Auton korjaus. Korjaustyön asianmukaisuus. Sijaisauton vahingoittuminen. Korvausvastuu.

Diaarinumero: 1491/34/04
Antopäivä: 09.07.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) vei 21.1.2004 vuonna 2000 käyttöönotetun henkilöauton elinkeinonharjoittajalle (jäljempänä EH) korjattavaksi jäähdytysjärjestelmän nestevuodon vuoksi. Korjaus valmistui 6.2.2004 ja maksoi 285 euroa. Tämän jälkeen auto oli jäähdytysjärjestelmän vuodon vuoksi korjaamolla vielä uudelleen 18.3.2004-23.4.2004.

K sai korjauksen ajaksi korjaamolta sijaisauton, joka kolhiintui 27.3.2004 kun tuntemattomaksi jäänyt autoilija törmäsi siihen parkkipaikalla. Liike vaati K:lta laina-auton korjauksesta 505 euroa.

Vaatimukset

K vaatii 285 euron suuruisen laskun hyvittämistä. Lisäksi hän vaatii, että liike luopuu vaatimasta sijaisauton korjauksesta 505 euroa.

K toteaa, että auto hävitti jäähdyttäjännestettä. Autolle on tehty useita korjauksia tämän takia. Siihen on vaihdettu moottori 15.1.2002, kun autolla oli ajettu 59 550 kilometriä. Nesteen häviäminen kuitenkin jatkui. Kaikista korjauksista (vesipumppu, tiivisteet) on veloitettu, vaikka korjauksen kohteena oli aina sama vika. Korjauksesta, joka alkoi 21.1.2004 (ajomäärä 120 000 km) ja valmistui 6.2.2004, on esitetty 285 euron lasku, joka on K:n mielestä kohtuuton. Auto vietiin jälleen 18.3.2004 korjaamolle saman vian takia. Korjaus valmistui 23.4.2004, mikä tuntuu kohtuuttomalta. Tämän jälkeen K:n piti korjata eräs kiristin itse, koska se vuoti nestettä auton sisälle.

K kertoo, että korjauksen ajaksi annettiin auto lainaksi. K on tyytymätön häneltä vaadittuun 505 euron suuruiseen omavastuuosuuteen, kun hän oli joutunut laina-autolla liikennevahinkoon. Kaupassa käynnin aikana joku oli peruuttanut auton takakulmaan, johon oli aiheutunut painauma.

Vastaus

EH pitää valitusta aiheettomana.

Liikkeen mukaan viimeksi tehdyssä korjauksessa korjattiin auton lämmityslaiteen sisäkenno, jolla ei ole syy-yhteyttä aiemmin takuuna tehtyihin moottorin ja vesipumpun uusimisen. Korjausten syynä on ollut jäähdytysnesteen häviäminen. Veloitus on kohtuullinen etenkin, kun veloitukseton laina-auto otetaan huomioon. K ei tuonut autoa nähtäväksi tämän korjauksen jälkeen, vaikka liike oli sitä pyytänyt. Sijaisauton vahingosta tehty omavastuuosuutta vastannut veloitus on liikkeen mukaan sopimuksen mukainen ja aiheellinen.

Ratkaisu

K vaatii EH:a hyvittämään auton jäähdytysjärjestelmän korjausta koskevan 285 euron laskun hyvittämistä, koska autoa oli useasti korjattu saman vian vuoksi. Lisäksi K katsoo, ettei ole vastuussa sijaisauton vaurioista, koska ei ole niitä tuottamuksellisesti aiheuttanut. Liikkeen mukaan kyse oli eri vikojen korjauksesta ja K on sijaisauton käyttöluvassa sitoutunut vastaamaan sen mahdollisista vaurioista.

Korjauspalveluksen asianmukaisuus:

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Palveluksen tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia. Jos palvelus poikkeaa siitä, mitä edellä säädetään, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

Lautakunnalle toimitetun asiakirja-aineiston perusteella auton jäähdytysjärjestelmässä on ollut useita eri vikoja. Lautakunnan käsityksen mukaan kyseiset viat eivät ole kuitenkaan johtuneet korjaamon huolimattomuudesta, eikä niitä ole edellisen korjauksen yhteydessä pystynyt ennakoimaan. Korjauksien myöskään ole näytetty olleen virheellisiä. Näin ollen lautakunta ei suosita hyvitystä tältä osin.

Sijaisauton vaurioituminen:

K:n saaman sijaisauton käyttöluvan mukaan K on vastuussa saamastaan ajoneuvosta.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisen sopimuksen ehtoa voidaan sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta, jos ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen.

Lautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että sopimusoikeuden yleisten periaatteiden vastainen sopimusehto voi olla kuluttajan kannalta kohtuuton.

Irtaimen vuokraa koskevien oikeusperiaatteiden mukaan vuokralaisen on hoidettava vuokraesinettä huolellisesti. Jos vuokraesine vahingoittuu vuokralaisen huolimattomuudesta, hän on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Riski esineen tapaturmaisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta on vuokranantajalla. Sama koskee myös lainaesinettä.

EH:n sijaisauton lainaehdot ovat irtaimen vuokraa ja lainaa koskevien oikeusperiaatteiden vastaiset siltä osin, mikäli kuluttajan asemassa oleva vuokralainen joutuu niiden perusteella korvaamaan vahinkoja, jotka eivät ole aiheutuneet hänen huolimattomuudestaan.

K:n kertomuksen ja lautakunnalle toimitetun rikosilmoituksen mukaan autoa oli kolhittu parkkipaikalla. Auto oli tapahtumahetkellä asianmukaisesti pysäköitynä paikoitusalueella. Lautakunta katsoo, ettei K ole huolimattomuudellaan aiheuttanut vahinkoa. Tämän ja edellä mainitun perusteella lautakunta katsoo, että käyttöluvan ja muiden lainausehtojen vahingonkorvausta ja omavastuuta koskeva ehtokohta on jätettävä huomioon ottamatta eikä K ole velvollinen maksamaan omavastuun tai muunkaan suuruista korvausta EH:lle.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH luopuu vaatimasta K:lta sijaisauton korjauksesta 505 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 9.7.2007