Valmismatka Marmarikseen. Matkan peruuntuminen. Myöhästyminen lennolta. Valmismatkasta annettavat tiedot.

valmismatka
lentolippu
neuvontavelvollisuus

Diaarinumero: 2638/35/05
Antopäivä: 17.08.2006

Kuluttaja (K) on tilannut 15.8.2005 elinkeinonharjoittaja 1:ltä (EH1) elinkeinonharjoittaja 2:n (EH2) valmismatkan Marmarikseen 20.8.-28.8.2005. Matka peruuntui K:n myöhästyttyä lennolta, koska hän ymmärsi lentolipussa olleet englanninkieliset aikataulutiedot toisin kuin oli tarkoitettu.

Vaatimukset

K vaatii matkanjärjestäjän tiedonantovirheestä aiheutuneiden kulujen ja menetysten korvaamista sekä sopimuksen purkamista (hinnanpalautusta). Vaatimukset on eritelty seuraavasti:

1. Korvaus aiheutuneesta mielipahasta

2. Matkavakuutus 17,00 €

3. Kotimaan lento, meno-paluu 124,64 €

4. Kotimaan lentolipun varauspalvelu10,00 €

5. EH2:n lomamatka 250,00 €

6. Valmismatkan varaus 9,00 €

7. Matkat lentokentälle 10,00 €

Matkakulut yhteensä 420,65 €

Lastenhoitojärjestelyt 50,00 €

Yhteensä 470,65 €

K toteaa, että hän myöhästyi lomamatkalta, koska hän ei ehtinyt ulkomaan lentoa edeltäneelle kotimaan lennolle. Syynä myöhästymiseen oli K:n mukaan se, että hän englannin kieltä taitamattomana tulkitsi lentolipun aikataulutiedot väärin.

Lipussa ei ollut ollenkaan suomen kieltä, vaikka suomi on maan virallinen kieli ja vaikka kyseessä oli suomalaisen lentoyhtiön kotimaan reitti. K vetoaa muiden EU-maiden käytäntöön oman maan kielen käyttämisestä.

Lipussa olisi oltava ainakin menopäivä ja -aika ymmärrettävästi suomen kielellä. K toteaa ostaneensa matkan viralliselta matkanjärjestäjältä siksi, ettei tällaista erehdystä pääsisi tapahtumaan. Se, että matkatoimistovirkailija on ilmoittanut lähtöajan hänelle suullisesti, ei riitä, koska matkan ostajalla on niin paljon muuta muistettavaa.

Kotimaan lennon lentolippu oli ns. elektroninen matkalippu, jonka olennaiset tiedot kellonajoista ja päivämääristä on ilmoitettu vain englanninkielisin lyhentein ja koodein. Lähtöaika klo 14.00 oli merkitty lentolippuun "1400", mikä muistutti lennon numeroa. K luuli lähtöajaksi saapumisaikaa 15.00, joka oli ainoa lentolippuun ymmärrettävästi merkitty kellonaika. Hän myöhästyi näin ollen lennolta, vaikka oli saapunut lentokentälle mielestään hyvissä ajoin, noin klo 14.05-14.10.

Vastaukset

EH2 toteaa vastaavansa matkapaketin myynnistä. Myynnissä ei ole tapahtunut virhettä. K ei ollut keskittynyt tarpeeksi matkatoimiston antamiin suullisiin tietoihin lennon lähtöajasta. Liittymälennon lentolipun tietojen tulee olla englanniksi, koska englanti on ainoa virallinen lentokieli, jota paluulennon lähtömaassa ymmärretään. EH2 on palauttanut K:lle hotellivarauksen osuuden 126 €, jota hotelli ei ollut laskuttanut EH2:lta.

EH1 toteaa, että kun K asioi äitinsä kanssa yhtiön toimistossa, heitä palvellut asiantuntija kävi EH1:n toimintatapojen mukaisesti asiakkaan kanssa kaikki asiakirjat läpi. Sähköinen lentolippu tulostetaan englanniksi, kun kotimaan lentoihin liittyy jatkolento ulkomaille, jotta matkatavarat voidaan paluumatkalla selvittää kotipaikkakunnalle saakka.

Kun asiakirjoja on käyty K:n kanssa läpi, ei ole tullut ilmi, että hän ei osaa englantia. Hänelle olisi voitu tehdä erikseen lähtöpäivät ja ajat sisältävä muistilappu, jos hän olisi sitä pyytänyt. K:lla on ollut koko viikko aikaa tarkistaa lähtöaika EH1:ltä tai suoraan lentoyhtiöltä, jos lentolipun tietojen suhteen on ollut epäselvyyksiä. EH1 toteaa toimineensa välittäjänä huolella ja virheettömästi. K:lle on annettu kaikki tarpeellinen tieto lentoihin ja valmismatkaan liittyen. Myöhästyminen ei ole johtunut EH1:n virheellisestä toiminnasta tai puutteellisesti annetuista tiedoista. EH1 kiistää valittajan vaatimuksen kokonaisuudessaan.

