Sähkökatko. Elintarvikkeiden pilaantuminen. Poikkeuksellinen luonnonolosuhde. Vakituinen asunto.

vahinko
keskeytys
sähköntoimitus

Diaarinumero: 118/39/06
Antopäivä: 16.04.2007

Kyse on verkkopalveluyhtiön korvausvelvollisuudesta, kun kuluttaja-asiakkaan elintarvikkeita pilaantui sähkökatkoksen aikana.

Vaatimukset

Kuluttaja (jäljempänä K) vaatii, että elinkeinonharjoittaja (jäljempänä EH) korvaa 442 euroa pilalle menneistä elintarvikkeista. K:n esittämän erittelyn mukaan pilaantuneiden pakasteiden arvo oli 314,91 euroa ja kylmiössä olleiden elintarvikkeiden arvo 128,03 euroa.

K katsoo sähköverkkoyhtiön olevan vastuussa vahingosta, koska johtokadut ovat huonosti raivattuja ja puut pääsevät näin kaatuilemaan linjojen päälle.

Vastaus

EH pitää valitusta aiheettomana. Yhtiö katsoo, että sähkön toimitustapaa koskevaa virhettä ei ole tapahtunut, koska sähkökatkos aiheutui poikkeuksellisesta luonnonolosuhteesta. K:lle hyvitettiin katkoksesta säädösten mukaisesti vakiokorvaus 80,60 euroa eikä hänellä ole oikeutta muuhun vahingonkorvaukseen.

Sähkökatkos alkoi 30.11.2005 ja kesti 52 tuntia 28 minuuttia. Keskeytys aiheutui alueella riehuneesta poikkeuksellisesta lumimyräkästä. Tällöin puihin tarttunut lumikuorma taivutti ja katkoi puita johtojen päälle. Yleensä kyseessä olivat johtojen ulkopuolelta kaatuneet puut. Niitä ei ole voitu paikallistaa eikä niiden poistamiseen ole ollut oikeutta ennakkoon.

Lumimyräkän poikkeuksellisuutta osoittaa muun muassa se, että häiriötilanteen aikana puhelinpalveluun tuli 15 000 puhelua. Vikoja oli korjaamassa parhaimmillaan 200 miestä. Vikojen suuresta määrästä ja laajuudesta johtuen sähkön palauttaminen on vaatinut aikaa.

Johtokatujen raivauksesta huolehditaan säännöllisen raivausohjelman mukaisesti. Raivauksilla vaikutetaan kuitenkin ensisijaisesti vain lyhytaikaisten alle kolme minuuttia kestävien katkosten määrään. Lisäksi EH:lla on varauduttu ennakolta valmissuunnitelman mukaisesti poikkeuksellisiin olosuhteisiin.

Vaikka vakiokorvauslainsäädännön tavoitteena on kannustaa verkkoyhtiötä panostamaan sähköntoimituksen keskeytysaikojen lyhentämiseen, tähän liittyy samalla myös kompensaatiota siitä haitasta ja vahingosta, joka asiakkaille katkoksista aiheutuu. Tämä tulisi ottaa huomioon myös virhekynnystä määritettäessä. Lisäksi asiakkaalla on tässä tapauksessa ollut ilmeinen mahdollisuus vaikuttaa syntyneiden vahinkojen määrään kylmiössä olleiden elintarvikkeiden osalta.

Ratkaisun perustelut

Sähköturvallisuuslaissa (410/1996) on säädetty sähkövahinkojen korvaamisesta. Sähköturvallisuuslain mukainen vastuu on tuottamuksesta riippumatonta eikä sitä voida sopimusehdoin rajoittaa.

Sähkömarkkinalakiin lisättiin 1.9.1999 voimaan tulleella lailla 6 a luku, joka sisältää sähkömarkkinoiden sopimuksia koskevia säännöksiä. Säännökset koskevat muun muassa sähköntoimituksen keskeytymistä.

K:n ja EH:n välillä on tehty sähköverkkopalvelu koskeva sopimus, jonka osana ovat Energiateollisuus ry:n suosittelemat yleiset verkkopalveluehdot (VPE 05). Sopimusehdoissa on määräyksiä jakelukeskeytyksistä ja verkonhaltijan korvausvelvollisuudesta.

Sähköturvallisuuslaissa ei ole erityissäännöksiä sähkönjakelun keskeytymisen aiheuttamista vahingoista. Koska sähkönjakelun keskeytyksistä on säädetty sähkömarkkinalaissa, lautakunta katsoo, että vastuuta keskeytyksen aiheuttamasta vahingosta tulee sopimussuhteessa arvioida verkkosopimukseen sovellettavien verkkopalveluehtojen lisäksi sähkömarkkinalain perusteella.

