Valmismatka. Matkustajan oikeus peruuttaa matka. Peruutuskulut. Vakioehtojen sitovuus. Matkavaraus internetin kautta

valmismatka

Diaarinumero: 02/35/1808
Antopäivä: 11.07.2007

Kuluttajat (jäljempänä K:t) olivat varanneet elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) valmismatkan

22.2.-2.3.2002. K:t varasivat matkan 20.8.2001 Internetin välityksellä. Matkan hinta oli yhteensä 21.920 markkaa. K:t peruuttivat matkan 7.11.2001. He olivat maksaneet 4.000 markan ennakkomaksun, josta EH palautti heille muun osan paitsi 1.240 markkaa. Erimielisyys koskee peruutuskulujen määrää.

Varattuaan matkan K:t saivat EH:lta 24.8.2001 päivätyn matkavaraus- ja välityssopimuksen, jossa mainitaan muun muassa seuraavaa: "Matka- ja erityisehdot: Matkallanne sovelletaan yleisiä valmismatkaehtoja sekä matkanjärjestäjän erikoisehtoja. Ehdot ovat löydettävissä matkanjärjestäjän esitteestä. Pyydämme Teitä huolella tutustumaan niihin." Matkavaraus- ja välityssopimuksessa mainitaan 40 markan palvelumaksu, joka tuli matkan hinnan lisäksi. Ennakkomaksun maksuosoituksessa, joka on päivätty 24.8.2001, on mainittu valmismatkapaketin varauspalvelumaksu 40 markkaa.

Vaatimukset

K:t vaativat EH:a palauttamaan 1.200 markkaa. K:ien mukaan peruutuskuluja on pidätetty sopimusehtojen vastaisesti ja ne ovat määrältään kohtuuttomat eivätkä siten ole korvaus aiheutuneista kuluista. Yleisten valmismatkaehtojen mukaan matkan voi peruuttaa 28 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla etukäteen mainitut toimistokulut. K:ille oli kirjallisesti ilmoitettu, että palvelumaksu on 40 markkaa, eikä muuta erittelyä ollut heidän saamissaan asiakirjoissa. K:t olivat käsittäneet, ett palvelumaksu 40 markkaa tarkoittaa etukäteen mainittuja toimistokuluja.

K:ien mukaan epäselvää EH:n laatimaa sopimusta on tulkittava K:ien eduksi. Matkanjärjestäjän erikoisehdot ja esite eivät olleet K:ien käytettävissä. Erikoisehtoja ei toimitettu, eikä mainittu, mistä ne olisivat saatavissa. Internetin tilauslomakkeessa ei ollut kohtaa tai linkkiä, joka olisi pyytänyt tilaajan kuittausta erityisehdoista. K:ien mukaan Internet-sivuilla ei ollut sellaisia tietoja kuluista, joihin EH vetoaa.

K:t varasivat matkan Internetin välityksellä ja saivat yhden kirjeen, jossa oli monisteita ja tulosteita. Tälläkin perusteella 1.240 markkaa on heidän mielestään enemmän kuin korvaus aiheutuneista kuluista. K:t peruuttivat matkan, koska K1:n työpaikalla tehdyn organisaatiomuutoksen vuoksi hän ei voinut olla poissa töistä. Muutos tapahtui matkan varaamisen jälkeen ja ennalta arvaamatta.

Vastaus

EH kiistää vaatimukset. Perityt peruutuskulut perustuvat yleisiin valmismatkaehtoihin ja EH:n erityisehtoihin. EH:n erityisehdoissa on mainittu, että valmismatkaehtojen kohdan 4.1 mukaiset toimistokulut ovat 300 markkaa henkeä kohti. EH:n erityisehdot ovat EH:n esitteessä ja Internet-sivuilla. K:ien saamassa matkavaraus- ja välityssopimuksessa on viittaus matkanjärjestäjän erityisehtoihin ja maininta, että ehdot ovat luettavissa esitteestä. EH:n esite on yleisesti ja hankaluudetta matkustajien saatavilla, ja se toimitetaan pyynnöstä myös postitse maksutta.

