Uuden moposkootterin kauppa. Skootterin viat. Takuu. Korjausten epäonnistuminen. Kaupan purku.

takuu
kaupan purkuvaatimus

Diaarinumero: 04/33/2199
Antopäivä: 10.07.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 27.3.2003 elinkeinonharjoittaja 1:ltä (jäljempänä EH1) uuden, elinkeinonharjoittaja 2:n (jäljempänä EH2) maahantuoman moposkootterin 980 eurolla. K ilmoittaa, että skootterin toimituspäivä oli 23.5.2003. Rekisteriotteen mukaan laite on käyttöönotettu 26.5.2003. K ilmoittaa myös, että skootterille annettiin vuoden takuu. Myyjä ja maahantuoja eivät ole kiistäneet takuuta.

K valittaa siitä, että moposkootterissa oli vikoja joita ei saatu moottorin vaihdollakaan korjattua.

Vaatimukset

K vaatii kaupan purkua viivästyksen perusteella. Hän tähdentää, että skootteri on edelleen epäkuntoinen.

Lisäksi K vaatii, että EH1 ja EH2 maksavat hänelle vahingonkorvausta yhteensä 216 euroa. Summa koostuu 63 euron turhasta huoltomaksusta (kysymyksessä oli 300 kilometrin huolto korjaamolla), 120 euron liikennevakuutuksesta, 25 euron osakaskovakuutuksesta sekä rekisteristä poistamisesta aiheutuneesta 8 euron kustannuksesta. Lautakunnalle toimitetun vakuutuserittelyn mukaan 26.5.2003 alkaneen liikennevakuutuksen vuosimaksu on 102,76 euroa ja osakaskon vuosimaksu on 19,17 euroa.

K kertoo, että jo viedessään skootterin edellä mainittuun 300 kilometrin huoltoon hän ilmoitti huoltoliikkeelle skootterin käynnistysvaikeuksista. Saatuaan skootterin huollosta 29.8.2003 hänelle selvisi, että laitteen käynnistys oli edelleen viallinen. Hän vei skootterin takaisin huoltoon, jossa se oli korjattavana aina marraskuun alkuun saakka. Odotellessaan K oli ottanut yhteyttä myös sekä myyjäliikkeeseen että maahantuojaan.

K ehti ajaa skootterilla korjauksen jälkeen noin kilometrin, kun se jo sammui. Hän talutti skootterin takaisin korjaamolle ja otti yhteyttä maahantuojaan, joka lupasikin K:lle tammi-helmikuun 2004 vaihteessa uuden skootterin, joka olisi vieläpä vuoden 2004 mallia. K hyväksyi tarjouksen ja jäi odottamaan. Hän tiedusteli asiaa korjaamolta ja maahantuojalta maaliskuussa 2004. Tuolloin hänelle ilmoitettiin, että asia hoidetaan huhtikuussa. K soitteli tämän jälkeen useita kertoja maahantuojalle, josta hänelle luvattiin toimittaa skootteri ensitilassa. Huhtikuun lopulla hänelle kuitenkin ilmoitettiin, että uuden skootterin sijasta hän saakin vanhaan skootteriinsa uuden moottorin.

K haki skootterinsa huoltokorjaamolta 7.7.2004. Selvisi, ettei käynnistys toiminut vieläkään. Ongelmia oli myös jarruvalojen ja äänimerkin kanssa. Kuluttajaneuvojan kehotuksesta K vei 19.7.2004 skootterin vielä takasin huoltokorjaamolle. Saatuaan skootterin takaisin hän joutui toteamaan, että viat olivat edelleen korjaamatta. Vilkut ja äänimerkki eivät toimineet eikä käynnistys toiminut napista.

Vastaukset

EH1:

EH1 on ilmoittanut, että huolimatta siitä, että skootterin takuu on jo päättynyt, se on valmis maksamaan 19.7.2004 huoltokorjaamolla korjaamatta jääneiden vikojen korjauksen (vilkkujen toiminta sekä käynnistyksen ja äänimerkin korjaus). Korjausten lisäksi K:lle luvataan hyvittää 50 euroa polttoaine- ja puhelinkuluista.

EH2:

EH2 ilmoittaa pyrkivänsä palvelemaan asiakkaitaan maahantuojana takuuaikana ja sen jälkeenkin mahdollisimman hyvin. Neuvoteltaessa K:n kanssa syksyllä 2003 ilmenneen skootterin vian korjauksesta K:lle ilmoitettiin, että joko skootteriin vaihdetaan uusi moottori tai sitten hänelle annetaan uusi skootteri. Asia hoidettaisiin kuntoon keväällä 2004. Tuolloin skootteria huoltaneelle korjaamolle ilmoitettiinkin, että ratkaisuna on uuden moottorin vaihtaminen. Asiasta ilmoitettiin myös K:lle. Asia oli kunnossa.

Ratkaisun perustelut:

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n 1 momentin mukaan, jos myyjä on sitoutunut vastamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan (takuu), tavarassa katsotaan olevan virhe, mikäli tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Saman pykälän 2 momentin mukaan, jos takuun tai muun 1 momentissa tarkoitetun sitoumuksen on antanut joku muu kuin myyjä aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun, tavarassa katsotaan tällöinkin olevan virhe 1 momentissa mainituin edellytyksin. Myyjä ei kuitenkaan vastaa aikaisemman myyntiportaan antaman sitoumuksen perusteella virheestä, josta hän ei muuten tämän luvun säännösten nojalla olisi vastuussa, jos myyjä osoittaa ilmoittaneensa asiasta ostajalle selkeällä tavalla ennen kaupantekoa.