Sähkömarkkinalain 25 a §:n mukaan 6 a luvun säännökset ovat sopimusehtoihin nähden toissijaisia, mutta kuluttajasuhteissa niistä ei saa poiketa kuluttajan vahingoksi.

Verkkopalveluehtojen (VPE 05) kohdan 10.1 mukaan verkkopalvelussa on virhe, jos sähkön laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä on sovittu tai mitä voidaan katsoa sovitun.

Kohdan 10.5 mukaan jollei toisin ole sovittu, verkkopalvelussa on virhe, jos verkkopalvelu on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytymistä (sähkökatkosta) voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Verkkopalvelun keskeytymisestä johtuvaa virheellisyyttä on arvioitava kokonaisuutena, jolloin mm. seuraavat kohdat otetaan huomioon:

10.5.2 Olennainen häiriö sähköntuotannossa, sähköverkkotoiminnassa tai valtakunnan rajan ylittävässä sähkön siirrossa tai muu jakeluverkon haltijasta riippumaton syy (kuten sota- tai muu kriisitilanne, työtaistelu tai poikkeuksellinen luonnonolosuhde) voi aiheuttaa sellaisen häiriön sähkön saatavuudessa, että sähkön saanti voi joko kokonaan keskeytyä tai vähentyä niin, että jakeluverkon haltija joutuu keskeyttämään verkkopalvelun käyttäjille tai säännöstelemään sähkön saantia.

Kohdan 10.8 mukaan jos verkkopalvelussa on virhe, jakeluverkon haltija on velvollinen korvaamaan käyttäjälle aiheutuneen vahingon 11. luvun mukaisesti.

Sähkömarkkinalain 27 c §:n mukaan sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkön laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jollei toisin ole sovittu, sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja tai jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

Sähkömarkkinalain 27 e §:n mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi. Jakeluverkonhaltija on tällöin velvollinen korvaamaan 27 b §:n 3 momentissa tarkoitetun välillisen vahingon vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan.

Asiassa on selvitetty, että sähköntoimitus K:n kiinteistölle oli keskeytynyt 30.11.2005 alkaen noin 52 tunnin ajaksi myrskyn aiheuttamien vahinkojen vuoksi. EH on maksanut vakiokorvauksen sähkönkäyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta. Osapuolilla ei ole kiistaa tämän korvauksen perusteesta tai määrästä. Sähköyhtiö on kuitenkin katsonut, että sähkönkäyttäjällä ei tämän vakiokorvauksen lisäksi olisi oikeutta erilliseen vahingonkorvaukseen. EH katsoo, ettei sähköntoimituksessa ole virhettä, koska keskeytys on sen mukaan aiheutunut poikkeuksellisesta luonnonolosuhteesta. Selvityksenä tästä EH on esittänyt puhelinsoittojen ja korjaukseen osallistuneiden miesten määrän.

Verkkopalveluehtojen ja sähkömarkkinalain mukaan sähköntoimituksessa on virhe, jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Verkkopalveluehtojen kohdan 10.5.2 mukaan virhearvioinnissa otetaan huomioon mm. se, että poikkeuksellinen luonnonolosuhde voi aiheuttaa keskeytyksen sähkön saantiin.

Sähkömarkkinalain esitöissä todetaan poikkeuksellisista luonnonolosuhteista seuraavaa: "Kun kyseessä on poikkeuksellinen tilanne, esimerkiksi voimakas myrsky, myös sähkönkäyttäjä on useimmiten tästä tietoinen. Virhearviointi tulee tällöinkin tehdä yksittäisen tapauksen olosuhteiden perusteella eikä ehdotonta tuntirajaa ole tarkoituksenmukaista asettaa. Kohtuullisen lyhyttä keskeytystä ei näissä tapauksissa pidetä virheenä. Jos keskeytys kestää pitkään, sähkönkäyttäjän kannalta ei kuitenkaan voida pitää kohtuullisena, ettei hän saa lainkaan hyvitystä. Tällaisessa tapauksessa kyseessä on virhe." (HE 162/1998, 27 c §:n yksityiskohtaiset perustelut).

