Sähkökatko. Vahinkojen korvaaminen. Poikkeuksellinen luonnonolosuhde. Vakituinen asunto.

Diaarinumero: 1093/39/06
Antopäivä: 09.07.2007

Kyse on verkkopalveluyhtiön ja vakuutusyhtiön korvausvelvollisuudesta, kun kuluttaja-asiakkaalle aiheutuu vahinkoa sähköntoimituksen keskeytyksestä

Vaatimukset

Kuluttaja (jäljempänä K) vaatii elinkeinonharjoittaja 1:tä (jäljempänä EH1) korvaamaan sairastuneista akvaariokaloista 83 euroa. Lisäksi hän vaatii jääkaapissa olleista pilaantuneista elintarvikkeista yhteensä 90 euroa sekä pakastimessa olleista pilaantuneista elintarvikkeista yhteensä 370 euroa. K:n vaatimus on yhteensä 543 euroa. Toissijaisesti K vaatii vastaavan suuruista korvausta elinkeinonharjoittaja 2:lta (jäljempänä EH2).

K katsoo, että EH1 on toiminut huolimattomasti, kun se ei ole suorittanut johtokatujen siivouksia ajoissa ja ennakolta, vaikka EH1:lle on ilmoitettu asiasta. Haja-asutusalueella sähkö on välttämättömyys, koska esimerkiksi lämmitys ja vedensaanti ovat riippuvaisia sähköstä.

Vastaukset

EH1:n mukaan kyseessä ei ole huolimattomuudesta tapahtunut sähkön toimitustapaa koskeva virhe, koska sähkökatkokset ovat aiheutuneet poikkeuksellisesta luonnonolosuhteesta. K:lla ei siten ole oikeutta vahingonkorvaukseen.

Sähkökatkos alkoi 30.11.2005 ja kesti yli 24, mutta alle 72 tuntia. K:lle katkoksen johdosta hyvitettävä vakiokorvaus on 165,38 euroa.

EH1 katsoo, ettei K:lla ole vakiokorvauksen ohella oikeutta vahingonkorvaukseen, koska ei ole tapahtunut vahingonkorvaukseen oikeuttavaa sähkön toimitustapaa koskevaa virhettä. Korvauskäytäntö perustuu sähkömarkkinalakiin ja siihen pohjautuviin verkkopalveluehtoihin VPE 05.

Sähkön toimituskeskeytys aiheutui alueella riehuneesta poikkeuksellisesta lumimyräkästä. Märkää lunta satoi erityisen runsaasti. Puihin tarttunut raskas lumikuorma taivutti ja katkaisi puita johtojen päälle. Yleensä kysymyksessä olivat johtokatujen ulkopuolelta kaatuneet tai taipuneet puut. Näitä ei ole voitu paikallistaa, eikä niiden poistamiseen ole ollut oikeutta ennakkoon. Tämä on myös hidastanut ja vaikeuttanut korjaustoimintaa. Johtokatujen raivauksesta on huolehdittu säännöllisen raivausohjelman mukaisesti.

Lumimyräkän poikkeuksellisuutta osoittaa muun muassa se, että häiriötilanteen aikana puhelinpalveluun tuli 15 000 puhelua. Vikaa oli korjaamassa parhaimmillaan 200 miestä. EH1:llä on varauduttu ennakolta valmissuunnitelman mukaisesti poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Tästäkin huolimatta kyseessä oleva lumimyräkkä on ollut yllättävä.

EH2 toteaa, että vakuutuksesta korvataan vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena. Vaikka pilaantuminen ei ole tapahtunut ajallisesti välittömästi sähkökatkoksen jälkeen, pilaantuminen on kuitenkin ollut välitön seuraus sähkökatkoksesta. EH2 katsoo, että vahinko on tässä tapauksessa aiheutunut välittömästi äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena.

Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko voi jäädä korvaamatta, mikäli jokin rajoitusehto toteutuu. Rajoitusehdon 4.17 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sellaisesta syystä, että se voidaan korvata jonkin erityislain tai muun sitoumuksen perusteella. Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii sähköntoimituksessa ilmenneen virheen vuoksi.

EH2 ilmoittaa ottavansa K:n korvausvaatimuksen uudelleen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun kuluttajavalituslautakunta on lausunut K:n EH1:een kohdistamasta korvausvaatimuksesta.

Ratkaisun perustelut

Sähköturvallisuuslaissa (410/1996) on säädetty sähkövahinkojen korvaamisesta. Sähköturvallisuuslain mukainen vastuu on tuottamuksesta riippumatonta eikä sitä voida sopimusehdoin rajoittaa.

