Matkapuhelimen kauppa. Takuukorjaus. Kuljetuskustannukset ulkomaille.

Diaarinumero: 3854/32/05
Antopäivä: 14.05.2007

Ulkomailla asuva kuluttaja (jäljempänä K) osti matkapuhelimen elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) 23.9.2005 ollessaan lomalla Suomessa. Matkapuhelimessa ilmeni vika, jonka vuoksi puhelin toimitettiin huoltoon EH:n kautta 3.10.2005. Matkapuhelin ei ehtinyt palautua huollosta K:n ollessa Suomessa, vaan se lähettiin hänelle lentopostitse. EH laskutti K:a 31,20 euron postikulut.

Vaatimukset

K vaatii matkapuhelimen lentopostista perityn maksun palauttamista viivästyskorkoineen 24.10.2005 lukien.

Puhelin sammuili itsestään, minkä vuoksi se toimitettiin huoltoon. K pyysi EH:a lähettämään puhelimen hänelle, mutta usealla eri perusteella EH kieltäytyi tästä, ja K joutui itse maksamaan kuljetuksen. K:n mukaan hänellä on kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n perusteella oikeus saada tuote korjattuna takaisin ilman, että siitä aiheutuu kustannuksia. Hänen tapauksessaan tuota kuluttajalle kuuluvaa oikeutta on loukattu.

K viittaa myös Kuluttajaviraston Internet-sivuilla olevaan ohjeeseen, jonka mukaan tavaran virheen "korjaaminen tai vaihtaminen on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa ja siitä ei saa aiheutua kuluttajalle haittaa, ottaen huomioon tavaran luonne ja tarkoitus, jota varten tavara hankittiin. Sen on myös tapahduttava vastikkeetta, eli kuluttajalta ei saa periä lähetys- tai korjauskuluja." K:n mukaan tästä ohjeesta on huomattava, että se on suunnattu suomalaisille, jotka ostavat tavaraa ulkomailta EU:n sisämarkkina-alueella. Olisi syrjivää, jos samoja sääntöjä ei sovellettaisi suomalaiseen, joka asuu ulkomailla EU:n alueella, mutta ostaa tavaraa Suomesta.

Vastaus

EH katsoo asiakkaan valituksen olevan aiheeton, sillä takuuehdoissa tai kuluttajansuojassa ei ole velvoitetta toimittaa Suomesta ostettua elektronista laitetta ulkomaille takuuhuollon jälkeen.

Asiakkaan juridisia oikeuksia ei ole mitenkään loukattu. EH on tarjoutunut toimittamaan laitteen mihin tahansa EH:n myymälään Suomessa sekä lentokentälle, jos asiakkaan tuttavia olisi ollut lähdössä K:n asuinmaahan. Asiakkaalla olisi ollut mahdollisuus huollattaa kyseinen matkapuhelin myös asuinmaassaan valtuutetussa huollossa, ja tämäkin vaihtoehto on asiakkaalle kerrottu.

Tietysti matkapuhelin on otettu huollettavaksi myymälässä ja puhelin on toimitettu merkkihuoltoon, kun asiakas lomallaan ilmoitti puhelimen viasta. Asiakkaalla on siis ollut vaihtoehtoisia tapoja huollattaa puhelimensa takuuaikana.

EH on konsultoinut asiassa huoltovastaavaa ja heidän kantansa on myös se, ettei ainakaan puhelimen takuuehtojen mukaan EH ole velvollinen toimittamaan laitetta ulkomaille takuuhuollon jälkeen. Kun asiaa tiedusteltiin Kuluttajavirastosta, saatu vastaus oli että alustavien tietojen mukaan valmisteilla on päätös jonka mukaan myyjäliikkeellä ei ole velvollisuutta toimittaa laitetta toiseen maahan takuuhuollon jälkeen.

