Auton lisälämmittimen korjaus. Korjauspalveluksen asianmukaisuus. Hinnanalennus.

hinnanalennus
auton huolto ja korjaus

Diaarinumero: 236/34/05
Antopäivä: 09.07.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) vei 12.10.2004 vuonna 1999 käyttöönotetun henkilöauton elinkeinonharjoittajalle (jäljempänä EH) korjattavaksi, koska auton moottorin- ja sisätilanlämmitin ei toiminut. Lämmitintä ei saatu korjattua, mutta korjaamo veloitti K:lta tehdystä työstä ja asennetuista osista 252,04 euroa.

Vaatimukset

K vaatii, että EH palauttaa hänelle 108 euroa, mikä vastaa lämmittimen korjaukseen käytettyä aikaa ja osuutta laskusta.

K kertoo, että lämmitin ei tullut korjauksessa kuntoon ja myöhemmin hän sai laitteen maahantuojalta tietää, että hänen käytettynä ostamassaan bensiinikäyttöisessä autossa oli dieselautoon tarkoitettu lämmitin. Maahantuojan antamien tietojen mukaan lämmittimen muuttaminen bensiinikäyttöiseksi ei ole taloudellisesti kannattavaa. K:n mukaan merkkiliikkeen olisi ammattitaitoisesti ja huolellisesti toimiessaan tullut tämä tietää ja pidättyä tuloksettomaksi osoittautuneesta korjausyrityksestä.

Vastaus

EH pitää valitusta aiheettomana.

Liikkeen mukaan K oli tilannut lämmittimen vianmäärityksen. Asentajat katsoivat diagnostiikkaohjelmalla syyn laitteen toimimattomuuteen. Ohjelma kertoi syyksi "liekki ei syty". Todennäköinen syy tälle on hehkutulppa-liekkivahtiyhdistelmän epänormaali toiminta, mikä kerrottiin K:lle. K teki korjauttamispäätöksen ja lämmitin purettiin autosta. Purkutyön yhteydessä liike havaitsi, että lämmitin oli tarkoitettu dieselkäyttöiseen autoon, eikä sen pitäisi toimia bensiinillä lainkaan. Liike vahvisti tämän maahantuojalta.

Koska K kertoi lämmittimen kuitenkin toimineen liike kokeili hänen pyynnöstään hehkutulppa-liekkivahtiyhdistelmän vaihtoa. Laite ei toiminut ja osat poistettiin ja tilalle asennettiin puretut osat.

Liike katsoo, että K on saanut tilaamansa osat. K maksoi laskun ajallaan ja teki virheilmoituksen vasta 12.11.2004.

Ratkaisun perustelut

K vaatii, että EH palauttaa hänelle hyödyttömäksi osoittautuneesta 252 euroa maksaneesta korjauksesta 108 euroa. EH katsoo, ettei K ole tehnyt virheilmoitusta kohtuullisessa ajassa. Joka tapauksessa korjaus on tehty K:n vaatimusten mukaisesti.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos palvelus poikkeaa edellä esitetyistä vaatimuksista, siinä on virhe.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 16 §:n mukaan tilaaja ei saa vedota palveluksen virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä toimeksisaajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

EH on esittänyt että K ei olisi tehnyt virheilmoitusta kohtuullisessa ajassa. K:n mukaan hän on tehnyt ilmoituksen jo korjaamolla ja EH:n mukaan vasta 12.11.2004. Lautakunta toteaa, että virheilmoitus on jälkimmäisessäkin vaihtoehdossa asian laatu huomioon ottaen tehty kohtuullisessa ajassa.

Lautakunnalle toimitetun asiakirja-aineiston perusteella EH:n olisi tullut pidättyä asentamasta uutta lämmityslaitteeseen sopimatonta hehkutulppa-liekkivahtiyhdistelmää sen jälkeen kun se oman kertomansakin mukaan oli saanut maahantuojalta tiedon korjauksen mahdottomuudesta. Lautakunta toteaa, ettei asiakkaan korjaukselle antamalla suostumuksella ole liikkeen vastuun kannalta merkitystä, mikäli suostumus perustuu liikkeen antamiin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Näin ollen lautakunta katsoo EH:n palveluksessa olleen kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n tarkoittama virhe.

K on vaatinut virheen perusteella EH:lta 108 euron hinnanalennusta. Ottaen huomioon, että EH olisi ollut oikeutettu veloittamaan laskusta korkeintaan vianetsinnän osuuden, lautakunta hyväksyy vaatimuksen.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH hyvittää K:lle 108 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 9.7.2007