Muovikuulapistoolin kauppa. Ruuvit

näyttötaakka
purku
todistustaakka

Diaarinumero: 3226/36/05
Antopäivä: 06.02.2007

Kuluttaja 1 (jäljempänä K1) osti 16.9.2005 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) muovikuulapistoolin, jonka hinta oli 65 euroa. Pistoolilla oli takuu. Erimielisyys koskee sitä, mistä syystä ruuvit ovat vääntyneet niin, ettei pistooli toiminut kunnolla.

Vaatimukset

Kuluttajat vaativat EH:lta 65 euroa. K:ien mukaan pistooli oli viallinen jo uutena. Pistoolin puolikkaiden kiinnitysruuvien vastakierteet olivat pilalla eikä pistooli pysynyt koossa. K:t palauttivat pistoolin 28.9.2005 myyjälle, joka ei luvannut uutta pistoolia eikä sen hintaa tai pistoolia takaisin.

Vastaus

EH on ilmoittanut, että K1 on itse aiheuttanut pistoolin rikkoutumisen, mistä ovat todisteena pistoolista irrotetut ja puuttuvat ruuvi ja mutteri sekä väännetyt ruuvinkannat. Ruuveja oli väännetty niin voimakkaasti, että pistoolin rungossa olevat kierteet olivat antaneet periksi ja osa kiinnikkeistä oli lohjennut. Näistä seikoista johtuivat myös pistoolin toimintahäiriöt. EH:lta ilmoitettiin K1:lle korjauksen hinnasta, koska vika ei kuulu takuun piiriin pistoolin avaamisen takia ja koska viat johtuivat siitä, että K1 oli itse vääntänyt kierteitä rikki. Puhelimessa K1:n äiti kiisti pistoolin avaamisen ja vikojen syyn. Asiakas oli kertonut jälleenmyyjälle, että pistooli oli avattu itse, mutta että hänen mielestään vika ei voinut johtua siitä.

EH:lta ilmoitettiin K1:lle, että hän saa pistoolin takaisin, jos hän maksaa postimaksut ja korvauksen EH:lle pistoolin tutkimisesta koituneesta työstä. Lautakunnan pyytäessä pistoolia nähtäväksi 6.9.2006 EH:lta on ilmoitettu, että ase on hävitetty.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavarassa on virhe, jos se ei lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee esimerkiksi kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan eli antanut takuun, kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n mukaan tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Takuu ei rajoita kuluttajansuojalaissa säädettyä virhevastuuta.

Jos tavara ostajan virheilmoituksen vuoksi palautetaan myyjälle tarkastusta tai virheen oikaisua varten, kuluttajansuojalain 5 luvun 6 §:n mukaan vaaranvastuu tavarasta on myyjällä, kunnes tavara luovutetaan takaisin ostajalle.

Osapuolet ovat erimielisiä siitä, oliko muovikuulapistooli viallinen jo uutena vai onko kuluttaja vääntänyt ruuveja siten, että pistooli on rikkoutunut. EH on ilmoittanut, että K1:n muovikuulapistooli on hävitetty. Lautakunta ei ole näin ollen voinut tarkastaa pistoolia eikä K1:llä ole enää mahdollisuutta hankkia selvitystä, esimerkiksi lausuntoa siitä. K:t ovat ilmoittaneet havainneensa pistoolissa puutteet heti ostamisen jälkeen. Koska EH on hävittänyt K1:n muovikuulapistoolin, se joutuu kärsimään haitalliset seuraamukset siitä, ettei pistoolin vikojen syystä ole mahdollista hankkia lisää selvitystä.

Osapuolten kertomukset ovat ristiriitaisia siltä osin, tarjoutuiko EH palauttamaan pistoolin K1:lle. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla ei olisi kuitenkaan ollut velvollisuutta maksaa kuluja sen tutkimisesta eikä palauttamisesta. EH ei ole edes väittänyt, että se olisi tarjoutunut palauttamaan aseen kuluitta. Tavarassa on katsottava olleen kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe, koska EH:n puolella olevasta syystä asiassa ei ole mahdollista hankkia näyttöä tavaran hävittämisen jälkeen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan myyjä saa omalla kustannuksellaan korjata virheen tai toimittaa virheettömän tavaran, jos hän ostajan ilmoitettua virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta, tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Arvioitaessa sitä, onko virhe vähäinen vai onko ostajalla oikeus purkaa kauppa, on kuluttajansuojalain esitöiden mukaan (hallituksen esitys 89/2001 vp. s. 13) otettava huomioon virheen kokonaismerkitys ostajalle. Virhettä voidaan pitää vähäisenä esimerkiksi silloin, kun se on helposti ja nopeasti korjattavissa. Myös erilaiset pintaviat voivat olla luonteeltaan vähäisiä ja niiden merkitys voi olla ostajalle kaupan kokonaisuus huomioon ottaen vähäinen.

EH ei ole viipymättä K1:n ilmoitettua virheestä tarjoutunut oikaisemaan virhettä. Saadun selvityksen perusteella muovikuulapistooli ei ilmeisesti olisi ollut helposti ja nopeasti korjattavissa eikä sitä enää voida korjata, koska se on hävitetty. Virhettä ei voida pitää vähäisenä, joten K1:llä on oikeus kaupan purkuun. K1 on jo palauttanut pistoolin EH:lle, joten EH:n tulee palauttaa sen hinta hänelle.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että muovikuulapistoolin kauppa puretaan ja EH palauttaa K:ille hinnan 65 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 6.2.2007