Pysäköinti yksityiselle alueelle. Sopimusehdot. Valvontamaksun periminen.

kohtuullisuus
sopimuksen sisältö

Diaarinumero: 1204/39/05
Antopäivä: 17.04.2007

Kuluttajan (jäljempänä K) ja elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) välinen erimielisyys koskee K:n velvollisuutta maksaa 35 euron suuruinen valvontamaksu pysäköinnistä ilman asianmukaista pysäköintitunnusta.

Vaatimukset

K vaatii EH:a palauttamaan jo maksetun 35 euron valvontamaksun korkoineen sekä luopumaan perimästä toista 35 euron valvontamaksua ja siihen liittyviä 8,40 euron huomautuskuluja.

K kertoo maksaneensa kuukausittaisen vuokran pysäköintipaikastaan säännöllisesti ja pitäneensä pysäköintitunnusta näkyvillä tuulilasin sisäpuolella. K ei ollut saanut vuoden 2005 pysäköintitunnusta, mutta pyysi sitä heti ensimmäisen valvontamaksun saatuaan. K katsoo, että ilman pysäköintitunnusta pysäköidyn auton osalta pitäisi tarkistaa, onko kyseinen auto oikeutettu pysäköintiin. Jos tarkistus osoittaa, että autolla on pysäköintilupa, valvontamaksu pitäisi poistaa.

Vastaus

EH katsoo, että K:n vaatimukset ovat perusteettomia.

K on vuokrannut autopaikan XX:n hallinnoimalta alueelta. Pysäköinnin valvonnasta vastaa EH XX:n kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella. Alue on niin sanottu asukaspysäköintialue, jolta asukas voi vuokrata tietyn pysäköintipaikan käyttöönsä. Paikan käyttäminen edellyttää pysäköintitunnuksen esillä pitämistä.

K:lle on 21.12.2004 postitettu pysäköintitunnus vuodelle 2005. Tämän lisäksi hänelle on lähetetty tiedote, jossa erikseen muistutetaan valvonnan tehostumisesta ja velvollisuudesta pitää pysäköintitunnus näkyvissä aina alueella pysäköidessä. K:lle lähetettiin uusi pysäköintitunnus 15.2.2004, kun hän oli ilmoittanut kadottaneensa pysäköintitunnuksen.

Pysäköintiehdot on ilmoitettu alueella kyltein ja ne kuuluvat seuraavasti:

1) Pysäköinti vain merkityillä paikoilla.

2) Pysäköintilupa on asetettava näkyvästi auton sisään etuikkunalle.

3) EH valvoo pysäköintiehtojen noudattamista. Mikäli pysäköintiehtoja ei noudateta, veloittaa EH valvontamaksun 35 euroa.

4) Pysäköinti ja kulku omalla vastuulla.

5) Pysäköinti katsotaan näiden ehtojen hyväksymiseksi.

EH:n valvoja on 10.2.2005 havainnut K:n omistaman auton pysäköineen ilman voimassa olevaa tunnusta (viime vuoden tunnuksella) sen valvomalla alueella. Sääntöjen vastaisen pysäköinnin havaittuaan EH:n valvoja on täyttänyt valvontamaksulomakkeen, jolla auton omistaja on velvoitettu suorittamaan kylteissä kerrottu valvontamaksu.

K on jälleen 14.2.2005 pysäköinyt pysäköintiehtojen vastaisesti, tällä kertaa ilman pysäköintitunnusta, minkä vuoksi EH:n valvoja on kirjoittanut valvontamaksulomakkeen. Tämän jälkeen K on pyytänyt uutta pysäköintitunnusta.

Autopaikka on pysäköintilupakohtainen eikä autokohtainen eli paikkaa voidaan käyttää sekä vuokraajan oman että perheenjäsenen auton säilytystä varten. Käytännössä ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista tarkastaa jokaisen ilman pysäköintitunnusta pysäköidyn auton rekisterinumeroa ja sen jälkeen edelleen tarkastaa, onko tämä mahdollisesti kyseisen autopaikan vuokranneen henkilön perheenjäsen. Tämä tulisi kohtuuttoman kalliiksi valvonnan tilaajille eli alueen asukkaille.

