Linja-autolippu. Voimassaoloaika

voimassaoloaika

Diaarinumero: 04/35/1378
Antopäivä: 16.07.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) latasi 24.3.2004 linja-autokortilleen lisää matkoja. Hänellä oli 44 matkan ja 60 päivän lippu. Kortilla oli 24.3.2004 jäljellä 14 matkaa, jotka K menetti, koska hinnat olivat nousseet.

Lipun myyntitositteessa on mainittu muun muassa seuraavat ehdot: "Lipulla on oikeus matkustaa 44 matkaa 60 päivän aikana. Matkakortille voidaan ladata toinen 44 matkan sarjalippu samalle yhteysvälille, kun ensimmäisestä lipusta on käytetty vähintään yksi matka lukuun ottamatta seuraavia poikkeustapauksia: kortin teknisen iän täyttyessä, taksan korotuksen yhteydessä tai lipputuotteen teknisen päivityksen yhteydessä (kahden vuoden välein). Lisämatkustusoikeutta voi ostaa lipun myyntipisteist. Voimassaoloaika alkaa lipun ostopäivästä."

Vaatimukset

K vaatii elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) 45,37 euroa, joka on käyttämättä jääneiden 14 matkan arvo.

K:n käydessä lataamassa matkakorttinsa 24.3.2004 EH:n virkailija kertoi, ettei korttia voi ladata, koska siellä on 14 matkaa. Virkailija ilmoitti taksan korotuksesta. Kun K kertoi, että kortin viimeinen käyttöpäivä oli tuolloin, virkailija sanoi tekevänsä uuden kortin. Virkailija ei tuolloin kertonut matkojen mitätöitymisestä. K sai vanhan kortin takaisin uusilla matkoilla ladattuna ja huomasi vasta linja-autossa korttia leimatessaan, että kortilta olivat hävinneet vanhat 14 matkaa. Seuraavana päivänä EH:lta kerrottiin, että hinnat ovat muuttuneet 1.3.2004 eikä samalle kortille voi ladata erihintaisia matkoja. Virkailija ilmoitti, että he saivat tietää hinnan korotuksista vasta lähellä maaliskuun alkua.

Sopimuksen ehtoja ei voi yksipuolisesti muuttaa. Myyntitositteessa ei ole mainittu, että voimassaolevat matkat eivät siirry uudelle käyttöjaksolle eikä että kortilla saa olla enintään neljä vanhalla hinnalla ostettua matkaa. Missään ei ole kerrottu, että asiakas menettää kortilla olevat matkat korvauksetta. K:n ladatessa lippua edellisen kerran 23.1.2004 EH:n olisi pitänyt kertoa 60 päivän sisällä tapahtuvasta hinnan korotuksesta ja sen vaikutuksesta jäljellä oleviin matkoihin. EH olisi voinut ilmoittaa korotuksesta asiakkaille heti tiedon saatuaan, koska sillä on asiakkaiden yhteystiedot.

Vastaus

EH kiistää vaatimuksen. Lipulla on oikeus matkustaa 44 matkaa

60 päivän aikana. Ladatun lipun voimassaoloaika näkyy kuiteissa. Kortilla 24.3.2004 jäljellä olleet 14 matkaa olivat voimassa enää kyseisenä päivänä. EH:n virkailija kertoi taksan korotuksesta ja sen vaikutuksista, mistä kerrotaan asiakkaalle poikkeuksetta. K on kuitenkin halunnut ladata kortilleen uudet matkat, jolloin taksan korotuksen takia vanhat matkat mitätöityivät.

Ostaessaan ensimmäisen kerran lipun asiakas allekirjoittaa myyntitositteen. Lippu on kunnan tukema ja kunnalla on oikeus määritellä myyntiehdot. Myyntitositteessa on mainittu poikkeukset siihen, että käytännössä on mahdollista ladata uusia matkoja, vaikka ladatut matkat ovat voimassa 60 päivää. Tässä tapauksessa on ollut kyse taksan korotuksesta, jolloin lipputuote on ollut sopimuksen mukaisesti voimassa 60 päivää. Liikenne- ja viestintäministeriö päätti taksan korotuksesta, josta saatiin tieto tammi-helmikuun vaihteessa ja josta tiedotettiin muun muassa lehdissä ja taulukoissa EH:n myyntipisteissä.

