Auton jakopäänvaurion korjaus. Hinta-arvio.

hinta-arvio
auton huolto ja korjaus

Diaarinumero: 208/34/05
Antopäivä: 09.07.2007

Kuluttajan (jäljempänä K) vuonna 1997 käyttöönotetusta henkilöautosta katkesi jakopäänhihna 24.7.2003. Auto hinattiin elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) korjattavaksi. Korjaus valmistui 1.8.2003 ja maksoi 1.966 euroa.

K katsoo korjaamon antaneen korjauksesta 1.000 euron hinta-arvion.

Vaatimukset

K vaatii, että EH palauttaa annetun hinta-arvion ylittävän eli 966 euron osuuden laskusta. Lisäksi K vaatii 320 euron korvausta työn viivästymisestä ja vaivannäöstä. K:n vaatimukset ovat yhteensä 1.286 euroa, mille summalle hän vaatii maksettavaksi

11 % korkoa 1.8.2003 alkaen.

K kertoo, että auto pysähtyi kesken ajon Pietarsaaressa. Auto hinattiin korjaamolle, josta K:lle ilmoitettiin jakohihnan katkenneen. K:n mukaan korjaamo kertoi korjaustyön hinnaksi 1.000 euroa. Autoa noudettaessa lasku olikin 2.034 euroa, mikä piti maksaa ennen auton luovutusta. K:n huomautettua laskusta korjaamo oli tarkistuksen jälkeen palauttanut 68 euroa. K:lle ei ollut ilmoitettu mitään hinnan noususta, vaikka korjaamolla oli hänen yhteystietonsa. K:lta ei edes ollut kysytty haluaako hän autonsa korjattavaksi ilmoitettuun 1.000 euron hintaan.

Vastaus

EH pitää valitusta aiheettomana. K:n poika toi auton hinaamalla korjaamolle. Korjaamo totesi jakopäänhihnan katkenneen. Korjaamo ei voinut antaa tarkkaa korjaushintaa ennen kuin moottori oli purettu. Työn hinnaksi korjaamo arvioi noin 1.000 euroa ja kokonaishinnaksi 1.000-2.000 riippuen siitä, miten paljon varaosia tarvittaisiin.

Korjaamo kertoo, että lopullisessa laskussa työnosuus oli 802 euroa, loput varaosia ja laskutuslisä. K:n valituksen johdosta laskutus ja osien hinnat tarkistettiin ja K:lle palautettiin 68 euroa. Korjauksen aikana K oli tiedustellut korjauksen edistymistä. Missään vaiheessa ei kyseenalaistettu auton korjaamista ja ongelmia tuli vasta kun maksua pyydettiin ennen auton luovuttamista. Korjaamo katsoo toimineensa korjauksen ja hinnoittelun suhteen asianmukaisesti.

Ratkaisu

Lautakunta pitää asiassa selvitettynä, että osapuolet ovat sopineet K:n auton jakopäänhihnan katkeamisen aiheuttaman moottorivaurion korjaamisesta. K:n mukaan auton korjaamisesta annettiin 1.000 euron hinta-arvio. EH:n mukaan hinta-arvioksi oli annettu 1.000-2.000 euroa.

Palveluksen hinta

Kuluttajansuojalain 8 luvun 23 §:n mukaan, jollei palveluksen hinnasta tai sen laskemistavasta ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen sisältö, laajuus, laatu, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa, sopimuksentekoajankohdan käypä hinta tai hinnan laskemistapa sekä muut olosuhteet.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 24 §:n mukaan, jos toimeksisaaja on antanut palveluksesta hinta-arvion, lopullinen hinta saa ylittää arvion enintään 15 prosentilla. Tilaaja ja toimeksisaaja voivat kuitenkin erikseen sopia siitä, kuinka paljon annettu hinta-arvio saadaan ylittää. Hinta-arvion katsotaan tarkoittavan palveluksesta perittävää kokonaishintaa, jollei toisin ole sovittu. Jos syntyy erimielisyys siitä, onko esitettyä rahamäärää pidettävä kiinteänä hintana, enimmäishintana, hinta-arviona vai suuntaa-antavana hintatietona, toimeksisaajan on näytettävä väitteensä toteen.

K:n tehtävänä on osoittaa toteen väitteensä hänelle annetusta hinta-arviosta. Osapuolten kertomukset annetusta hinta-arviosta ovat ristiriitaiset, eikä lautakunta voi tuomioistuimen tavoin kuulla mahdollisia todistajia, joten se ei voi tältä osin saada asiaan lisäselvitystä. Kun alempaa hinta-arviota ei ole näytetty annetun, eikä EH:n palveluksesta veloittamaan 1.966 euron hintaa voida pitää kohtuuttomana on korjaamolla ollut oikeus veloittaa kyseinen summa K:lta.

K on esittänyt korvausvaatimuksen myös sillä perusteella, että korjaus olisi viivästynyt. Lautakunnalle toimitetun asiakirja-aineiston perusteella korjaukselle ei ole sovittu valmistumispäivää, eikä korjausaikaa 24.7-1.8.2003 voi korjauksen laatu ja laajuus huomioon ottaen pitää kohtuuttoman pitkänä, joten lautakunta ei suosita hyvitystä tältä osin.

Edellä mainituilla perusteilla lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 9.7.2007