Sähkökatko. Pakasteiden sulaminen. Poikkeuksellinen luonnonolosuhde. Vapaa-ajan asunto.

vahinko
keskeytys
sähköntoimitus

Diaarinumero: 263/39/06
Antopäivä: 17.04.2007

Kyse on verkkopalveluyhtiön korvausvelvollisuudesta, kun kuluttaja-asiakkaan pakasteita pilaantui sähkökatkoksen aikana.

Vaatimukset

Kuluttaja (jäljempänä K) vaatii, että elinkeinonharjoittaja (jäljempänä EH) korvaa hänelle 50 euroa sulaneista ja pilalle menneistä pakasteista.

K toteaa, että kyseessä on sähköverkkopalvelu, jossa oli 51 tunnin mittainen toimituskatkos. Se johtui lumimyräkästä 30.11.2005. K katsoo, että kyseessä on sähkömarkkinalain 27 c §:n mukainen virhe, jonka perusteella K:lla on oikeus lain 27 f §:n mukaiseen vakiokorvaukseen ja 27 e §:n mukaiseen vahingonkorvaukseen.

Vastaus

EH pitää valitusta aiheettomana. Se katsoo, että sähkön toimitustapaa koskevaa virhettä ei ole tapahtunut, koska sähkökatkos aiheutui poikkeuksellisesta luonnonolosuhteesta. K:lle maksettavan vakiokorvauksen suuruus on 137,73 euroa, mutta hänellä ei ole oikeutta tämän lisäksi maksettavaan vahingonkorvaukseen.

Vakiokorvaus ja vahingonkorvaus ovat myös EH:n kannan mukaan rinnakkaisia korvausmuotoja. Vakiokorvaustilanteen yhteydessä voi syntyä vahingonkorvaukseen oikeuttava laatuvirhe, kun esimerkiksi nollajohdin tai osa vaihejohtimesta katkeaa. Vakiokorvaukseen liittyy myös kompensaatiota asiakkaille sähkökatkoksista aiheutuvasta haitasta ja vahingosta, mikä myös tulisi ottaa huomion virhekynnystä määriteltäessä.

Katkos alkoi 30.11.2005 ja kesti 51 tuntia. Se johtui alueella riehuneesta poikkeuksellisesta lumimyräkästä. Tällöin puihin tarttunut lumikuorma taivutti ja katkoi puita johtojen päälle. Yleensä kyseessä olivat johtojen ulkopuolelta kaatuneet tai taipuneet puut. Niitä ei ole voitu paikallistaa eikä niiden poistamiseen ole ollut oikeutta ennakkoon. Tämä myös hidasti ja vaikeutti korjaustoimintaa, koska vikatilanteet syntyivät samojenkin johtovarsien varrella eri aikoina eikä niitä siten voitu poistaa samalla kertaa.

Verkkopalveluehtojen VPE05 kohdan 10.5.2 mukaan normaalista poikkeavat sääolot, kuten nyt esiintyneet erityisen raskaan lumikuorman aiheuttamat sähkökatkokset, katsotaan poikkeuksellisiksi luonnonolosuhteiksi.

Hallituksen esityksessä 162/1988 olosuhdetekijöiksi on mainittu sääolosuhteet, asiakkaan sijainti, verkoston rakenne, lämmityksen riippuvuus sähköstä, vuodenaika ja sähkönkäyttöpaikan käyttötarkoitus. Kyseessä on vapaa-ajan asunto haja-asutusalueella. Tämä tulee keskeytyksen pituuden ohella ottaa huomioon vahingonkorvausvelvollisuutta arvioitaessa. Asiakkaalla on vapaa-ajan asunnolla suurempi vastuu vahinkojen estämisessä.

EH katsoo, että esiintynyt lumimyräkkä oli poikkeuksellinen luonnonilmiö. Tämän suurhäiriötilanteen aikana puhelinpalveluun tuli noin 15 000 puhelua. Vikoja oli korjaamassa enimmillään 200 miestä, mitä suurempaa määrää ei käytännössä voida käyttää.

Ratkaisu

Sähköturvallisuuslaissa (410/1996) on säädetty sähkövahinkojen korvaamisesta. Sähköturvallisuuslain mukainen vastuu on tuottamuksesta riippumatonta eikä sitä voida sopimusehdoin rajoittaa.

Sähkömarkkinalakiin lisättiin 1.9.1999 voimaan tulleella lailla 6 a luku, joka sisältää sähkömarkkinoiden sopimuksia koskevia säännöksiä. Säännökset koskevat muun muassa sähköntoimituksen keskeytymistä.

K:n ja EH:n välillä on tehty sähköverkkopalvelua koskeva sopimus, jonka osana ovat Energiateollisuus ry:n suosittelemat yleiset verkkopalveluehdot (VPE 05). Sopimusehdoissa on määräyksiä jakelukeskeytyksistä ja verkonhaltijan korvausvelvollisuudesta.