Sähkömarkkinalakiin lisättiin 1.9.1999 voimaan tulleella lailla 6 a luku, joka sisältää sähkömarkkinoiden sopimuksia koskevia säännöksiä. Säännökset koskevat muun muassa sähköntoimituksen keskeytymistä.

K:n ja EH1:n välillä on tehty sähköverkkopalvelu koskeva sopimus, jonka osana ovat Energiateollisuus ry:n suosittelemat yleiset verkkopalveluehdot (VPE 05). Sopimusehdoissa on määräyksiä jakelukeskeytyksistä ja verkonhaltijan korvausvelvollisuudesta.

Sähköturvallisuuslaissa ei ole erityissäännöksiä sähkönjakelun keskeytymisen aiheuttamista vahingoista. Koska sähkönjakelun keskeytyksistä on säädetty sähkömarkkinalaissa, lautakunta katsoo, että vastuuta keskeytyksen aiheuttamasta vahingosta tulee sopimussuhteessa arvioida verkkosopimukseen sovellettavien verkkopalveluehtojen lisäksi sähkömarkkinalain perusteella.

Sähkömarkkinalain 25 a §:n mukaan 6 a luvun säännökset ovat sopimusehtoihin nähden toissijaisia, mutta kuluttajasuhteissa niistä ei saa poiketa kuluttajan vahingoksi.

Verkkopalveluehtojen (VPE 05) kohdan 10.1 mukaan verkkopalvelussa on virhe, jos sähkön laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä on sovittu tai mitä voidaan katsoa sovitun.

Kohdan 10.5 mukaan jollei toisin ole sovittu, verkkopalvelussa on virhe, jos verkkopalvelu on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytymistä (sähkökatkosta) voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Verkkopalvelun keskeytymisestä johtuvaa virheellisyyttä on arvioitava kokonaisuutena, jolloin mm. seuraavat kohdat otetaan huomioon:

10.5.2 Olennainen häiriö sähköntuotannossa, sähköverkkotoiminnassa tai valtakunnan rajan ylittävässä sähkön siirrossa tai muu jakeluverkon haltijasta riippumaton syy (kuten sota- tai muu kriisitilanne, työtaistelu tai poikkeuksellinen luonnonolosuhde) voi aiheuttaa sellaisen häiriön sähkön saatavuudessa, että sähkön saanti voi joko kokonaan keskeytyä tai vähentyä niin, että jakeluverkon haltija joutuu keskeyttämään verkkopalvelun käyttäjille tai säännöstelemään sähkön saantia.

Kohdan 10.8 mukaan jos verkkopalvelussa on virhe, jakeluverkon haltija on velvollinen korvaamaan käyttäjälle aiheutuneen vahingon 11. luvun mukaisesti.

Sähkömarkkinalain 27 c §:n mukaan sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkön laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jollei toisin ole sovittu, sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja tai jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

Sähkömarkkinalain 27 e §:n mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi. Jakeluverkonhaltija on tällöin velvollinen korvaamaan 27 b §:n 3 momentissa tarkoitetun välillisen vahingon vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan.

Asiassa on selvitetty, että sähköntoimituksessa K:n kiinteistölle oli myrskyn aiheuttamista vahingoista johtuen lähes kahden vuorokauden mittainen keskeytys 30.11.-2.12.2005. Lisäksi sähköntoimituksessa oli useita lyhytaikaisia keskeytyksiä viikoilla 48 ja 49. EH1 on maksanut vakiokorvauksen sähkönkäyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta. Osapuolilla ei ole kiistaa tämän korvauksen perusteesta tai määrästä. Sähköyhtiö on kuitenkin katsonut, että sähkönkäyttäjällä ei tämn vakiokorvauksen lisäksi olisi oikeutta erilliseen vahingonkorvaukseen. EH1 katsoo, ettei sähköntoimituksessa ole virhettä, koska keskeytys on sen mukaan aiheutunut poikkeuksellisesta luonnonolosuhteesta. Selvityksenä tästä EH1 on esittänyt puhelinsoittojen ja korjaukseen osallistuneiden miesten määrän.

Verkkopalveluehtojen ja sähkömarkkinalain mukaan sähköntoimituksessa on virhe, jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Verkkopalveluehtojen kohdan 10.5.2 mukaan virhearvioinnissa otetaan huomioon mm. se, että poikkeuksellinen luonnonolosuhde voi aiheuttaa keskeytyksen sähkön saantiin.