Mitä tulee asiakkaan viittaamaan kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:ään, on siinä myös selvästi kohta jossa myyjän velvollisuuden kohtuullisuudesta on maininta:

"Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siihen on este, jota hän ei voi voittaa, tai jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia. Tässä tulee erityisesti ottaa huomioon virheen merkitys ja tavaran arvo, jos se olisi sopimuksen mukainen, sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa. (13.12.2001/1258)"

Asiakkaan matkapuhelimen hinta oli ostohetkellä 325 euroa ja postituskulut asuinmaahan yli 30 euroa, joka ei kata edes laitteesta saatua myyntikatetta, joten EH:n mukaan on kohtuutonta lähettää laitetta ulkomaille heidän kustannuksellaan, jos kansainväliset takuuehdot eivät sitä kata.

Ratkaisun perustelut

Ulkomailla asuva K on ostanut matkapuhelimen EH:lta 23.9.2005 ollessaan lomalla Suomessa. Matkapuhelimessa ilmeni vika, jonka vuoksi puhelin toimitettiin huoltoon EH:n kautta 3.10.2005. Kun puhelin saapui huollosta, K ei enää ollut Suomessa ja puhelin lähetettiin hänelle. EH veloitti K:lta postimaksun 31,20 euroa.

Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että puhelimessa oli virhe, jonka myyjäpuoli on asianmukaisesti oikaissut. Kysymys on siitä, onko myyjä velvollinen korvaamaan puhelimen vian korjaamisen jälkeen aiheutuvat kuljetuskustannukset ulkomaille laitteelle myönnetyn takuun tai kuluttajansuojalain tavaran virheen korjaamista koskevan kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n perusteella.

EH on vedonnut siihen, etteivät puhelimen takuuehdot velvoita myyjää tai takuunantajaa kustantamaan laitteen kuljetuskustannuksia ulkomaille puhelimen takuuhuollon jälkeen. Lautakunta toteaa, että takuu on lisäetu, jonka myyjätaho voi myöntää ostajalle. Takuusta riippumatta myyjätaholla on aina kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu ostajalle. Myöskään se, miten myyjän on korvattava tuotteen virheestä mahdollisesti aiheutuva vahinko, ei määräydy takuun ehtojen mukaisesti, vaan kuluttajansuojalain säännösten perusteella, tässä tapauksessa kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan.

Sen mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siihen on este, jota hän ei voi voittaa, tai jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia. Tässä tulee erityisesti ottaa huomioon virheen merkitys ja tavaran arvo, jos se olisi sopimuksen mukainen, sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa.

Puhelimen lähettämisestä K:lle on aiheutunut 31,20 euron kulut, mikä on noin kymmenen prosenttia puhelimen hinnasta. Lautakunta katsoo, ettei EH:lle ole aiheutunut korjauksesta laissa tarkoitettuja kohtuuttomia kustannuksia, kun otetaan huomioon se, että puhelin oli uusi, puhelimen arvo sekä kulujen määrä. Lisäksi lautakunta on ottanut huomioon, että EH otti puhelimen takuukorjaukseen, vaikka tiesi K:n asuvan ulkomailla. EH:n olisi pitänyt ilmoittaa K:lle, että tämän pitää korjauttaa puhelimensa asuinmaassaan tai tämä joutuu maksamaan lähetyskulut sinne. EH ei ole näyttänyt tätä tehneensä. K:lla on näillä perusteilla oikeus saada korvaus kuluista, jotka se on korjauksesta maksanut EH:lle.

K on vaatinut viivästyskorkoa maksamilleen postikuluille. Korkolain 7 §:n mukaan vahingonkorvaukselle on maksettava viivästyskorkoa kuukauden kuluttua perustellun vaatimuksen esittämisestä. K on esittänyt vaatimuksensa päämiehelle 24.10.2005. Koronmaksuvelvollisuus alkaa siis 24.11.2005. Vuotuinen viivästyskorko 30.6.2006 asti oli 9,5 prosenttia ja 1.7.2006 alkaen se on 10 prosenttia.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle 31,20 euroa edellä mainittuine viivästyskorkoineen.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.5.2007