Sähköturvallisuuslaissa ei ole erityissäännöksiä sähkönjakelun keskeytymisen aiheuttamista vahingoista. Koska sähkönjakelun keskeytyksistä on säädetty sähkömarkkinalaissa, lautakunta katsoo, että vastuuta keskeytyksen aiheuttamasta vahingosta tulee sopimussuhteessa arvioida verkkosopimukseen sovellettavien verkkopalveluehtojen lisäksi sähkömarkkinalain perusteella.

Sähkömarkkinalain 25 a §:n mukaan 6 a luvun säännökset ovat sopimusehtoihin nähden toissijaisia, mutta kuluttajasuhteissa niistä ei saa poiketa kuluttajan vahingoksi.

Verkkopalveluehtojen (VPE 05) kohdan 10.1 mukaan verkkopalvelussa on virhe, jos sähkön laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä on sovittu tai mitä voidaan katsoa sovitun.

Kohdan 10.5 mukaan jollei toisin ole sovittu, verkkopalvelussa on virhe, jos verkkopalvelu on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytymistä (sähkökatkosta) voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Verkkopalvelun keskeytymisestä johtuvaa virheellisyyttä on arvioitava kokonaisuutena, jolloin mm. seuraavat kohdat otetaan huomioon:

10.5.2 Olennainen häiriö sähköntuotannossa, sähköverkkotoiminnassa tai valtakunnan rajan ylittävässä sähkön siirrossa tai muu jakeluverkon haltijasta riippumaton syy (kuten sota- tai muu kriisitilanne, työtaistelu tai poikkeuksellinen luonnonolosuhde) voi aiheuttaa sellaisen häiriön sähkön saatavuudessa, että sähkön saanti voi joko kokonaan keskeytyä tai vähentyä niin, että jakeluverkon haltija joutuu keskeyttämään verkkopalvelun käyttäjille tai säännöstelemään sähkön saantia.

Kohdan 10.8 mukaan jos verkkopalvelussa on virhe, jakeluverkon haltija on velvollinen korvaamaan käyttäjälle aiheutuneen vahingon 11. luvun mukaisesti.

Sähkömarkkinalain 27 c §:n mukaan sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkön laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jollei toisin ole sovittu, sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja tai jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

Sähkömarkkinalain 27 d §:n mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus virheen perusteella virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Jos virhe perustuu sähköntoimituksen keskeytykseen, hinnanalennuksen määrä on vähintään kahta viikkoa vastaava osuus vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.

Sähkömarkkinalain 27 e §:n mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi. Jakeluverkonhaltija on tällöin velvollinen korvaamaan 27 b §:n 3 momentissa tarkoitetun välillisen vahingon vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan.

Sähkömarkkinalain 27 f §:n 1 momentin mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus verkkopalvelun yhtäjaksoisen keskeytymisen perusteella vakiokorvaukseen, jos jakeluverkonhaltija ei osoita, että verkkopalvelun keskeytyminen johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottavan huomioon toiminnassaan ja jonka seurauksia hän ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää tai voittaa.

Sähkömarkkinalain 27 f §:n 4 momentin mukaan silloin, kun sähkönkäyttäjälle maksetaan verkkopalvelun keskeytymisen johdosta 2 momentissa tarkoitettu vakiokorvaus, hänellä ei ole oikeutta 27 d §:ssä säädettyyn hinnanalennukseen saman keskeytyksen johdosta.

Asiassa on selvitetty, että sähköntoimitus K:n vapaa-ajan asunnolle oli keskeytynyt 30.11.2005 alkaen noin 51 tunnin ajaksi myrskyn aiheuttamien vahinkojen vuoksi. EH on maksanut vakiokorvauksen sähkönkäyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta. Osapuolilla ei ole kiistaa tämän korvauksen perusteesta tai määrästä. Sähköyhtiö on kuitenkin katsonut, että sähkönkäyttäjällä ei tämän vakiokorvauksen lisäksi olisi oikeutta erilliseen vahingonkorvaukseen. EH katsoo, ettei sähköntoimituksessa ole virhettä, koska keskeytys on sen mukaan aiheutunut poikkeuksellisesta luonnonolosuhteesta. Selvityksenä tästä EH on esittänyt puhelinsoittojen ja korjaukseen osallistuneiden miesten määrän.

Lautakunta toteaa, että vakiokorvaus ei vähennä sähkönkäyttäjän oikeutta vahingonkorvaukseen, vaan ainoastaan hinnanalennukseen kuten sähkömarkkinalain 27 f §:ssä todetaan. Tämä käy ilmi myös lainkohdan esitöistä, joissa todetaan, ettei vakiokorvausta koskevalla säännöksellä ole vaikutusta asiakkaan oikeuteen saada 27 e §:n perusteella korvausta verkkopalvelun keskeytyksen vuoksi mahdollisesti kärsimistään vahingoista. (HE 218/2002, 27 f §:n yksityiskohtaiset perustelut).

