Pölynimurin kotimyynti. Peruutusoikeus. Asianmukaisesti annettu kotimyyntiasiakirja. Sopimuksen raukeaminen.

Diaarinumero: 3212/32/05
Antopäivä: 10.05.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 17. tai 18.8.2005 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) pölynimurin ja kaksi moottorisuulaketta 1 700 eurolla. Kysymyksessä oli kotimyynti.

K vaati pölynimurin kaupan purkamista, mihin EH ei suostunut.

Vaatimukset

K vaatii pölynimurin kaupan purkua ja korvauksena asian hoidosta 260 euroa.

Ruotsinkielisenä K ei tiennyt miten menetellä kaupan purun osalta, sillä hänelle annettiin suomenkieliset ohjeet. Pieneen kaupunkiasuntoon ei tarvita tämänlaista pölynimuria, minkä myyjäkin hyvin ymmärtää.

K:n mielestä imurista peritty hinta ja sen rahoituskulut täyttävät kiskonnan merkit. K:n asiamies viittaa toimittamaansa esitteeseen ja tarjoukseen toiselta kodinkonemyyjältä, jossa vastaavilla ominaisuuksilla varustettua imuria myydään 330 eurolla.

K:n asiamies viittaa asiassa myyjän kanssa käytyyn sähköpostikirjeenvaihtoon.

Vastaus

EH toteaa myyneensä K:lle pölynimurin ja kaksi moottorisuulaketta 17.8.2006, ja kiistää vaatimuksen kaupan purkamisesta.

Kuluttajalla on ollut oikeus perua kauppa 14 vuorokauden aikana, lisäksi EH on antanut mahdollisuuden yli 70-vuotiaille henkilöille perua kauppa kuukauden ajan kaupantekohetkestä. Näin asiakas ei ole menetellyt. Kaupantekotilanteessa on sopimus sekä kotimyyntiasiakirja käyty huolellisesti läpi asiakkaan kanssa ruotsinkielellä, joka on asiakkaan äidinkieli.

Myyntihinta on ollut normaali, eikä kauppaan liity minkäänlaisia epäselvyyksiä.

Ratkaisun perustelut

K:n ja EH:n väliseen kauppaan sovelletaan kuluttajansuojalain 6 luvun kotimyyntiä koskevia säännöksiä.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 8 §:n mukaan elinkeinonharjoittajan on kotimyynnissä luovutettava kuluttajalle asiakirja (kotimyyntiasiakirja), joka on päivättävä ja josta on käytävä ilmi elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite, kulutushyödyke ja sen hinta sekä muut sopimusehdot.

Saman luvun 20 §:n mukaan sopimus ei sido kuluttajaa, jos kotimyyntiasiakirjaa ei ole toimitettu kuluttajalle. Jos kuluttaja haluaa vedota sopimuksen sitomattomuuteen, hänen on ilmoitettava siitä viimeistään vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Tässä tapauksessa asiakirjaa ei ollut päivätty. Lautakunta katsoo, ettei kotimyyntiasiakirjaa ollut asianmukaisesti annettu K:lle, joka on ilmoittanut haluavansa irtautua sopimuksesta. Näin ollen sopimus ei sido K:a ja se on rauennut.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 20 §:n 3 momentin mukaan elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua kuluttajan ilmoituksen saatuaan palautettava saamansa maksusuoritukset, jos sopimus raukeaa. Lisäksi hänen on korvattava kuluttajalle tavaran palauttamisesta aiheutuneet kulut.

K:lla on oikeus saada takaisin maksamansa suoritukset eikä hänellä ole velvollisuutta maksaa enempää suorituksia, jos niitä on vielä maksamatta. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa suoritukset on palautettava 30 päivän kuluessa siitä, kun EH on saanut tästä päätöksestä tiedon. EH:lla on oikeus hakea pölynimuri K:lta tai korvattava K:lle sen palauttamisesta aiheutuvat kulut. K:n on puolestaan pidettävä imuri EH:n saatavilla kohtuullisen ajan, jos yhtiö haluaa noutaa imurin.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:lle tämän pölynimurista maksamat suoritukset ja luopuu perimästä siitä enempää suorituksia sekä korvaa K:lle imurin palauttamisesta aiheutuvat kulut, jos yhtiö ei nouda imuria.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.5.2007