Televisiopeli. Alaikäisen lähettämät tekstiviestit. Sopimusehdon kohtuullisuus.

kohtuullisuus
alaikäinen

Diaarinumero: 2940/39/05
Antopäivä: 19.07.2006

Kuluttaja (jäljempänä K) on sopinut elinkeinonharjoittaja 1:n (jäljempänä EH1) matkapuhelinliittymästä, joka on hänen alaikäisen poikansa käytössä. K:n poika on kesä-heinäkuussa 2005 käyttänyt liittymää elinkeinonharjoittaja 2:n (jäljempänä EH2) tuottamien mobiilipelien pelaamiseen. EH1:n 11.7.2005 päivätyssä laskussa EH2:n sisältöpalvelujen osuus oli 2 175,58 euroa ja 10.8.2005 päivätyssä laskussa 910,75 euroa.

Vaatimukset

K vaatii hyvittämään puolet sisältöpalveluista kertyneestä laskusta.

K katsoo, että lasku on kohtuuton, kun kyseessä on 9-vuotiaan lapsen toiminta. Alaikäinen voi tehdä vain tavanomaisia tai merkitykseltään vähäisiä ostoksia. EH1 otti yhteyttä vasta kun laskua oli kertynyt yli 3 000 euroa. K:n mielestä EH1:n olisi tullut lojaliteettiperiaatteen mukaisesti ilmoittaa suuresta laskukertymästä K:lle aikaisemmin.

K kertoo pyrkineensä siihen, että lapsi olisi jatkuvasti valvonnan alla. K on kahden lapsen yksinhuoltaja ja työskentelee osa-aikaisessa vuorotyössä kaupan kassalla. Ennen kesäkuuta 2005 lapsen puhelinlaskut olivat 5-10 euron suuruisia. Puheluerittelyn perusteella K on todennut, että ensimmäiset sisältöpalveluviestit lapsi on lähettänyt 6.6.2006, jolloin hän oli isänsä luona. Lapsi oli isänsä luona viikon ja lähetti tuona aikana viestejä lähes päivittäin. Muut viestit on pääosin lähetetty, kun lapsi on ollut mummolassa hoidossa.

Vastaukset

EH2 ilmoittaa, että sen tuottamat sisältöpalvelut ovat toimineet virheettömästi ja asiakkaalle on toimitettu hänen tilaamansa palvelut viiveettä. Koska sopimuksen matkapuhelinliittymästä voi tehdä vain täysi-ikäinen henkilö, vastuu matkapuhelimen käytöstä ja sillä tilatuista palveluista on alaikäisen käyttäjän vanhemmilla/huoltajalla.

EH2 katsoo, ettei laskun kohtuullistamiseen ole aihetta, koska sen palvelu on toimitettu virheettä ja palvelun hintatiedot esimerkkeineen on näytetty televisioruudussa toistuvasti ohjelman aikana.

EH1 ilmoittaa, että asiakas ei ole tilannut viihdeviestiestoa eikä muutakaan liittymän käyttöä rajoittavaa palvelua.

EH1 on tehnyt asian vaatimat tekniset tutkimukset ja todennut, että kaikki laskulla veloitetut tekstiviestit on lähetetty liittymästä. Asiakaskaan ei kiistä viestin lähettämistä. Liittymäsopimuksen voi tehdä vain täysi-ikäinen henkilö. EH1 ei voi estää liittymän luovuttamista toisen käyttöön. Jos liittymäsopimuksen tehnyt asiakas luovuttaa liittymän toisen käyttöön eli valtuuttaa tämän käyttämään liittymää, hän vastaa toimitusehtojen kohdan 8.4 mukaisesti kuitenkin liittymän maksuista. Liittymäsopimuksen tehnyt asiakas voi rajoittaa riskiään ottamalla liittymään erilaisia estoja ja rajoituksia.

