Tietokoneen kauppa. Cd-aseman vikaantuminen. Takuukorjaus. Varmuuskopiointi. Tiedostojen katoaminen

Diaarinumero: 3377/32/05
Antopäivä: 14.05.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osti marraskuussa 2004 tietokoneen elinkeinonharjoittaja 1:ltä (jäljempänä EH1). Tietokoneelle myönnettiin vuoden takuu. K vei tietokoneen EH1:lle 17.10.2005, koska sen polttava CD-asema ei toiminut kunnolla ja modeemissa oli vikaa. Tietokone toimitettiin maahantuojalle takuukorjaukseen.

Tietokone palautui takuukorjauksesta 3.11.2005. Siihen oli tehty niin sanottu recovery, eli se oli palautettu tehdasasetuksiin. Tämän vuoksi tietokoneessa olleiden ohjelmien sisältämät talletetut tiedot sekä virustentorjuntaohjelmisto, Internet- ja sähköpostiasetukset sekä K:n tallentamat omat tiedostot olivat tuhoutuneet.

Vaatimukset

K vaatii saada toimivan tietokoneen sellaisilla asetuksilla ja ohjelmilla kuin se oli korjaukseen vietäessä. Lisäksi K vaatii että ohjelmien ja tiedostojen asetukset voidaan suorittaa hänen työpaikkansa atk-asiantuntijoiden avulla. Kohtuullinen korvaus tästä olisi 100-200 euroa, perustuen tuntipalkkaan ja työhön.

Lisäksi K vaatii vahingonkorvausta vähintään 200 euroa tuhotuista ohjelmista ja töistä sekä kulutetusta omasta ajasta asian hoidossa sekä siitä, ettei tietokoneella ole voitu käyttää sähköpostia eikä tietokonetta ole voitu käyttää koulu- ja työtehtäviin. K:n vaatimukset ovat yhteensä 400 euroa.

K:n mielestä korjausaika 17.10.2005 - 3.11.2005 oli kohtuuttoman pitkä, eikä tietokone ole edelleenkään toiminnassa, sillä tietokoneella ei pääse Internetiin eikä sen polttavaa asemaa voi käyttää.

Kaikki ohjelmat, tiedostot, palomuuri ja virustentorjuntaohjelmat ym. oli takuukorjauksessa tuhottu. Recoveryä ei olisi tarvinnut tehdä kahden osan vaihdon vuoksi. Tietokoneen tyhjennykseen tai tietojen tuhoamiseen ei kysytty lupaa. Myöskään varmuuskopioinnin aiheellisuudesta ei kerrottu tietokonetta huoltoon jätettäessä.

K toteaa saaneensa tietokoneen mukana vieraskieliset takuuohjeet, joiden ymmärtäminen oli mahdotonta. Lisäksi recoveryn tekeminen vian rajaamiseksi ja laitteiston toimivuuden testaamiseksi oli aiheetonta, koska tietokoneen viat tiedettiin. Tietokone olisi osien vaihdon jälkeen voitu testata ilman recoveryä, ja joka tapauksessa sen tekemiseen olisi pitänyt kysyä lupa.

Vastaukset

EH1 kiistää vaatimukset. Vastuullinen taho asiassa on maahantuoja elinkeinonharjoittaja 2 (jäljempänä EH2), eikä EH1, koska maahantuojan huolto joutui palauttamaan tietokoneen tiedot saadakseen modeemin ja CD-aseman toimimaan.

Huoltoaika tässä tapauksessa on ollut hiukan pitkä. Jos tietokone olisi vaihdettu uuteen, kun huoltoaika venyi, olisi tilanne kuitenkin täysin sama, eli tietokoneen asetukset olisivat pielessä ja tiedostot menetettyjä.

EH1 viittaa tietokoneen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin ja epäilee, että tässä tapauksessa ohjeita on luettu vasta tietokoneen huoltokäynnin jälkeen. Ohjeissa kerrotaan, mitä pitää tehdä tietokoneen vikaantuessa, eli soittamaan EH2:n asiakaspalveluun josta saa ohjeet laitteen tarkistamiseen. Ohjeet annetaan myös siitä miten tietokone toimitetaan postitse asiakaspalautuksena EH2:lle.

EH2:n mukaan tässä tapauksessa normaalia pidempi huoltoaika (alle 2 viikkoa) on johtunut modeemin huonosta saatavuudesta. Laitteen modeemi on pyritty korvaamaan mallilla, joka on yhteensopiva laitteen palautus-CD:n kanssa.