Vastineessaan K:n reklamaatioon ennen lautakuntakäsittelyä EH on ilmoittanut lisäksi, että myyntitositteessa on kerrottu poikkeustilanteet, jolloin voimassaolevat matkat eivät siirry uudelle käyttöjaksolle. Kun matkalippujen hinnat nousevat, kortilla saa olla enintään neljä vanhalla hinnalla ostettua matkaa, jotta ne voisivat siirtyä uudelle käyttöjaksolle. K:n lipunmyynti ei aina saa tietoa hinnan korotuksesta niin aikaisin, että se pystyisi tiedottamaan tästä kaikille asiakkaille. Siksi se voi luvata matkoille vain tietyn voimassaoloajan.

Ratkaisu

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan kulutushyödykesopimuksen ehtoa voidaan sovitella tai ehto voidaan jättää huomioon ottamatta, jos ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Jos kulutushyödykesopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, kuluttajansuojalain

4 luvun 3 §:n mukaan ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Yleisen sopimusoikeudellisen periaatteen mukaan ehdot laatineen sopijapuolen on erityisesti kiinnitettävä toisen osapuolen huomio yllättäviin ja ankariin sopimusehtoihin, jotta ne voidaan katsoa osaksi sopimusta. Linja-auton sarjakortin matkustusoikeuden menettäminen 60 päivän kuluessa on yllättävä ja ankara ehto, johon kuluttajan huomiota tulisi erityisesti kiinnittää ennen ostopäätöksen tekemistä.

K:n linja-autokortin myyntitositteessa ovat sopimusehdot. K ei ole kiistänyt saaneensa myyntitositetta linja-autokortin ostaessaan. Lautakunta katsoo selvitetyksi, että K on saanut myyntitositteen sopimusehdot kortin ostaessaan ja ehdot ovat tulleet sopimuksen osaksi. Ehdoissa on sanottu, että lipulla on oikeus matkustaa 44 matkaa 60 päivän aikana. Ehdoissa on myös mainittu, että matkakortille voidaan ladata toinen 44 matkan sarjalippu, paitsi esimerkiksi taksan korotuksen yhteydessä.

Lautakunta pitää myyntitositteen sopimusehtoja puutteellisina, koska niissä ei ole annettu tarkkoja tietoja kaikista ehdoista. Ehdoissa ei ole nimenomaisesti ilmoitettu, että taksan korotuksen jälkeen kuluttaja menettää käyttämättä jääneet matkat, vaikka muuten hän voi käyttää niitä 60 päivän voimassaoloajan jälkeenkin ladattuaan lisää matkoja kortille. Ehdoissa ei ole myöskään mainittu, että kortilla olisi saanut olla enintään neljä vanhalla hinnalla ostettua matkaa, jotta ne voisivat siirtyä uudelle jaksolle.

Osapuolten kertomukset ovat ristiriitaisia siltä osin, mitä K ja EH:n virkailija keskustelivat K:n ladatessa uuden lipun kortille taksan korotuksen jälkeen. Lautakunta ei voi kuulla todistajia eikä siten selvittää, kertoiko EH:n virkailija tuolloin K:lle, että hän menettää kortilla olleet käyttämättömät matkat.

Kuten edellä on todettu, K on saanut matkakortin ostaessaan myyntitositteessa olleet sopimusehdot. Niissä on mainittu matkojen olevan voimassa 60 päivää, joten K ei ole perustellusti voinut olettaa, että matkat olisivat jääneet kortille voimaan. Myyntitositteen ehdoista käy myös selvästi ilmi se poikkeus, ettei kortille voi ladata lisää matkoja taksan korotuksen yhteydessä. Asiassa ei ole myöskään käynyt ilmi, että EH:n virkailija olisi antanut K:lle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja hänen pyytäessään lataamaan matkakortille lisää matkoja maaliskuussa 2004. K:n mukaan virkailija oli näet tuolloin kertonut taksan korotuksesta ja siitä, ettei kortille voitu ladata uusia matkoja. Tämän vuoksi K:n on täytynyt ymmärtää, että uusien matkojen lataamisen seurauksena kortilla aikaisemmin olleet matkat eivät ole jääneet voimaan.

Kun K edellisen kerran latasi lippuaan tammikuussa 2004, tuleva hinnan korotus ei ollut EH:n tiedossa. Lautakunta katsoo, että EH:lla ei ole ollut velvollisuutta tiedottaa hinnan korotuksesta jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaisesti erikseen. Lautakunta pitää riittävänä, että EH on tiedottanut asiasta lehdissä ja myyntipisteissään.

K:lla ei ole sopimusehtojen mukaan oikeutta saada hyvitystä vanhentuneista matkoista. Hän ei ole myöskään esittänyt mitään erityistä, hänestä riippumatonta syytä sille, ettei hän saanut käytettyä matkoja. Lautakunta katsoo, että ehdot eivät tässä tapauksessa johda kohtuuttomuuteen kuluttajan kannalta.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 16.7.2007