Virhearvioinnissa huomioon otettavia olosuhteita ovat sähkömarkkinalain esitöiden mukaan muun muassa keskeytyksen vaikutukset sähkönkäyttäjälle. Tähän liittyy se, onko sähkönkäyttäjän käyttämä lämmitys tai elintarvikkeiden säilyttäminen riippuvainen sähköstä ja onko kyseessä vapaa-ajan vai vakituinen asunto. Vapaa-ajan asunnolla tapahtuva keskeytys voi olla huomattavankin pitkä ilman, että kyseessä on virhe. (HE 162/1998, 27 c §:n yksityiskohtaiset perustelut).

Sähkömarkkinalain 27 c § ei poissulje virhemahdollisuutta ylivoimaisen syyn perusteella. Kuluttajavalituslautakunta onkin ratkaisukäytännössään katsonut, että virhesäännös koskee myös voimakkaan myrskyn aiheuttamia keskeytyksiä (dnro 02/39/1, esitelty 18.10.2002 ja dnro 02/39/1537, esitelty 17.3.2003).

Verkkopalveluehtojen mukaan virhearvioinnissa otetaan huomioon mm. se, että poikkeuksellinen luonnonolosuhde voi aiheuttaa keskeytyksen sähkönsaantiin. Ehtokohtakaan ei merkitse sitä, että keskeytyksen johtuessa poikkeuksellisesta luonnonolosuhteesta kyseessä ei voisi olla sähköntoimituksen virhe.

Asiassa ei ole esitetty näyttöä siitä, että kysymyksessä oleva lumimyrsky olisi ollut poikkeuksellinen luonnonolosuhde, mikä voisi vaikuttaa virhearvioinnissa. Toisaalta vaikka sääolosuhteiden aiheuttamien keskeytysten taustalla olevat luonnonilmiöt ovat jakeluverkonhaltijan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, sääolosuhteiden aiheuttamat vahingot ovat luonteeltaan jakeluverkkotoiminnalle tyypillisiä tapahtumia.

Tässä tapauksessa sähkön saanti keskeytyi 52 tunnin ajaksi. Keskeytys sattui talviaikaan, ja kyseessä oli K:n vakituinen asunto, jonka pakastimessa ja kylmiössä olleet elintarvikkeet menivät pilalle katkoksen aikana. Keskeytyksen syy ja olosuhteista saatu selvitys huomioon ottaen lautakunta katsoo, ettei keskeytystä voida pitää vähäisenä. Tämän vuoksi verkkopalvelussa on virhe.

Sähkönkäyttäjällä on sähkömarkkinalain 27 e §:n perusteella oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi. Keskeytyksestä aiheutunut pakasteiden ja kylmiössä olleiden elintarvikkeiden pilaantuminen on välitön vahinko, minkä vuoksi verkkoyhtiön korvausvastuu syntyminen ei edellytä tuottamusta sen puolella.

K on esittänyt, että hänelle aiheutui 442 euron suuruinen vahinko pilalle menneistä elintarvikkeista, mitä EH ei ole kiistänyt määrältään. EH:n käsityksen mukaan K:lla olisi kuitenkin ollut mahdollisuus vaikuttaa vahingon määrään kylmiössä olleiden elintarvikkeiden osalta.

Verkkopalveluehtojen kohdan 11.9 mukaan käyttäjä saa itse kärsiä vastaavan osan vahingosta, jos hän laiminlyö velvollisuutensa ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Mikäli käyttäjän laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä voidaan korvausta kuitenkin alentaa.

K:lla olisi ilmeisesti ollut mahdollisuus sähkökatkoksen ajankohta huomioonottaen rajoittaa vahinkoaan siirtämällä kylmiössä olleita elintarvikkeita muihin viileisiin tiloihin. K:n myötävaikutusta lieventää kuitenkin se, ettei sähkökatkoksen pitkä kesto ollut ennalta arvattavissa. Edellä mainittujen perusteiden valossa lautakunta pitää K:n laiminlyöntiä vähäisenä. Ottaen huomioon K:n oma vastuu vahingon rajoittamisessa, lautakunta katsoo, että K:n on vastattava kolmasosasta vahinkoa siltä osin kuin se koskee kylmiössä olleita elintarvikkeita. Niiden arvo oli 128,03 euroa, josta EH:n tulee korvata 85,35 euroa. Pilalle menneiden pakasteiden arvo 314,91 euroa on korvattava kokonaan, jolloin EH:n korvattavaksi tulee yhteensä 400,26 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH korvaa K:lle sähköntoimituksen keskeytymisestä aiheutuneesta vahingosta 400,26 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 16.4.2007