Palvelumaksu on varauksen tekemisestä perittävä palkkio, jota ei palauteta, jos asiakas peruuttaa varauksen. Palveluhinnasto on asiakkaiden nähtävillä toimistoissa ja löytyy myös Internet-sivuilta.

Internet-sivulla on mahdollista tehdä varaus kahdella eri tavalla. Tilauksen voi tehdä matkatarjouspyyntölomakkeella, jossa ei ole matkaehtopainiketta, koska kysymys on tarjouspyynnöstä. Varauksen voi tehdä myös nk. lomakoneella, jossa tilaajan tulee ennen lopullista tilausta hyväksyä ehdot, joihin tulevat linkit. Myyntivirkailija on varauksen jälkeen myös soittanut K1:lle, koska ennakkomaksua ei ollut maksettu sovittuun päivään mennessä, ja kertonut alustavan varauksen muuttumisesta sitovaksi ja peruutuskulujen mahdollisuudesta.

Ratkaisun perustelut

Valmismatkalain 9 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 3.1 kohdan mukaan ulkomaille tehtävää valmismatkaa koskeva matkustajaa sitova sopimus syntyy vasta, kun hän maksaa matkan hinnan tai matkanjärjestäjän määräämään osan hinnasta. Valmismatkalaissa ei ole säännöstä siitä, milloin matkanjärjestäjää sitova sopimus syntyy.

Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain mukaan sopimus syntyy, kun sitovaan tarjoukseen annetaan hyväksyvä vastaus. Lain 6 §:n 1 momentin mukaan vastaus, jossa tarjous sanotaan hyväksytyksi, mutta joka siihen tehdyn lisäyksen, rajoituksen tai ehdon johdosta ei vastaa tarjousta, katsotaan kieltäväksi vastaukseksi, johon liittyy uusi tarjous.

Valmismatkalain 7 §:n mukaan matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen päättämistä annettava matkustajalle tiedot sopimukseen sovellettavista ehdoista. Sopimusehdot on annettava matkustajalle kirjallisina, jollei ehtoja ole julkaistu matkustajan saatavilla olevassa esitteessä.

Valmismatkasta annettavista tiedoista annetun asetuksen 2 §:n mukaan sopimukseen sovellettavat yleiset ehdot on julkaistava esitteessä selkeästi havaittavalla tavalla ja helposti luettavalla kirjasinkoolla. Asetuksen 7 §:n mukaan matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen päättämistä huolehdittava siitä, että esite on hankaluudetta matkustajan saatavilla, jos matkasta on laadittu esite.

Jotta elinkeinonharjoittajan vakioehdot tulisivat sopimuksen osaksi, elinkeinonharjoittajan on tullut viitata ehtoihin ennen sopimuksen päättämistä ja ehtojen on tullut olla hankaluudetta kuluttajan saatavilla ennen sopimuksen päättämistä.

K:t ovat tehneet matkavarauksen Internetin välityksellä. Heidän mukaansa Internet-sivuilla ei ollut viittausta matkaehtoihin. K:t ovat varauksen tehtyään ennen ennakkomaksun maksamista saaneet matkavaraus- ja välityssopimuksen, jossa on mainittu, että matkalla sovelletaan yleisiä valmismatkaehtoja ja matkanjärjestäjän erikoisehtoja, jotka ovat matkanjärjestäjän esitteessä.

Jos K:t ovat tehneet EH:n Internet-sivulla tarjouspyynnön, EH:n lähettämää matkavaraus- ja välityssopimusta voidaan pitää sen tarjouksena, jonka K:t ovat hyväksyneet maksaessaan ennakkomaksun. Jos K:ien Internet-varaus on jo ollut oikeustoimilain mukainen tarjous, EH:n lähettämä matkavaraus- ja välityssopimus on ollut oikeustoimilain mukainen tarjoukseen annettu vastaus.

Koska K:t eivät ole matkavaraus- ja välityssopimuksen saatuaan ilmoittaneet EH:lle, ettei se vastaa heidän tekemäänsä tarjouspyyntöä tai tarjousta, heidän on katsottava hyväksyneen siinä mainitut ehdot osaksi sopimusta heidän maksaessaan ennakkomaksun. Sopimus on syntynyt matkavaraus- ja välityssopimuksen mukaisena. Sopimuksesta on tullut K:ia sitova heidän maksettuaan matkan ennakkomaksun. Lautakunta katsoo, että EH:n erityisehtoihin on viitattu riittävän selkeästi ja ennen sopimuksen päättämistä, koska niistä on mainittu matkavaraus- ja välityssopimuksessa.

