Hautauspalvelut. Lisälasku vainajan kuljetuksesta

hinnankorotus
sopimuksen sisältö

Diaarinumero: 39/36/06
Antopäivä: 02.03.2007

Asiakas tilasi hautaustoimistolta 16.9.2005 hautauspalveluja, joihin sisältyivät vaatteet, arkku ja vainajan siirto sairaalasta hautausmaalle. Hinnaksi oli sovittu 1000 euroa. Erimielisyys koskee sitä, oliko hautaustoimistolla oikeus veloittaa tämän lisäksi tullut ylimääräinen 110 euron maksu vainajan kuljetuksesta.

Vaatimukset

Asiakas/kuolinpesä vaatii hautaustoimistoa palauttamaan 110 euroa sekä korvaamaan 30 euroa postitus- ja kopiointikuluja ja esimerkiksi 200 euroa henkisistä kärsimyksistä.

Asiakkaan mukaan hän oli sopinut hautaustoimiston kanssa, että vainaja kuljetetaan sairaalasta hautausmaalle, jossa sukuhauta sijaitsee. Kokonaishinnaksi oli sovittu 1000 euroa. Hautaustoimisto on sopimuksen vastaisesti velkonut tämän lisäksi 110 euroa. Hautaustoimisto ei maininnut etukäteen muista kuluista. Asiakas vielä varmisti, onko hautausmaa hautaustoimistolle tuttu.

Kuljetuksen aikana kuljettaja ajoi edestakaisin teitä ja soitti useita puheluja, joten ilmeisesti hautaustoimisto ei ollut etukäteen selvittänyt vainajan siirtoon liittyviä asioita. Kun vainaja jätettiin kappelille, asiakas vielä painotti, että siirto hautausmaalle oli sovittu sisältyväksi toimeksiantoon ja kuljettaja ilmoitti kuljetuksen järjestyvän. Asiakkaan pitää voida luottaa hautaustoimiston asiantuntemukseen ja ammattitaitoon. Hautaustoimisto antoi toimeksiannon toiselle elinkeinonharjoittajalle, joka laskutti hautaustoimistoa. Hautaustoimisto ei voi yksipuolisesti rikkoa sopimusta sen jälkeen, kun asiakas oli jo maksanut sovitun hinnan 1000 euroa.

Vastaus

Hautaustoimisto katsoo toimineensa toimeksiannon mukaisesti ja pitää asiakkaan vaatimusta perusteettomana. Pyrkiessään palvelemaan asiakasta mahdollisimman hyvin hautaustoimisto järjesti ylimääräisenä vielä siirron ruumishuoneelta. Hautaustoimisto ei ole veloittanut esimerkiksi sille asian hoitamisesta aiheutuneita ylimääräisiä puhelinkustannuksia. Valitus koskee toimeksiannon ulkopuolisesta siirrosta syntynyttä 110 euron kustannusta, jonka hautaustoimisto maksoi vain asiakasta palvellakseen ja joka kuuluu kuolinpesän maksettavaksi.

Asiakas ilmoitti, että vainaja haudataan sukuhautaan. Tämän johdosta sovittiin, että vainaja siirretään paikkakunnalta toiselle ja että arkku, vaatteet ja siirto maksavat 1000 euroa. Hautaustoimisto varmisti ennen siirtoa kirkkoherranvirastosta sukuhaudan sijainnin ja sai ajo-ohjeet. Hautausmaalle saavuttaessa ilmeni kuitenkin, että paikkakunnalla on vain yksi ruumishuone noin kymmenen kilometrin päässä hautausmaasta. Kuljettaja ilmoitti asiakkaalle siirron ruumishuoneelta hautausmaalle järjestyvän, mutta ei todennut ylimääräisen siirron sisältyvän alkuperäiseen toimeksiantoon ja hintaan. Kyseinen paikkakunta ei kuulu hautaustoimiston varsinaiseen toimialueeseen ja näin ollen se luotti asiakkaan hautausmaasta antamiin tietoihin.