Huollolla ei valitettavasti ole mahdollisuutta konfiguroida asiakkaan henkilökohtaisia asetuksia, kuten Internet-yhteyttä. Jokaisessa tietoliikenneyhteydessä on useita muuttuvia parametrejä ja tästä syystä ei nettiyhteyttä ole asennettu laitteeseen valmiiksi esimerkiksi jo tehtaalla. Laitteen tietoturvapäivitystaso on sillä tasolla kuin laitteen esiasennus on tehtaalla luotu. Nykyisin tietoturvapäivityksiä varsinkin Windows-ympäristöön tulee usein viikkotasolla. Laitteen esiasennusohjelmisto toimitetaan optisella levyllä johon ei tällä hetkellä ole mahdollista lisätä tuoreita tietoturvapäivityksiä. Tämä koskee kaikkia ohjelmistotoimittajia ja laitevalmistajia.

EH2 viittaa laitteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin, joiden mukaan laitteen "ostajan vastuulla on kaikkien ohjelmien, datan tai siirrettävien tallennusvälineiden tallentaminen (varmuuskopiointi). Ostajan tulee huomioida se, että EH2 saattaa valintansa mukaan korvata takuuhuoltoon toimitetun tuotteen vastaavanlaisella korvaavalla tuotteella, jolloin alkuperäiseen tuotteeseen tallennettu data ei mahdollisesti enää ole ostajan käytössä."

Tässä tapauksessa recovery on tehty vian rajaamiseksi sekä laitteiston toimivuuden testaamiseksi.

Ratkaisun perustelut

K:n marraskuussa 2004 ostamaan tietokoneeseen on lokakuussa 2005 tullut polttavan CD-aseman ja modeemin viat. Tietokoneessa on siis ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukainen virhe, josta laitteen myyjä on vastuussa. Myös maahantuojalla on virhevastuu, mutta ensisijainen vastuu ostajalle on lain mukaan myyjällä toisin kuin EH1 katsoo.

Tietokone on toimitettu maahantuojalle huoltoon tietokoneelle myönnetyn takuun perusteella. Takuuhuollossa tietokoneeseen on tehty niin sanottu recovery, eli tietokone oli palautettu tehdasasetuksiin, jonka seurauksena tietokoneessa olleet ohjelmat ja tiedostot kuten toimistosovellusohjelmat, virustentorjuntaohjelmisto, Internet- ja sähköpostiasetukset sekä K:n tallentamat omat tiedostot ovat tuhoutuneet.

Tietokoneen tietosisältöä ei ollut varmuuskopioitu ennen tietokoneen toimittamista takuuhuoltoon. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella K:lle ei ole tietokoneen mukana toimitettu suomenkielisiä takuuohjeita, joista käy ilmi, että tietokoneen vikaantuessa EH2 voi tarvittaessa korvata tietokoneen tai sen osan uudella vastaavalla, jolloin tietokoneeseen tallennettu tietosisältö menetetään, jollei sitä ole varmuuskopioitu. K:lle ei ole kerrottu tästä myöskään silloin, kun hän on toimittanut tietokoneen huoltoon. Lisäksi lautakunta katsoo, että tietokoneen ollessa huollossa maahantuojan olisi pitänyt kysyä K:lta lupa recoveryn tekemiseen ja kertoa sen seurauksista. Näin ei maahantuoja ole menetellyt.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Välillisen vahingon myyjä on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut. Välillisenä vahinkona pidetään kuluttajansuojalain 5 luvun 10 §:n mukaan ostajalle sopimusrikkomuksen tai siitä johtuvien toimien vuoksi aiheutuvaa tulon menetystä, vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta sekä tavaran käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa, sekä muuta siihen rinnastettavaa haittaa, joka on olennainen.

Tietokoneen virheen ja sen korjauksen vuoksi K:n tietokoneessa olleet Internet- ja sähköpostiasetukset on poistettu ja muut ohjelmat on palautettu tehdasasetuksiin. Tämän vuoksi K on palauttanut tietokoneen toimintakuntoon käyttämällä ulkopuolista apua. K ei ole esittänyt luotettavaa selvitystä tästä aiheutuneiden kulujen määrästä. Lautakunta arvioi korvauksen määräksi tältä osin 50 euroa.

Lisäksi K:lle on aiheutunut asian selvittelyn johdosta ylimääräisiä käyntejä myyjän luona sekä puhelinkuluja. Tarkemman selvityksen puuttuessa lautakunta arvioi näistä aiheutuneiden kulujen määräksi 20 euroa.

Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa myyjän ja maahantuojan menettely tietokoneen vian korjaamisessa on ollut huolimatonta, joten myös välillinen vahinko eli tietokoneen tietosisällön tuhoutumisesta aiheutunut olennainen käyttöhyödyn menetys on korvattava. Tarkemman selvityksen puuttuessa lautakunta pitää kohtuullisena korvauksena tietosisällön menetyksestä 50 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa EH1:tä ja EH2:ta yhteisvastuullisesti korvaamaan K:lle tiedostojen menetyksestä aiheutuneesta vahingosta 50 euroa, ohjelmien palautuksesta aiheutuneesta vahingosta 50 euroa, sekä asian hoitoon liittyvistä kuluista 20 euroa. Korvaukset ovat yhteensä 120 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.5.2007