Matkavaraus- ja välityssopimuksessa on mainittu, että matkaan sovellettavat yleiset valmismatkaehdot ja EH:n erikoisehdot ovat matkanjärjestäjän esitteessä. Ehdot ovat olleet riittävän helposti saatavilla esitteessä. K:t olisivat pyytäessään saaneet esitteen myös postitse tai voineet hakea sen matkatoimistosta. Koska esite on ollut hankaluudetta K:ien saatavilla, yleiset valmismatkaehdot ja EH:n erityisehdot ovat tulleet sopimuksen osaksi.

K:t ovat peruuttaneet matkan K1:n työssä tapahtuneiden organisaatiomuutosten vuoksi. Lautakunta ei pidä tätä esimerkiksi odottamattomaan ja vakavaan sairastumiseen rinnastettavissa olevana ylivoimaisena esteenä. Lautakunta katsoo, että sovellettavaksi ei näin ollen tule valmismatkalain 15 § eikä yleisten valmismatkaehtojen 5 kohta, joissa säännellään matkustajan oikeutta peruuttaa matka häntä kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman vuoksi. Sovellettavaksi tulee yleisten valmismatkaehtojen 4.1 kohta, joka koskee matkustajan oikeutta peruuttaa matka ilman erityistä syytä. Tästä ei ole säännöstä valmismatkalaissa.

Yleisten valmismatkaehtojen 4.1.a kohdan mukaan matkustaja voi peruuttaa matkan ilman erityistä syytä viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla matkanjärjestäjälle etukäteen mainitut toimistokulut. EH:n erityisehdoissa on mainittu, että yleisten valmismatkaehtojen 4.1 kohdassa tarkoitetut toimistokulut ovat 300 markkaa henkeä kohti.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan kulutushyödykesopimuksen ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi, jos ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta.

K:ien saamassa matkavaraus- ja välityssopimuksessa on mainittu 40 markan palvelumaksusta. Ennakkomaksun maksuosoituksessa on mainittu, että se on valmismatkapaketin varauspalvelumaksu. Matkavaraus- ja välityssopimuksessa ei ole mainittu toimistokulujen määrää. Lautakunta katsoo, että K:ien saamissa asiakirjoissa ei ole annettu harhaanjohtavaa tietoa peruutuskulujen määrästä, koska niissä mainitaan 40 markan maksun olevan palvelumaksu, ei toimistokulu. Toimistokuluista on mainittu etukäteen, koska ne on mainittu etukäteen laaditussa esitteessä ja esitteessä oleviin ehtoihin on viitattu ennen sopimuksen päättämistä. Lautakunta katsoo, että osapuolet ovat näin ollen sopineet erityisehtojen mukaisista 300 markan peruutuskuluista henkeä kohti. Lautakunta ei pidä ehtoja epäselvinä tältä osin.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan kulutushyödykesopimuksen ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta, jos ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Lautakunta toteaa, että EH:lle on aiheutunut peruutuksen vuoksi enemmän kuluja kuin varauksen tekemisestä aiheutui. Lautakunta ei pidä ehtojen mukaisten toimistokulujen määrää, 300 markkaa henkeä kohti, kohtuuttoman korkeana eikä katso sopimusehtojen johtavan kohtuuttomuuteen tässä tapauksessa. EH:lla on ollut oikeus periä ehtojensa mukaiset toimistokulut.

Yleisissä valmismatkaehdoissa tai EH:n erityisehdoissa ei ole kuitenkaan mainittu, että peruuttaessaan matkan matkustajan tulee maksaa myös 40 markan varauspalvelumaksu. Koska ehdoissa on mainittu vain, että matkustajan tulee maksaa 300 markan toimistokulut henkeä kohti, EH:n tulee palauttaa K:ille tämän lisäksi perimänsä 40 markkaa eli 6,73 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:ille vielä yhteensä 6,73 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.7.2007