Yksityisluotto. Sopimusehdon tulkinta

Diaarinumero: 04/39/2322
Antopäivä: 10.07.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) sopi elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) kanssa 2 500 euron lainasta 10.12.2002 sekä 800 euron lainasta 8.1.2004.

Asiassa on riitaa luoton kulujen määrästä.

Vaatimukset

K katsoo luottoyhtiön laskuttavan liikaa 127,94 euroa. Lautakuntakäsittelyn aikana K on toimittanut lisälaskelman, jonka mukaan häneltä olisi laskutettu liikaa 175,19 euroa.

Vastaus

EH pitää vaatimusta perusteettomana.

Lainaehdoissa on ilmoitettu korko, joka on 27,6 % vuodessa. Kuukausittain EH veloittaa 1,9 % ja limiittikorkoa 0,4 %. Asiakas on allekirjoituksellaan hyväksynyt lainaehdot ja sitoutunut niitä noudattamaan.

Vastauksen liitteenä on selvitys lainojen myöntämisestä, vakuutusmaksuista, koroista ja maksusuorituksista.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:ssä säädetään seuraavaa:

Jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Lainaan sovellettavien ehtojen mukaan velan kuukausikorko on 1,9 % kuukauden viimeisen päivän velkasaldolle. Lisäksi myönnetystä luotosta peritään limiittikorkoa 0,4 %/kk, kuitenkin vähintään 2 euroa.

Lautakunta arvioi tapausta seuraavasti:

K on riitauttanut EH:n veloituksen lainan kulujen osalta. Lautakunnan pyynnöstä EH on toimittanut lainaa koskevat laskelmat, joista käy ilmi yksityiskohtaisesti mille summalle korko, limiittikorko ja vakuutusmaksu on kulloinkin maksettu. Lautakunnan näkemyksen mukaan laskelmaa voidaan pitää luotettavana selvityksenä K:n luoton maksamisesta ja perityistä koroista.

Lakelmasta käy kuitenkin ilmi, että limiittikorkoa peritään kuukausittain alunperin nostetulle lainasummalle. Lautakunnan näkemyksen mukaan kuluttaja voi sopimuksen korkoa koskevasta ehdosta perustellusti saada sen kuvan, että korkoa peritään ainoastaan kuukauden viimeisen päivän velkasaldolle. Tämän vuoksi lautakunta tulkitsee sopimuksen ehtoa kuluttajan perusteltujen odotusten mukaisesti ja katsoo, että EH:n tulee oikaista perityn limiittikoron määrää vastaavasti.

Lautakunta ei voi ottaa kantaa K:n laatimien laskelmien oikeellisuuteen, koska niistä ei käy ilmi korkojen ja vakuutusten laskutapa. Koska lautakunta ei voi suosittaa enempää hyvitystä kuin kuluttaja on vaatinut, EH:n hyvityksen enimmäismäärä on K:n yksilöimä 175,19 euroa.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että EH oikaisee K:lta perittyjen lainojen limiittikorkoja siten, että limiittikorko lasketaan ainoastaan kuukauden viimeisen päivän velkasaldolle.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.7.2007