Saadun selvityksen mukaan moposkootterille on annettu vuoden takuu, josta sekä skootterin myyjä, EH1 että sen maahantuoja, EH2 ovat kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n mukaisessa vastuussa. Takuu on ollut voimassa kun skootterin käynnistys- ja muita vikoja on alettu korjata. Skootteria ei lukuisista korjausyrityksistä sekä moottorinvaihdostakaan huolimatta ole saatu kuntoon.

Asiassa ei ole saatettu todennäköiseksi, että skootterin huonontuminen olisi seurausta jostakin K:n puolella olevasta seikasta. Näin ollen skootteri on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:ssä tarkoitetulla tavalla virheellinen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran ilman että ostajalle aiheutuu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Korjaus on suoritettava kohtuullisessa ajassa. Vaikka ostaja ei vaatisi virheen korjaamista tai virheetöntä tavaraa, myyjä saa pykälän 2 momentin mukaan omalla kustannuksellaan suorittaa tällaisen oikaisun, jos hän ostajan ilmoitettua virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Ostaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa, tavaran arvon alenemista tai vaaraa siitä, että ostajalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy.

Takuunantajapuoli on saanut kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n

2 momentissa edellytetyn mahdollisuuden skootterin korjaamiseen. Koska korjausta ei ole suoritettu mainitun pykälän 1 momentin edellyttämässä kohtuullisessa ajassa, lautakunta katsoo, ettei K:lla ole velvollisuutta enää antaa takuunantajapuolelle uutta korjausmahdollisuutta.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus. Vaihtoehtoisesti ostaja voi myös purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Skootterin virheellisyyttä ei voida pitää kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n tarkoittamalla tavalla vähäisenä. Näin ollen K:lle on syntynyt saman pykälän mukainen oikeus kaupan purkamiseen. Lautakunta katsookin, että EH1:n ja EH2:n tulee purkaa puheena oleva skootterin kauppa siten, että ne yhteisvastuullisesti palauttavat K:lle skootterin hinnan, 980 euroa. Lautakunta pitää perusteltuna koko kauppahinnan palauttamista, koska saadun selvityksen mukaan K ei ehtinyt juurikaan käyttää skootteriaan.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva, 5 luvun säännösten mukainen vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten. Saman pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan ostajalla ei kuitenkaan ole 1 momentin mukaista oikeutta siltä osin kuin vaatimus koskee hinnanalennuksen tai kauppahinnan palauttamista ja ylittää määrältään sen, mitä kyseisen elinkeinonharjoittajan oma sopijapuoli olisi voinut vaatia samalla perusteella.

Edellä esitetyn kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n 1 ja

2 momentin säännösten mukaisesti EH2 vastaa skootterin kauppahinnan palauttamisesta K:lle ainoastaan siihen summan saakka, jonka se itse on saanut skootterista luovuttaessaan sen aikanaan EH1:lle.

K:n tulee luovuttaa skootteri myyjäpuolelle saadessaan kauppahinnan takaisin.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Kuluttajansuojalain 5 luvun 10 §:n 3 momentissa tarkoitetun välillisen vahingon myyjä on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut. Välillisenä vahinkona pidetään muun muassa vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta.

K on vaatinut skootterista maksettujen liikenne- ja kaskovakuutusten 145 euron vakuutusmaksujen korvaamista.

Kysymys on kuluttajansuojalain 5 luvun 10 §:n 3 momentissa tarkoitetusta muuhun sopimukseen perustuvasta välillisestä vahingosta. Koska tavaran on katsottava kaupantekohetkellä poikenneen siitä, mihin myyjä on takuun antamisella erityisesti sitoutunut ja koska vahingon lisäksi voidaan katsoa johtuneen huolimattomuudesta myyjän ja maahantuojan puolella, lautakunta katsoo K:lla olevan kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukainen oikeus korvaukseen vahingosta. Korvauksen määrää harkitessaan lautakunta ottaa kuitenkin huomioon, että K ehti joka tapauksessa käyttää skootteriaan noin kolme kuukautta ennen ensimmäistä korjausta ja jonkin verran myös sen jälkeen. Näin ollen lautakunta harkitsee korvauksen määräksi 100 euroa. Tämä summa EH1:n ja EH2:n tulee korvata yhteisvastuullisesti K:lle.

K on myös vaatinut kesällä 2003 tehdystä skootterin huollosta perityn 63 euron korvaamista. Lautakunta pitää vaatimusta perusteltuna, koska K ei saadun selvityksen mukaan ole juuri pystynyt skootteriaan virheen vuoksi kyseisen huollon jälkeen käyttämään. Lisäksi K on vaatinut skootterin rekisteristä poisottamiskuluja 8 euroa. Tätäkin vaatimusta lautakunta pitää perusteltuna. Näin ollen EH1:n ja EH2:n tulee korvata kyseiset summat, yhteensä 71 euroa, yhteisvastuullisesti K:lle.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH1 ja EH2 purkavat K:n kanssa tehdyn moposkootterin kaupan ja palauttavat yhteisvastuullisesti K:lle skootterin hinnan, 980 euroa. EH2 vastaa skootterin kauppahinnan palauttamisesta kuitenkin ainoastaan siihen summan saakka, jonka se itse on saanut skootterista luovuttaessaan sen aikanaan EH1:lle. Saadessaan kauppahinnan palautuksen K:n tulee palauttaa skootteri myyjäliikkeelle tai maahantuojalle.

Lisäksi kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH1 ja EH2 korvaavat K:lle virheen vuoksi aiheutuneita vahinkoja yhteisvastuullisesti yhteensä 171 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.7.2007