Verkkopalveluehtojen ja sähkömarkkinalain mukaan sähköntoimituksessa on virhe, jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Verkkopalveluehtojen kohdan 10.5.2 mukaan virhearvioinnissa otetaan huomioon mm. se, että poikkeuksellinen luonnonolosuhde voi aiheuttaa keskeytyksen sähkön saantiin.

Sähkömarkkinalain esitöissä todetaan poikkeuksellisista luonnonolosuhteista seuraavaa: "Kun kyseessä on poikkeuksellinen tilanne, esimerkiksi voimakas myrsky, myös sähkönkäyttäjä on useimmiten tästä tietoinen. Virhearviointi tulee tällöinkin tehdä yksittäisen tapauksen olosuhteiden perusteella eikä ehdotonta tuntirajaa ole tarkoituksenmukaista asettaa. Kohtuullisen lyhyttä keskeytystä ei näissä tapauksissa pidetä virheenä. Jos keskeytys kestää pitkään, sähkönkäyttäjän kannalta ei kuitenkaan voida pitää kohtuullisena, ettei hän saa lainkaan hyvitystä. Tällaisessa tapauksessa kyseessä on virhe." (HE 162/1998, 27 c §:n yksityiskohtaiset perustelut).

Virhearvioinnissa huomioon otettavia olosuhteita ovat sähkömarkkinalain esitöiden mukaan muun muassa keskeytyksen vaikutukset sähkönkäyttäjälle. Tähän liittyy se, onko sähkönkäyttäjän käyttämä lämmitys tai elintarvikkeiden säilyttäminen riippuvainen sähköstä ja onko kyseessä vapaa-ajan vai vakituinen asunto. Vapaa-ajan asunnolla tapahtuva keskeytys voi olla huomattavankin pitkä ilman, että kyseessä on virhe. (HE 162/1998, 27 c §:n yksityiskohtaiset perustelut).

Sähkömarkkinalain 27 c § ei poissulje virhemahdollisuutta ylivoimaisen syyn perusteella. Kuluttajavalituslautakunta onkin ratkaisukäytännössään katsonut, että virhesäännös koskee myös voimakkaan myrskyn aiheuttamia keskeytyksiä (dnro 02/39/1, esitelty 18.10.2002 ja dnro 02/39/1537, esitelty 17.3.2003).

Verkkopalveluehtojen mukaan virhearvioinnissa otetaan huomioon mm. se, että poikkeuksellinen luonnonolosuhde voi aiheuttaa keskeytyksen sähkönsaantiin. Ehtokohtakaan ei merkitse sitä, että keskeytyksen johtuessa poikkeuksellisesta luonnonolosuhteesta kyseessä ei voisi olla sähköntoimituksen virhe.

Asiassa ei ole esitetty näyttöä siitä, että kysymyksessä oleva lumimyrsky olisi ollut poikkeuksellinen luonnonolosuhde, mikä voisi vaikuttaa virhearvioinnissa. Toisaalta vaikka sääolosuhteiden aiheuttamien keskeytysten taustalla olevat luonnonilmiöt ovat jakeluverkonhaltijan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, sääolosuhteiden aiheuttamat vahingot ovat luonteeltaan jakeluverkkotoiminnalle tyypillisiä tapahtumia.

Vaikka keskeytys sattui talviaikaan ja oli 51 tunnin pituinen, lautakunta pitää keskeytystä tässä tapauksessa vähäisenä, kun otetaan erityisesti huomioon, että kyse oli vapaa-ajan asunnosta. Kyse ei ole sähköntoimituksen virheestä, minkä vuoksi K:lla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Eri mieltä olevan jäsenen lausunto on päätöksen liitteenä.

ERI MIELTÄ OLEVAN JÄSENEN LAUSUNTO

Tässä tapauksessa sähkön saanti keskeytyi 51 tunnin ajaksi ja keskeytys sattui talviaikaan. Kyseessä oli vapaa-ajan asunto, jonka pakastimessa olleet elintarvikkeet menivät pilalle katkoksen aikana. EH ei ole esittänyt asiassa muuta selvitystä olosuhteiden poikkeuksellisuudesta kuin puhelinsoittojen ja korjaukseen osallistuneiden miesten määrän. Pidän keskeytystä kestoltaan niin pitkänä, että kyse ei ole ollut vain vähäisestä keskeytyksestä.

Sähkönkäyttäjällä on sähkömarkkinalain 27 e §:n perusteella oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi. Pakasteiden sulamisesta aiheutunut vahinko on välitön vahinko, minkä vuoksi verkkoyhtiön korvausvastuun syntyminen ei edellytä tuottamusta sen puolella. K on esittänyt, että hänelle on aiheutunut 50 euron suuruinen vahinko pilalle menneistä elintarvikkeista, mitä EH ei ole kiistänyt määrältään. Katson, että aiheutuneen vahingon suuruus on 50 euroa, mikä EH:n tulee maksaa K:lle vahingonkorvauksena.

 
Julkaistu 17.4.2007