EH1 ei ole liittymällä käytettyjen mobiilipalvelujen palveluntarjoajaja. EH1 toimii ainoastaan liikenteenvälittäjän ja laskutuspalvelun tarjoajan roolissa. Se ei ole oikea taho ottamaan kantaa palvelun toimivuuteen tai palvelusta annettujen tietojen asianmukaisuuteen. Asiakkaan tulee kohdistaa palvelua koskeva reklamaatio ja mahdollinen hyvityspyyntö suoraan palveluntarjoajalle.

EH1 viittaa kuluttajavalituslautakunnan ratkaisukäytäntöön, jonka mukaan asiakas vastaa myös alaikäisen käyttäjän käyttämistä mobiilipalveluista aiheutuneista maksuista. Yhtiö katsoo, ettei asiassa ole aihetta hyvityksiin.

Ratkaisun perustelut

K on vaatinut televisiopelin pelaamisesta aiheutuneiden tekstiviestimaksujen hyvittämistä sen perusteella, että tekstiviestin lähettäjä on ollut alaikäinen lapsi. Tekstiviestit on laskuttanut EH1, jonka kanssa K on sopinut matkapuhelinliittymästä. EH2 ja EH1 katsovat, että K on matkapuhelinliittymäsopimuksen ehdon perusteella vastuussa tekstiviestimaksuista.

EH1:n ja K:n väliseen puhelinliittymäsopimukseen sovelletaan EH1:n palveluiden yleisiä toimitusehtoja kuluttaja-asiakkaille. Sanottujen ehtojen kohdan 8.1 mukaan EH1 laskuttaa asiakkaalta myös EH1:n palvelun kautta käytettyjen muiden teleyritysten ja palveluntuottajien maksut, jos tästä on ko. teleyrityksen tai palveluntuottajan kanssa sovittu.

Ehtokohdan 8.4 mukaan asiakas vastaa sopimuksen mukaisista velvoitteista ja palvelusta perittävien maksujen suorittamisesta EH1:lle siinäkin tapauksessa, että joku muu kuin asiakas on käyttänyt palvelua, ellei asiakas osoita, että palvelua on käytetty oikeudettomasti.

Asiassa on riidatonta, että palvelutekstiviestit EH2:n numeroihin on lähetetty K:n puhelinliittymästä. K on sallinut alaikäisen lapsensa käyttää liittymäänsä. Kuten lautakunnan täysistunto on 3.4.2006 tekemässään päätöksessä (dnro 565/39/2005) todennut, pelkästään tällä perusteella lapsella ei voida katsoa olleen kelpoisuutta sopia kyseessä olevan kaltaisesta ja arvoisesta palvelusta K:n puolesta. Mahdollisen sallimisperusteisen valtuutuksen lisäksi muutakaan perustetta, jonka vuoksi K:n ja EH2:n välillä voitaisiin katsoa olevan sitova sopimus tai erillisiä sopimuksia ei ole esitetty. Näin ollen EH2:lla ei ole oikeudellista perustetta saada suorituksia K:lta.

Valitusasiakirjojen mukaan K ei ole maksanut riidanalaisia tekstiviestimaksuja puhelinoperaattorille eikä maksuista näin ollen ilmeisesti ole tilitetty EH2:lle kyseisen palvelun perusteella suorituksia. Siltä osin kuin suorituksia on mahdollisesti tilitetty EH2:lle tai niitä tilitetään sille, se on saanut tai saa K:n kustannuksella perusteetonta etua, jonka se on velvollinen palauttamaan K:lle.

Liittymäsopimusehtojen mukaan K on vastuussa liittymän käytöstä syntyneistä maksuista EH1:lle riippumatta siitä, kuka palvelua on käyttänyt ja paljonko se on maksanut. Tätä vastuuta ei poista se, että palvelun käyttäjä on ollut alaikäinen. Lautakunta toteaa, että tällaisten palvelujen käyttämisen voi liittymäosapuoli estää ottamalla liittymään estopalvelun. K on siis puhelinoperaattoria kohtaan lähtökohtaisesti vastuussa koko kertyneen laskun määrästä.

