

"EH:lla on oikeus sulkea asiakkaan puhelinverkon palvelut tai rajoittaa niiden käyttöä, jos asiakas on maksukehotuksesta huolimatta laiminlyönyt EH:n erääntyneen laskusaatavan suorittamisen kahden viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä. Lisäksi edellytetään, että erääntynyt saatava on suuruudeltaan vähintään 50 euroa eikä se liity muun palvelun kuin EH:n viestintäpalvelun vastaanottamiseen."

Ehtokohdassa 8.3 todetaan perusmaksusta seuraavaa:

"EH:lla on oikeus periä palvelunkäyttömahdollisuuden ylläpidosta hinnaston tai sopimuksen mukaista kiinteää, aikaan perustuvaa perusmaksua. Perusmaksut peritään laskutuskausittain etukäteen. Perusmaksu on suoritettava myös siltä ajalta, kun palvelu on suljettuna."

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan silloin, kun tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomion osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Viestintämarkkinalain 73 §:n säännös ei anna täsmällistä vastausta siihen, onko teleyrityksellä oikeus sulkea liittymä muun kuin kyseisen liittymän maksujen laiminlyönnin perusteella. Sen sijaan EH:n sopimusehtojen mukaan EH:lla on oikeus maksuviivästystilanteissa sulkea kaikki kuluttajan nimissä olevat liittymät. Sulkeminen voi siis sopimusehtojen mukaan kohdistua myös sellaiseen liittymään, jonka maksut eivät ole viivästyneet. Sopimusoikeudessa pidetään pääsääntönä, että sopimusrikkomuksen seuraamukset voivat koskea vain kyseistä sopimusta. Lautakunta katsoo, että sopimusehto, joka mahdollistaa liittymän sulkemisen toiseen liittymään perustuvan maksun laiminlyönnin vuoksi, voi johtaa kohtuuttomuuteen.

EH on sulkenut kaikki K:n liittymät 25.1.2005 ja 27.1.2005 maksamattomien laskujen vuoksi. K on valituksessaan väittänyt maksaneensa kaikki EH:n laskut, mutta ei ole esittänyt tositteita tai muuta selvitystä väitteensä tueksi. Näin ollen lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että K olisi maksanut myös ne EH:n saatavat, jotka yhtiön vastauksen mukaan ovat olleet maksamatta liittymiä suljettaessa.

Kun liittymät suljettiin, EH:n saatavista olivat erääntyneet 47,16 euron lasku numero 6183673, joka koski asiakasnumeroa 14458462 ja 101,85 euron lasku numero 6837546, joka koski asiakasnumeroa 1446332.

Asiakasnumeron 1446332 liittymän sulkemisessa lautakunta katsoo EH:n menetelleen asianmukaisesti, koska K ei ollut maksanut kyseisen liittymän 25.10.2004 erääntynyttä 101,85 euron saatavaa. EH on joulukuun 2004 laskussa veloittanut tätä laskua koskevasta maksukehotuksesta, minkä perusteella lautakunta pitää selvitettynä, että K:lle on ennen sulkemista lähetetty laskua koskeva maksukehotus. Kyseisen liittymän sulkemisessa on menetelty sopimusehtojen kohdan 9.2 mukaisesti eikä ehtokohdan soveltaminen ole tässä tapauksessa kohtuutonta. Ehtokohdan 8.3 perusteella K:lla on velvollisuus maksaa liittymän perusmaksu myös ajalta, jona liittymä on ollut suljettuna.

Asiakasnumeron 14458462 erääntynyt maksamaton saatava oli sulkemishetkellä alle 50 euroa eikä asiakasnumeron 14457853 liittymällä ollut erääntynyttä maksamatonta saatavaa. Lautakunta katsoo, että näiden liittymien sulkeminen EH:n sopimusehtojen kohdan 9.2 perusteella johtaa kohtuuttomuuteen kuluttajan kannalta. Jos liittymät ovat edelleen suljettuina, EH:n tulisi avata ne maksutta ja hyvittää liittymien perusmaksut ajalta, jona liittymät ovat olleet suljettuina. Jos liittymät on jo avattu, EH:n pitää hyvittää avaamisesta perityt maksut. Muuta taloudellista vahinkoa liittymien sulkemisesta ei ole osoitettu aiheutuneen.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH avaa K:n liittymät asiakasnumeroilla 14458462 ja 14457853 maksutta sekä hyvittää näiden liittymien perusmaksut ajalta, jona liittymät ovat olleet suljettuina. Lisäksi lautakunta suosittaa, että yhtiö hyvittää K:lle liittymän uudelleenavausmaksuista 14,80 euroa.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Eri mieltä olevan jäsenen lausunto on päätöksen liitteenä.

ERI MIELTÄ OLEVAN JÄSENEN LAUSUNTO

Eriävä mielipiteeni koskee EH:n sopimusehtojen kohdan 9.2 kohtuullisuutta tässä tapauksessa.

Kun liittymät suljettiin, EH:n saatavista olivat maksamatta 20.8.2004 erääntynyt 47,16 euron lasku numero 6183673, joka koski asiakasnumeroa 14458462 ja 25.10.2004 erääntynyt 101,85 euron lasku numero 6837546, joka koski asiakasnumeroa 1446332.

Katson, että EH:lla on asiakasnumeron 1446332 liittymää koskevan laskun maksattamatta jättämisen perusteella ollut painavia syitä olettaa, että myös muiden liittymien velvoitteet jäävät olennaisilta osin hoitamatta. Tämän vuoksi liittymien sulkeminen EH:n sopimusehtojen kohdan 9.2 mukaisesti ei ole tässä tapauksessa kohtuutonta, vaikka asiakasnumeron 14458462 erääntynyt maksamaton saatava oli sulkemishetkellä alle 50 euroa eikä asiakasnumeron 14457853 liittymällä ollut erääntynytt maksamatonta saatavaa.

Muilta osin olen samaa mieltä kuin enemmistö.

 
Julkaistu 17.7.2007