Hautaustoimisto selvitti asiakkaan puolesta paikkakunnalla toimivalta hautaustoimistolta, että se voi hoitaa siirron. Hautaustoimisto suostui siihen, että toinen elinkeinonharjoittaja lähettää laskun sille edellyttäen, että asiakas ymmärtää kulun olevan alkuperäisen toimeksiannon ulkopuolinen kustannus, joka kuuluu kuolinpesän maksettavaksi. Paikkakunnalla on yhteensä kolmetoista hautausmaata ja vainajat siirretään ruumishuoneelta eri hautausmaille. Kirkkoherranviraston mukaan kaikki omaiset maksavat siirrosta aiheutuneet kustannukset itse. Hautaustoimisto sai neuvoteltua, ettei asiakkaan tarvinnut maksaa seurakunnan yleensä veloittamaa säilytysmaksua kahdeksan euroa vuorokaudelta.

Vastauksen liitteenä on Suomen Hautaustoimistojen Liitto r.y.:n selvitys 21.2.2006, jossa liitto toteaa, että sen käsityksen mukaan hautaustoimiston toiminta on ollut asiallista ja paikkakunnalla noudatetun käytännön mukaista. Kun hautaustoimiston edustaja otti yhteyttä seurakuntaan, hänelle ei kerrottu, että hautausmaa sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä seurakunnan ainoalta ruumishuoneelta.

Ratkaisun perustelut

Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että he olivat sopineet vainajan vaatteiden, arkun ja kuljetuksen yhteishinnaksi 1000 euroa. Asiakkaan mukaan he olivat sopineet kuljetuksesta hautausmaalle, hautaustoimiston mukaan kysymys oli kuljetuksesta paikkakunnalle. Hautaustoimisto on ilmoittanut, että paikkakunnalla ilmeni, että siellä on vain yksi ruumishuone noin kymmenen kilometrin päässä hautausmaasta. Hautaustoimisto laskutti asiakkaalta 110 euron ylimääräiset kulut kuljetuksesta ruumishuoneelta hautausmaalle.

Lautakunta katsoo, että hautaustoimiston ammattitaitoiseen ja huolelliseen toimintaan kuuluu, että hautaustoimisto selvittää etukäteen vainajan kuljetukseen liittyvät yksityiskohdat, kuten ruumishuoneen sijainnin. Hautaustoimisto ei ole osoittanut, että asiakas olisi toimeksiantoa antaessaan antanut virheellistä tietoa, joka olisi vaikuttanut hinnan arvioimiseen. Lautakunta katsoo, että ruumishuoneen sijainnin selvittäminen kuuluu hautaustoimiston sopimusvelvollisuuksiin, ellei toisin ole sovittu. Hautaustoimisto ei ole edes väittänyt, että se olisi sopinut asiakkaan kanssa ensin vain kuljetuksesta ruumishuoneelle, ja lautakunta pitää uskottavana, että osapuolet ovat sopineet kuljetuksesta hautausmaalle. Hautaustoimisto ei ole myöskään väittänyt, että se olisi ennen hinnasta sopimista ilmoittanut asiakkaalle, että sovitun 1 000 euron hinnan lisäksi se laskuttaa asiakasta mahdolliset kulut siirrosta ruumishuoneelta hautausmaalle. Hautaustoimistolla ei ole ollut oikeutta muuttaa sopimusta yksipuolisesti eikä laskuttaa lisämaksua jo sovitun hinnan lisäksi. Kuolinpesällä on oikeus saada takaisin hautaustoimiston perimä ylimääräinen 110 euron maksu.

Kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 9 b §:n mukaan asianosaiset vastaavat itse kustannuksistaan,jotka ovat aiheutuneet asian käsittelystä kuluttajavalituslautakunnassa. Hautaustoimisto ei siten ole velvollinen maksamaan korvausta tällaisista kuluista. Sen sijaan kuolinpesällä on oikeus saada korvaus asian selvittelystä ennen lautakuntakäsittelyä aiheutuneista kuluista, joista lautakunta selvityksen puuttuessa arvioi kohtuulliseksi korvaukseksi 5 euroa. Vaatimus henkisen kärsimyksen korvaamisesta on lakiin perustumaton, paitsi joidenkin rikosten yhteydessä.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että hautaustoimisto maksaa kuolinpesälle 115 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 2.3.2007