Lautakunta toteaa edelleen, että kyseiseen matkapuhelinliittymään sovellettaviin sopimusehtoihin ei sisälly määräyksiä EH1:n velvollisuudesta kiinnittää liittymän omistajan huomiota matkapuhelinliittymän poikkeuksellisen suureen käyttöön. Operaattorin yleinen lojaliteettivelvollisuus kuluttaja-asiakkaitaan kohtaan palvelun järjestäjänä ja vastuu järjestelmän turvallisuudesta voi kuitenkin edellyttää, että laskukertymän alkaessa nousta poikkeuksellisen suureksi, tästä on asiakasta huomautettava, vaikkei siitä olekaan erityistä sopimusehtoa. Tätä velvollisuutta arvioitaessa on otettava huomioon operaattorin tiedot asiakkaan aikaisemmista laskuista sekä kuluttaja-asiakkaiden laskukertymät yleensä. Jos operaattori laiminlyö edellä mainitun velvollisuutensa, voi se olla osaltaan vastuussa asiakkaalle liittymän käytöstä aiheutuneesta vahingosta.

Jos kuluttajansuojalaissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Lainkohdan mukaan kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olosuhteet ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Tässä tapauksessa asiakkaan liittymän käytöstä aiheutunut lasku on ollut lautakunnan näkemyksen mukaan poikkeuksellisen suuri ja se on kertynyt lähes kokonaan sellaisista palveluista, joita on annettu K:a sitomattomien sopimusten perusteella. Tämän ja sen vuoksi, että EH1 ei ole edes väittänyt pyrkineensä ilmoittamaan K:lle poikkeuksellisen suuren laskun kertymisestä, lautakunta katsoo, että matkapuhelinliittymän sopimusehtoon perustuvaa maksuvastuuta on soviteltava. Sovittelua rajoittaa kuitenkin se, että K ei ole käyttänyt mahdollisuutta sopia liittymän käyttöä rajoittavasta estopalvelusta ja hän on luovuttanut liittymän alaikäisen lapsen käyttöön.

Edellä esitetyn perusteella lautakunta sovittelee K:n maksuvastuuta siten, että hän on velvollinen maksamaan puhelinoperaattorille kaksi kolmasosaa niistä tekstiviestimaksuista, jotka sisältyvät heinä- ja elokuun 2005 laskuihin.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH1 jättää perimättä kolmasosan heinä- ja elokuun 2005 laskuihin sisältyvistä yhteensä 3 086,33 euron sisältöpalvelumaksuista ja että EH2 palauttaa K:lle perusteettomana etuna sille sisältöpalveluista mahdollisesti tilitetyt tai tilitettävät suoritukset.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Eri mieltä olevien jäsenten lausunto on päätöksen liitteenä.

ERI MIELTÄ OLEVIEN JÄSENTEN LAUSUNTO

Lausumatta enemmälti EH2:n mahdollisesta vastuusta K:a kohtaan, toteamme, että lautakunnan täysistunto on 3.4.2006 tekemässään päätöksessä (Dnro 565/39/2005) katsonut, että kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa ei synny liittymän haltijan ja palvelun tarjoajan välille sitovaa sopimusta. Pidämme kuitenkin mahdollisena, että sitova sopimus voisi tällaisessakin tilanteessa syntyä. Lisäksi mahdollisen kohtuuttomuuden vallitessa, kuten tässä tapauksessa, sopimusta tai syntyneitä sopimuksia olisi perusteltua sovitella.

EH1:n osalta katsomme, ettei matkapuhelinliittymän sopimusehtojen kohdan 8.4 sovitteluun ole aihetta. Liittymän haltija vastaa sopimusehdon perusteella liittymän käytöstä ja siitä aiheutuvista maksuista. Vastuuta ei poista se, että liittymän käyttäjä on ollut alaikäinen. Liittymän haltija voi rajoittaa vastuutaan sopimalla estopalveluista. Lisäksi toteamme, että EH1 ei ole liittymällä käytettyjen tekstiviestipalvelujen tarjoaja, vaan se toimii ainoastaan liikenteenvälittäjän ja laskutuspalvelun tarjoajan roolissa.

 
Julkaistu 19.7.2006