Digitaalikameran muistikortin kauppa. Muistikortin rikkoutuminen. Kuvien tuhoutuminen. Vahingonkorvaus. Korvauksen määrä.

Diaarinumero: 2802/36/05
Antopäivä: 14.05.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osti elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) muistikortin. Muistikortilla oli viiden vuoden takuu. Muistikortin rikkouduttua hän sai 3.1.2005 uuden muistikortin sen tilalle. Uusi muistikortti rikkoutui heinäkuussa 2005 ja muistikortilla olleet kuvat tuhoutuivat.

Vaatimukset

K vaatii kuvien palauttamista korvauksetta tai tuhoutuneen omaisuuden korvaamista 500 eurolla.

Muistikortti rikkoutui yllättäen normaalissa käytössä. Kaikki otetut noin 250 kuvaa tuhoutuivat. Ne olivat erittäin tärkeitä ja ainutlaatuisia. EH tarjoaa kuvien palautuspalvelua, mutta ilmoittaa veloittavansa siitä listahinnan 150 euroa. K vetoaa kuluttajansuojalain 5 luvun 20 ja 21 §:ään. Kuvat ovat välittömässä yhteydessä virheelliseen tuotteeseen.

Vastaus

EH kiistää vaatimukset. Se on tarjonnut virheettömän tuotteen virheellisen tilalle. Muistikortin vioittuminen ei johdu mistään EH:n vaikutuspiirissä olevasta tekijästä, joten se ei voi olla siitä vastuussa. Se ei ole myöskään myynyt kuluttajalle kadonnutta dataa.

Ratkaisun perustelut

Jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan (takuu), tavarassa katsotaan kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n mukaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Takuu ei rajoita laissa säädettyä virhevastuuta.

K:n EH:lta ostama muistikortti on rikkoutunut hieman yli puolen vuoden kuluttua ostosta. Muistikortti on vioittunut takuuaikana. EH ei ole saattanut todennäköiseksi, että muistikortin vioittuminen olisi johtunut tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Mikään asiassa ei viittaa siihen, että muistikortti olisi rikkoutunut K:n käyttövirheen vuoksi. Lautakunta katsoo, että kaupan kohteessa on ollut virhe.

EH on tarjoutunut toimittamaan K:lle virheettömän muistikortin virheellisen tilalle, kun K palauttaa rikkoutuneen muistikortin lautakunnan päätöksen jälkeen. Osapuolet ovat päässeet asiassa sovintoon tältä osin. Tämän lisäksi K on vaatinut tuhoutuneiden kuvien palauttamista tai korvausta kuvien tuhoutumisesta.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Jos tavaran virheestä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle kuin myydylle tavaralle, myyjän korvausvelvollisuuteen sovelletaan kuluttajansuojalain 5 luvun 21 §:n mukaan 20 §:n säännöksiä vain, mikäli vahinko kohdistuu omaisuuteen, jolla on välitön käyttöyhteys myytyyn tavaraan.

Lautakunta katsoo, että muistikortilla olleiden kuvien tuhoutuessa vahinko ei ole kohdistunut muuhun omaisuuteen kuluttajansuojalain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetulla tavalla, vaan muistikortin tuhoutuminen merkitsee sitä, ettei muistikorttia ole voitu käyttää tarkoitetulla tavalla. Kysymys on siten muistikortin virheestä. Virhe on ilmennyt siten, että kortilla olleet tiedostot ovat kadonneet. Kysymyksessä on kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:ssä tarkoitettu, tavaran virheen vuoksi aiheutunut vahinko.

Myyjän mukaan tiedostot ovat mahdollisesti palautettavissa ja virhe siten oikaistavissa. Myyjäliike on kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n 1 momentin nojalla velvollinen suorittamaan sitä tarkoittavat toimenpiteet siten, ettei siitä aiheudu ostajalle kustannuksia. Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta virheen oikaisemiseen, jos siihen on este, jota hän ei voi voittaa tai jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia.

Esitetyn selvityksen perusteella myyjällä ei ole voittamatonta estettä virheen korjaamiselle eivätkä siitä aiheutuvat kustannukset ole kohtuuttomat. Näin ollen myyjä on velvollinen mahdollisuuksiensa mukaan palauttamaan kadonneet kuvatiedostot maksutta.

Ellei kuvia kyetä palauttamaan, K:lla on oikeus korvaukseen niistä. Valokuviin voi liittyä aineettomia arvoja. Tällaisten esinevahinkojen yhteydessä sattuvien aineettomien arvojen menettämisen aiheuttaman vahingon määrän mittaaminen rahassa on vaikeaa. Lautakunta ei pidä kuitenkaan pelkästään tämän vuoksi kohtuullisena, ettei niiden menettämistä voisi erityisten syiden vallitessa korvata rahalla. Tällainen erityinen syy voi olla esimerkiksi merkittävä tunnearvo, joka liittyy valokuviin. Lautakunnalla ei ole syytä epäillä K:n ilmoitusta siitä, että kyseessä olivat hänelle tärkeät ja ainutlaatuiset kuvat. Koska mitään objektiivista mittaa ei ole, lautakunta joutuu harkitsemaan korvauksen määrän. Korvauksen määräksi lautakunta harkitsee tässä tapauksessa 150 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH mahdollisuuksiensa mukaan ensisijaisesti palauttaa kuvatiedostot maksutta K:lle. Ellei niitä voi palauttaa, sen on korvattava niistä 150 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.5.2007