Uuden henkilöauton kauppa. Auton vuosimalli. Varastointiaika. Vähäinen virhe.

Diaarinumero: 1513/33/05
Antopäivä: 14.05.2007

Kuluttajat (jäljempänä K:t) ostivat 16.3.2005 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) henkilöauton 23 000 eurolla. Auto rekisteröitiin ja luovutettiin valittajille 1.4.2005.

Pian kaupanteon jälkeen valittajat huomasivat, että autolle oli tehty maahantulotarkastus 17.2.2004. Lisäksi selvisi, että auto on valmistettu joulukuussa 2003 ja tuotu maahan 29.1.2004. Auto oli kaupantekohetkellä noin 15 kuukautta vanha, ja valittajien mukaan edellistä vuosimallia. Asianosaiset ovat erimielisiä auton virheellisyydestä.

Vaatimukset

K:t vaativat, että kauppa puretaan tai vaihtoehtoisesti myyjäliike maksaa hinnanalennuksena 2 500 euroa.

Auto luovutettiin 1.4.2004. Kotona havaittiin, että autolle oli tehty maahantulotarkastus 17.2.2004. Myyjäliikkeestä todettiin, että huoltokirjaan on tullut väärä päivämäärä ja että huoltokirja pitää palauttaa myyjäliikkeeseen korjattavaksi.

Valittajat eivät olisi ostaneet autoa, jos olisivat tienneet sen valmistusvuoden, joka on mallin ensimmäinen valmistusvuosi, jonka jälkeen autoon tulee tavallisesti useita teknisiä muutoksia. Varaosamyyjän mukaan uudistuksia on tullut automalliin niin paljon vuoden aikana, että printteri menisi tukkoon uudistuneista varaosanumeroista.

Auto on seissyt yli vuoden EH:n liikkeen pihassa ajamattomana, vaikka valittajien mukaan heille sanottiin, että auto tulisi maahantuojan varastosta Hangosta. On ilmeistä, että pakkaset ja helteet ovat vaikuttaneet autoon, esimerkiksi tiivisteisiin, öljyihin, käyttämättömään ilmastointilaitteeseen jne.

Myyjäliike tarjosi 500 euron hyvitystä, mutta tähän ei suostuttu. Ennen kaupantekoa valittajat olivat käyneet koeajamassa vastaavan auton toisessa liikkeessä, ja se oli tiedustelujen mukaan tuotu maahan 21.11.2004.

Vastaus

EH toteaa, että puhutaan ensirekisteröintivuoden mallisarjasta, eli kun uusi malli ensirekisteröidään, auton malli pysyy kuitenkin samana monta vuotta. Auton takuu alkaa ensirekisteröintipäivästä eikä esim. maahantulotarkastuksesta.

Joissakin tapauksissa autoihin saattaa tulla muutoksia, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kyseessä olisi uusi vuosimalli, vaan puhutaan face liftistä. Kyseisessä automallissa ei ole tapahtunut mallimuutoksia, vaan vuosimalli määräytyy ensirekisteröintipäivän mukaan. Myyjäliike on toimittanut myös maahantuojan lausunnon, jonka mukaan kyseisessä automallissa ensirekisteröintipäivä on vuosimallin määräävä tekijä.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n mukaan tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu.

Valittajien mukaan heille kerrottiin kaupantekohetkellä, että auto tulee maahantuojan varastosta Hangosta. Kaupanteon jälkeen heille kuitenkin selvisi, että auto on tullut myyjäliikkeen toimipisteen pihasta ja että auto on ollut kaupantekohetkellä noin 15 kuukautta vanha. Myyjäliike ei ole kiistänyt väitteitä, vaan se on todennut, että valmistus- tai maahantuontiajankohdalla ei ole merkitystä kyseisen auton vuosimallimerkintään tai takuisiin.

Myyjäliikkeen on kerrottava asiakkaalle, jos uutena myytävä auto on ollut pitkään ulkona varastoituna, koska tällaisen tiedon voidaan katsoa vaikuttavan ostopäätökseen. Lautakunnan mukaan yli vuoden kestäneestä varastointiajasta olisi pitänyt kertoa valittajille ennen kaupantekoa. Lautakunnan käsityksen mukaan kyseinen auto on valmistettu lähinnä myyntikautta 2004 varten valmistus- ja maahantuontiajankohtansa perusteella. Lisäksi lautakunta pitää asiassa ilmeisenä, että valittajille on muodostunut väärä kuva auton iästä myyjäliikkeen auton lähtöpaikasta antaman väärän tiedon perusteella. Asiakirja-aineiston perusteella tietoa ei ole oikaistu ennen kaupantekoa. Edellä mainituilla perusteilla lautakunta katsoo, että autossa on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n tarkoittama virhe.

Luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta, jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa. Samoilla perusteilla ostaja saa pykälän 2 kohdan mukaan purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Lautakunta katsoo, ettei auton kaupassa ole kaupan purkuun oikeuttavaa virhettä. Autossa ei ole osoitettu olevan toiminnallista vikaa, ja selvityksen mukaan auton malli ja varustelu vastaa sitä, mitä valittajilla oli aihetta olettaa. Lautakunta katsoo, että virhe on tässä tapauksessa vähäinen. Virheen perusteella valittajilla on oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus. Lautakunta arvioi virhettä vastaavaksi hinnanalennukseksi 750 euroa.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että EH maksaa K:ille 750 euroa hinnanalennuksena.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.5.2007