Lentoyhtiö kiistää vaatimuksen perusteettomana ja viittaa EH1:n vastauksessa annettuihin tietoihin. Lentoyhtiö tai EH2 eivät ole vastuussa matkustajan myöhästymisestä. Kaikki valittajan vaatimuserät liittyvät siihen, että kuluista ei ole ollut hänelle hyötyä, koska matka ei ole toteutunut suunnitellusti. Mielipaha ei ole korvattavaa vahinkoa. Liittymälentojen lentolippuihin liittyvät ehdot eivät oikeuta takaisinmaksuun peruutustilanteissa, minkä lisäksi K:n poisjäänti menolennolta kvi ilmi vasta koneen lähdön yhteydessä.

Ratkaisu

Valmismatkalaissa on säännökset valmismatkasopimuksen purkamisesta (21 §), hinnanalennuksesta (20 §) ja vahingonkorvauksesta (23 §). Näiden oikeuskeinojen käyttämisen lähtökohtaisena edellytyksenä on matkanjärjestäjän (välittäjän) sopimusrikkomus.

Valmismatkalain 17 §:n mukaan suorituksessa on virhe, jos matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle 8 §:n mukaisia tietoja. 8 §:n mukaan matkanjärjestäjän on hyvissä ajoin ennen matkan alkamista ilmoitettava matkustajalle tiedot kuljetusyhteyksistä aikatauluineen. Vastaavansisältöinen säännös on valmismatkasta annettavista tiedoista annetun asetuksen 8 §:ssä.

Vastaavasti yleisten valmismatkaehtojen kohdan 14.1 mukaan matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle valmismatkalain edellyttämiä tietoja kuljetusyhteyksistä aikatauluineen ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon. Lisäksi vahingonkorvauksen osalta valmismatkalain 23 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen kohdan 16.1 mukaan matkanjärjestäjän on korvausvastuusta vapautuakseen osoitettava, ettei huolimattomuutta ole ollut matkanjärjestäjän puolella.

Valittaja perustaa vaatimuksensa väitteeseen, jonka mukaan suorituksessa on ollut matkustajalle annettujen tietojen puutteellisuudesta johtunut virhe. Virheen olemassaoloa arvioitaessa on ratkaisevaa, täyttyykö valmismatkalain ja yleisten valmismatkaehtojen mukainen tiedonantovelvollisuus, kun lentolippu on englanninkielinen ja kun valmismatkan välittäjä on antanut suomenkielisen tiedon lentoaikatauluista vain suullisesti.

Lautakunta toteaa, että lentoliikenteen alalla vallitsevan käytännön mukaan kansainvälisessä liikenteessä käytettävät lentoliput ovat englanninkielisiä. Valittajan mukaan lentolipun aikataulutiedot eivät ole olleet yksiselitteisesti tulkittavissa ilman englannin kielen taitoa. Valittaja ei ole tästä huolimatta tuonut EH1:n toimistossa asioidessaan esille, että hän ei osaa englantia. Valittaja ei myöskään ole pyrkinyt varmistamaan, onko hän ymmärtänyt lentolipun tiedot oikein, vaikka lipun englanninkielisyyden vuoksi väärinkäsityksen riski on ollut ilmeinen ja vaikka hänellä on ollut asian selvittämiseen mahdollisuus. Tämä mahdollisuus on ollut sekä EH1:n toimistossa asioitaessa että sen jälkeen ennen matkan alkamista. Valittaja ei ole vaatinut EH1:ltä suomenkielisiä matka-asiakirjoja tai pyytänyt suomenkielistä muistilappua lentoaikatauluista.

Valmismatkalakia koskevassa hallituksen esityksessä on todettu, että 8 §:n mukaiset tiedot voidaan antaa joko kirjallisesti tai muulla sopivalla tavalla. EH1:n mukaan lennon lähtöaika on kerrottu valittajalle suullisesti EH1:n toimistossa matka-asiakirjojen läpikäynnin yhteydessä, mitä valittaja ei ole kiistänyt. Lautakunta katsoo, että matkatoimiston menettelyä voidaan pitää edellä mainitun lainkohdan mukaisena.

Asiassa saadun selvityksen perusteella matkanjärjestäjä ja välittäjä ovat toimineet valmismatkalain ja yleisten valmismatkaehtojen edellyttämällä tavalla. Matkan peruuntumisen on katsottava johtuneen valittajan puolella olleesta syystä. Lautakunta katsoo, että valittajalla ei ole oikeutta saada korvausta matkan peruuntumisesta sen hyvityksen lisäksi, mitä EH2 on jo palauttanut käyttämättömästä hotellivarauksesta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 17.8.2006