Pysäköinnin valvonnan tavoitteena on taata autopaikan vuokranneille mahdollisuus käyttää autopaikkaansa ja tämän vuoksi valvonnan on oltava mahdollisimman tehokasta, edullista ja tasapuolista.

Velvollisuus pitää pysäköintitunnus esillä pysäköidessä on esitetty alueen pysäköintiehdoissa, tiedotteissa sekä vuokrasopimuksessa selkeästi ja valvonta on tapahtunut asianmukaisesti, minkä vuoksi K:n vaatimukset tulee hylätä perusteettomina.

Ratkaisu

K katsoo, että EH:n pitäisi luopua valvontamaksuista, joita se on perinyt, koska K:n autossa ei ole ollut näkyvillä pysäköintitunnusta.

Lautakunta toteaa, että EH:n perimät valvontamaksut perustuvat sopimukseen, jonka K on tehnyt yksityiselle alueelle pysäköinnistä. Asiassa on arvioitava, onko tämän sopimuksen osaksi tullut ehto, jonka mukaan ilman näkyvissä olevaa pysäköintitunnusta tapahtuvasta pysäköinnistä peritään valvontamaksu ja onko tällainen sopimusehto kohtuuton.

K:lle on lähetetty pysäköintitunnus, jossa todetaan, että sitä on pidettävä aina näkyvillä auton sisällä tuulilasin takana ja että ilman tunnusta pysäköitäessä seuraa pysäköintivirhemaksu. Pysäköintitunnuksen mukana lähetetyssä tiedotteessa kehotetaan pitämään tunnusta näkyvissä aina alueelle pysäköitäessä. Pysäköintialueella on kylttejä, joissa todetaan että pysäköintilupa on asetettava näkyvästi auton sisään etuikkunalle, että pysäköintiehtojen noudattamatta jättämisestä veloitetaan 35 euron valvontamaksu ja että pysäköinti katsotaan ehtojen hyväksymiseksi.

Velvollisuudesta pitää pysäköintitunnus näkyvillä autossa ja siitä, että pysäköintiehtojen noudattamatta jättämisestä seuraa valvontamaksu, on tiedotettu selkeästi. Pysäköidessään auton K on hyväksynyt ehtojen soveltamisen pysäköintiä koskevassa sopimussuhteessa.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan silloin, kun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

K on ollut etukäteen tietoinen tunnuksen käyttämättä jättämisestä seuraavasta maksusta ja sen suuruudesta. Jos K ei ollut saanut hänelle lähetettyä vuoden 2005 pysäköintitunnusta, hänen olisi tullut ryhtyä toimenpiteisiin tunnuksen saamiseksi. Pysäköintipaikkaa ei ole vuokrattu tietylle ajoneuvolle, vaan tietylle henkilölle ja hänen perheenjäsenilleen. Tämän vuoksi ilman näkyvillä olevaa pysäköintitunnusta pysäköidyn ajoneuvon oikeutta pysäköintiin ei voida tarkistaa pelkstään selvittämällä, kuka on sen rekisteröity omistaja, vaan lisäksi pitää selvittää, kuka on tehnyt vuokrasopimuksen ja ketkä ovat hänen perheenjäseniään. Tarkastustoimenpiteistä aiheutuisi kustannuksia, jotka ilman pysäköintitunnusta pysäköinyt olisi velvollinen korvaamaan. Edellä esitetyn ja valvontamaksun määrän perusteella lautakunta katsoo, ettei valvontamaksun periminen sopimusehtojen mukaisesti johda kohtuuttomuuteen kuluttajan kannalta.

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

 
Julkaistu 17.4.2007