Uuden henkilöauton kauppa. Jakohihnan kiristimen rikkoutuminen. Moottorivaurio.

autokauppa
moottorivaurio

Diaarinumero: 1720/33/05
Antopäivä: 18.04.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osti XX:ltä 22.3.1999 uuden henkilöauton 143 400 markalla. Auton maahantuoja on elinkeinonharjoittaja NN (jäljempänä EH).

Auton jakohihnan kiristin rikkoutui keväällä 2005, jolloin auton matkamittarin lukema oli 101 194 kilometriä. Kiristimen rikkoutuminen aiheutti moottorivaurion. Auto korjattiin XX:n korjaamolla. XX hyvitti 514,55 euron osuuden korjauskustannuksista. K:n maksettavaksi jäi 1 604 euron osuus.

Vaatimukset

K vaatii, että EH korvaa auton korjauskustannukset kokonaisuudessaan.

K:n mukaan jakohihnan ja kiristimen vaihtoväli oli 150 000 kilometriä, joten kiristin on rikkoutunut ennenaikaisesti. K katsoo, että osan rikkoutumista ei voida ilman sen tarkempaa tutkimista ennakoida. Sillä, kuka autoa on huoltanut, ei siten K:n mielestä ole merkitystä. Auto on huollettu maahantuojalla 37 355 kilometriin saakka ja sen jälkeen auton on huoltanut K:n asiamies, joka on koneinsinööri, ja jolla on kokemusta sekä öljynvaihdoista että tavallisista huolloista (kuluvien osien vaihdot) noin 25 vuoden ajalta. Lisäksi K katsoo, että moottori on vaurioitunut jakohihnan kiristimen äkillisen rikkoutumisen seurauksena.

Vastaus

EH:n mukaan autoa huoltaneella yksityishenkilöllä ei ole auton huoltamiseen tarvittavaa koulutusta sekä erityistyökaluja. Koska K on laiminlyönyt auton asianmukaisen huoltamisen, hän on omalla menettelyllään aiheuttanut auton vaurioitumisen. EH:n vuosihuolloissa autolle tehdään määrättyjä tarkastuksia ja toimenpiteitä, joilla varmistetaan auton moitteeton toiminta jatkossa. Huoltoon kuuluu myös epätavallisten äänien ym. seikkojen tarkastus ja näin esiin tulevien vikojen korjaaminen ajoissa, jolloin vältytään laajemmilta vaurioilta, kuten tässä tapauksessa. EH ei katso olevansa vastuussa auton vaurioitumisesta.

Ratkaisun perustelut

K:n noin kuusi vuotta vanhan ja noin 110 000 kilometriä ajetun auton jakohihnan kiristin rikkoutui keväällä 2005. Rikkoutumisesta aiheutui moottorivaurio, josta aiheutui K:lle

1 604 euron korjauskustannukset, joita hän on vaatinut EH:lta. EH on vedonnut huoltojen laiminlyömiseen.

Kaupanteon aikaan voimassa olleen kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee 5 kohdan mukaan kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa tästä, on siinä virhe.

Luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Luvun 31 §:n mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva, tämän luvun säännösten mukainen vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten.

Lautakunta toteaa, että jos jakohihna tai sen kiristin rikkoutuvat, auton moottori voi vaurioitua pahoin. K:n auton jakohihnan huolto-ohjelman mukainen vaihtoväli on ollut 150 000 kilometriä. Tuolloin osat, yleensä myös kiristinpyörä vaihdetaan tai ainakin sen kunto tarkastetaan. Lautakunta toteaa, että ostajalla on perusteltu syy olettaa, että sekä jakohihna että sen kiristimet kestävät koko huolto-ohjelmassa määritellyn vaihtovälin. Jos näin ei ole, autossa on virhe.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan jakohihnan kiristin on rikkoutunut ennen vaihtovälin täyttymistä, mistä on aiheutunut laaja moottorivaurio. Myyjätaho on vedonnut siihen, että ei autoa ole huollettu huolto-ohjelman mukaisesti.

Lautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että voidakseen torjua kuluttajan tavaran virheeseen perustuvan vaatimuksen vetoamalla auton huoltamiseen huolto-ohjelmasta poikkeavasti, myyjäpuolen on osoitettava, että tämä on vaikuttanut autossa ilmenneeseen vikaan. Pelkästään se, että autoa ei ole huollettu merkkiliikkeessä, ei ole osoitus siitä, että huolto-ohjelmasta on poikettu ja että vaurio johtuisi siitä. Ostajan on kuitenkin esitettävä selvitys siitä, että auton huolto-ohjelman mukaiset toimet on tehty, koska auton huoltaminen asianmukaisesti vaikuttaa sen kestävyyteen ja kuntoon kokonaisuudessaan.

Tässä tapauksessa K ei ole esittänyt huolloista muuta selvitystä kuin asiamiehensä kertomuksen siitä, että auto olisi huollettu säännöllisesti ja huolto-ohjelman mukaisesti. Kirjatut merkinnät huolloista ja siitä, että tarvittavat, huolto-ohjeen mukaiset toimenpiteet on kussakin huollossa toteutettu, puuttuvat. Lautakunta katsoo, että K on osaltaan vaikuttanut vahingon syntymiseen laiminlyömällä auton asianmukaisen huollon. Tästä syystä myös K itse vastaa aiheutuneesta vahingosta. Lautakunta katsoo, että EH:n on korvattava K:lle vahingosta vielä 400 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle vahingonkorvauksena 400 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 18.4.2007