Vastuuvakuutus. Koiran aiheuttama vahinko. Koiran kiinnipito ja valvonta. Huolimattomuus.

Diaarinumero: 1300/38/06
Antopäivä: 27.10.2006

Kysymys on siitä, tuleeko vakuutusyhtiön maksaa korvausta koiranomistajan vastuuvakuutuksesta, kun koira oli aiheuttanut vahinkoa toisen henkilön autolle.

Vaatimukset

Valittaja vaatii korvausta koiranomistajan vastuuvakuutuksesta koiran hänen autolleen aiheuttamasta vahingosta.

Koira oli 19.12.2005 pimeän aikaan juossut piha-alueelta tielle ja törmännyt valittajan auton vasempaan etuoveen. Valittajan mukaan koiraa ei ollut voinut havaita ja väistää.

Koira saa olla vapaana taajaman ulkopuolella, mutta se ei saa aiheuttaa tiellä vahinkoa. Koiranomistajan mukaan koira oli ollut kyseisenä syksynä useita kertoja tiellä, joten koiranomistaja oli ollut tietoinen koiran käyttäytymisestä. Vakuutusehdoissa ei ole rajoitettu vastuuta eläimen aiheuttamista vahingoista.

Vastaus

Vakuutusyhdistys pitää valitusta aiheettomana. Koira juoksi valittajan auton kylkeen. Vahinkopaikka sijaitsee taajama-alueen ulkopuolella. Ennen vahinkoa koira oli ollut pihassa vapaana. Törmäyksen seurauksena auton etuovi vaurioitui.

Vahinko ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan tuottamuksesta. Järjestyslaki ei edellytä koiran kytkettynä oloa taajaman ulkopuolella. Koiranomistajan ei ole osoitettu syyllistyneen muuhunkaan huolimattomuuteen, jonka perusteella häntä voitaisiin pitää vahingonkorvausvelvollisena.

Vakuutuksenottajan lausuma

Koiranomistaja toteaa, että koira ei ollut juossut usein tiellä. Hän oli kertonut valittajalle yhdestä kerrasta, kun koira oli poistunut pihasta omin päin, ja toisesta kerrasta, kun koira oli tullut perässä postilaatikolle ilman lupaa. Muuten koiran kanssa ei ollut ollut vaikeuksia. Koira oli ystävällinen ja rauhallinen. Arvoitukseksi on jäänyt, miksi koira oli rynnännyt pihasta.

Ratkaisun perustelut

Kyseiseen vahinkoon sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomessa voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Lautakunta toteaa, että tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta, varomattomuutta tai laiminlyöntiä taikka muuta moitittavaa menettelyä, jonka johdosta vahinko on aiheutunut.

Järjestyslain 4 luvun 14 §:n mukaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilyttämiseksi koiran omistajan tai haltijan on pidettävä koira taajamassa kytkettynä. Metsästyslain 51 §:n mukaan ulkona oleva koira on pääsääntöisesti pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään.

Tässä tapauksessa koiranomistajalla ei ollut lain säännöksiin perustuvaa velvollisuutta pitää koiraansa kytkettynä. Kyse ei ollut taajama-alueesta eikä metsästyslain mukainen koiran kiinnipitoaika. Lautakunta katsoo, että koiranomistajan tulee kuitenkin toimia niin, ettei koira aiheuta vaaraa tiellä kulkevalle liikenteelle. Eläimet saattavat käyttäytyä arvaamattomasti, vaikka se ei olisi niiden tapana tai ne eivät olisi aiemmin tehneet niin. Koiranomistajan ennakoitavissa onkin, että jos koira on irrallaan, se saattaa lähteä karkuteille ja aiheuttaa vahinkoa esimerkiksi liikenteessä.

Vaikka siis erityiset lain säännökset eivät ole tässä tapauksessa edellyttäneet koiran kiinnipitämistä, lautakunta katsoo edellä esitetyn perusteella, että koiran pitäminen ulkona irti siten, että se voi helpohkosti päästä yleiselle tielle vaaraa aiheuttaen, sisältää koiranomistajan huolimattomuutta.

Koska koiranomistaja on pitänyt koiraansa siten, että sen on ollut mahdollista päästä yleiselle tielle, missä se on aiheuttanut vahinkoa, lautakunta katsoo, että vahinko on korvattava koiranomistajan vastuuvakuutuksesta.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että vakuutusyhdistys korvaa valittajan vahingon koiranomistajan vastuuvakuutuksesta vakuutusehtojen mukaisesti.

Eriävä mielipide pöytäkirjan liitteenä:

Katson, että asia olisi pitänyt ratkaista seuraavasti:

Neljä ensimmäistä kappaletta, kuten enemmistö.

Tässä tapauksessa koiranomistajalla ei ollut velvollisuutta pitää koiraansa kytkettynä. Kyse ei ollut taajama-alueesta. Koiranomistajan tulee kuitenkin toimia niin, ettei koira aiheuta vaaraa ulkopuolisille eikä myöskään tiellä kulkevalle liikenteelle. Koira oli ilmeisesti aikaisemminkin yhden kerran lähtenyt omin päin pihasta ja toisen kerran tullut perässä postilaatikolle ilman lupaa. Katson, ettei pelkästään tällä perusteella koiran omistajalle ollut vielä syntynyt normaalia suurempaa velvollisuutta varmistaa koiran pysyminen piha-alueella. Katson asiassa jääneen näyttämättä, että koiranomistaja olisi tuottamuksellaan aiheuttanut valittajalle vahinkoa. Vahinko ei siten tule korvattavaksi koiranomistajan vastuuvakuutuksesta.

En suosita, että vakuutusyhdistys muuttaisi korvauspäätöstään.

 
Julkaistu 27.10.2006