Sähkömarkkinalain esitöissä todetaan poikkeuksellisista luonnonolosuhteista seuraavaa: "Kun kyseessä on poikkeuksellinen tilanne, esimerkiksi voimakas myrsky, myös sähkönkäyttäjä on useimmiten tästä tietoinen. Virhearviointi tulee tällöinkin tehdä yksittäisen tapauksen olosuhteiden perusteella eikä ehdotonta tuntirajaa ole tarkoituksenmukaista asettaa. Kohtuullisen lyhyttä keskeytystä ei näissä tapauksissa pidetä virheenä. Jos keskeytys kestää pitkään, sähkönkäyttäjän kannalta ei kuitenkaan voida pitää kohtuullisena, ettei hän saa lainkaan hyvitystä. Tällaisessa tapauksessa kyseessä on virhe." (HE 162/1998, 27 c §:n yksityiskohtaiset perustelut).

Virhearvioinnissa huomioon otettavia olosuhteita ovat sähkömarkkinalain esitöiden mukaan muun muassa keskeytyksen vaikutukset sähkönkäyttäjälle. Tähän liittyy se, onko sähkönkäyttäjän käyttämä lämmitys tai elintarvikkeiden säilyttäminen riippuvainen sähköstä ja onko kyseessä vapaa-ajan vai vakituinen asunto. Vapaa-ajan asunnolla tapahtuva keskeytys voi olla huomattavankin pitkä ilman, että kyseessä on virhe. (HE 162/1998, 27 c §:n yksityiskohtaiset perustelut).

Sähkömarkkinalain 27 c § ei poissulje virhemahdollisuutta ylivoimaisen syyn perusteella. Kuluttajavalituslautakunta onkin ratkaisukäytännössään katsonut, että virhesäännös koskee myös voimakkaan myrskyn aiheuttamia keskeytyksiä (dnro 02/39/1, esitelty 18.10.2002 ja dnro 02/39/1537, esitelty 17.3.2003).

Verkkopalveluehtojen mukaan virhearvioinnissa otetaan huomioon mm. se, että poikkeuksellinen luonnonolosuhde voi aiheuttaa keskeytyksen sähkönsaantiin. Ehtokohtakaan ei merkitse sitä, että keskeytyksen johtuessa poikkeuksellisesta luonnonolosuhteesta kyseessä ei voisi olla sähköntoimituksen virhe.

Asiassa ei ole esitetty näyttöä siitä, että kysymyksessä oleva lumimyrsky olisi ollut poikkeuksellinen luonnonolosuhde. Toisaalta vaikka sääolosuhteiden aiheuttamien keskeytysten taustalla olevat luonnonilmiöt ovat jakeluverkonhaltijan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, sääolosuhteiden aiheuttamat vahingot ovat luonteeltaan jakeluverkkotoiminnalle tyypillisiä tapahtumia.

Tässä tapauksessa sähkön saanti keskeytyi yhtäjaksoisesti lähes kahden vuorokauden ajaksi ja lisäksi oli useita lyhyempiä keskeytyksiä. Keskeytykset sattuivat talviaikaan ja kyseessä oli K:n vakituinen asunto, jonka lämmitys on riippuvainen sähköstä. Keskeytyksen syy ja olosuhteista saatu selvitys huomioon ottaen lautakunta katsoo, ettei keskeytystä voida pitää vähäisenä. Tämän vuoksi verkkopalvelussa on virhe.

Sähkönkäyttäjällä on sähkömarkkinalain 27 e §:n perusteella oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi. Säännöksen esitöissä on todettu, että muun muassa sähkönsaannin keskeytyessä pilalle menevä taikinaerä ja kylmätiloissa pilalle menevät pakasteet ovat välittömiä vahinkoja. (HE 162/1998, 27 e §:n yksityiskohtaiset perustelut).

Pakasteiden sulaminen ja akvaariokalojen sairastuminen ovat olleet välitön seuraus sähkökatkoksesta. Näin ollen K:lle aiheutuneita vahinkoja on pidettävänä välittöminä vahinkoina, minkä vuoksi verkkoyhtiön korvausvastuu syntyminen ei edellytä tuottamusta sen puolella.

K on esittänyt, että hänelle aiheutui 543 euron suuruinen vahinko akvaariokalojen sairastumisesta ja elintarvikkeiden pilaantumisesta, mitä EH1 ei ole kiistänyt määrältään eikä vedonnut siihen, että K olisi laiminlyönyt ryhtyä vahingon rajoittamiseksi tarpeellisiin toimiin. Lautakunta katsoo, että aiheutuneen vahingon suuruus on 543 euroa, mikä verkkoyhtiön tulee maksaa K:lle vahingonkorvauksena.

EH2:n vastuu:

EH2 on ilmoittanut ottavansa K:n korvausvaatimuksen uudelleen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun lautakunta on antanut suosituksensa K:n ja EH1:n välisessä asiassa. Lautakunta katsoo, että suosituksen antaminen K:n ja EH2:n välisessä asiassa on näin ollen ennenaikaista ja jättää asian tältä osin käsittelemättä.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH1 maksaa K:lle vahingonkorvausta 543 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 9.7.2007