Käytetyn henkilöauton kauppa. Vesipumpun laakerin rikkoutuminen. Moottorivaurio.

Diaarinumero: 603/33/04
Antopäivä: 17.07.2006

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 27.10.2003 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) käytettynä maahantuodun, vuonna 1998 käyttöön otetun henkilöauton 14 000 eurolla. Lisäksi K maksoi 6 523,95 euron autoveron. Auton matkamittarin lukema oli 189 180 kilometriä.

Auton huolto-ohjelman mukainen jakohihnan uusimisväli on 90 000 kilometriä. Jakohihna oli vaihdettu 12.6.2001, jolloin auton matkamittarin lukema oli 98 763 kilometriä. Saadusta selvityksestä ei ilmene, uusittiinko vesipumppu tässä yhteydessä. EH kertoi K:lle ennen auton luovutusta, ettei auton jakohihnaa ollut uusittu ja osapuolet sopivat, että auton kauppahintaa alennetaan 500 eurolla alkuperäisestä 14 500 euron hinnasta ja K huolehtii jakohihnan vaihdosta.

Auton moottori rikkoutui 28.10.2003, kun K oli ehtinyt käyttää autoa 241 kilometriä. Rikkoutumisen syynä oli vesipumpun laakerin kiinnileikkautumisesta seurannut jakohihnan katkeaminen. Auto korjattiin korjaamolla. Korjauskustannukset olivat 3 311,50 euroa.

Vaatimukset

K vaatii 2 811,50 euron hyvitystä korjauskustannuksista.

Sitä, että vesipumppu olisi pitänyt uusia hihnanvaihdon yhteydessä ei myyjä kertonut. Myöskään auton huoltokirjassa ei mainita, pitääkö vesipumppu vaihtaa jakohihnan uusimisen yhteydessä. K:n mielestä ostajalla ei ollut mahdollisuutta päätellä sitä, aiheuttaako vesipumpun rikkoutuminen muita vaurioita. Myyjän kanssa sovittiin vain, että ostaja huolehtii jakohihnan uusimisesta. K huomauttaa, että jakohihnan vaihtoväli oli ylitetty vain alle 500 kilometrillä.

Vastaus

EH:n mukaan K:lle tarjottiin jakohihnan ja vesipumpun uusimisen sisältävää huoltoa veloituksetta. K ei kuitenkaan käyttänyt tätä mahdollisuutta vaan valitsi sen sijasta 500 euron alennuksen auton kauppahintaan. Näin ollen huoltovastuu siirtyi ostajalle sekä jakohihnan että vesipumpun osalta.

K ei myöskään antanut myyjälle mahdollisuutta auton korjaamiseen tai korjauspaikan osoittamiseen. Lisäksi asiassa on myyjän mukaan otettava huomioon auton ikään ja ajomäärään nähden tavanomainen kuluneisuus. 190 000 kilometriä ajettu auto ei voi olla uutta vastaava.

Selvitys

XX on lautakunnan pyynnöstä antanut selvityksen auton vesipumpun tarkastuksesta.

Suomen maahantuojan julkaisema Suomea koskeva auton huolto-ohjelma sisältää vesipumpun tarkastuksen (jakohihnan vaihtoväli 120 tkm/4 vuotta). Vesipumppu tarkastetaan Suomen huolto-ohjelman mukaan jakohihnan vaihdon yhteydessä. Vesipumpun kunto on havaittavissa (varauksin) jakopään hihnan vaihdon yhteydessä. Tarkastus tehdään käsin kokeilemalla akselivälys, visuaalisesti katsomalla mahdolliset nestevuotojäljet ja käyttöpyörän kunto sekä kuuntelemalla toimintaääntä pumppupyörää ksin pyöritettäessä. Jos tarkastuksessa havaitaan puutteita, asiakkaalle suositellaan vesipumpun vaihtoa.

Ratkaisu

K:n 27.10.2003 EH:lta käytettynä ostaman auton moottori vaurioitui 28.10.2003 vesipumpun laakerin kiinnileikkautumisesta aiheutuneen jakohihnan katkeamisen vuoksi. Osapuolet olivat sopineet kauppaa tehtäessä, että kauppahintaa alennetaan 500 eurolla ja ostaja huolehtii jakohihnan vaihtamisesta. Osapuolet ovat eri mieltä siitä, kenen vastuulle aiheutuneet korjauskustannukset kuuluvat.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 2-kohdan mukaan jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai muuta samankaltaista varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaista tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Saman pykälän 3-kohdan mukaan jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai muuta samankaltaista varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Virhearvioinnin perustana ovat ostajan aiheelliset odotukset. Käytetyn auton kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko auton kunto sellainen, kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voidaan olettaa. Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat tavanomaisesta kulumisesta tai auton tavanomaisesta huoltamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Koska auto kuluu käytössä ja ajan myötä, ostajalla on aihetta varautua siihen, että käytettynä ostettuun autoon voidaan joutua tekemään välttämättömiä korjauksia ehkä piankin kaupanteon jälkeen. Korjauskustannukset eivät kuitenkaan saa nousta kohtuuttoman korkeiksi auton käyttöikä ja kauppahinta huomioon ottaen.

Saadun selvityksen mukaan K:n ostamalla autolla oli rikkoutumishetkellä ajettu lähes 190 000 kilometriä. K:lle oli kerrottu, ettei jakohihnaa ollut uusittu huolto-ohjelman mukaisesti. Saadun selvityksen mukaan jakohihnan vaihtoväli oli rikkoutumishetkellä ylitetty 658 kilometrillä.

K on vedonnut siihen, ettei hänelle mainittu sitä, että vesipumppu pitäisi myös vaihtaa jakohihnan vaihtamisen yhteydessä.

Siitä riippumatta, oliko vesipumpusta keskusteltu, lautakunta pitää erittäin todennäköisenä, että auton huollon yhteydessä olisi havaittu vaurion aiheuttaneen vesipumpun vaihtotarve. Näin ollen sillä, onko huoltoa tarjottaessa nimenomaisesti keskusteltu jakohihnan lisäksi vesipumpusta, ei ole merkitystä. Ostajalle oli kerrottu jakopään huoltotoimenpiteiden tarpeellisuudesta. Näillä perusteilla lautakunta katsoo, ettei autossa ole ollut tiedonantovirhettä.

Asiassa onkin arvioitava, onko auto ollut huonommassa kunnossa kuin ostajalla on ollut aihetta edellyttää, kun otetaan huomioon, että hän sopi hinnanalennuksesta huollon puuttumisen ja jakohihnan vaihtamattomuuden vuoksi.

Auton huolto-ohjelmassa huoltoväli on ilmoitettu tuhannen kilometrin tarkkuudella, joten jakopään osien uusimisajankohdan vähäisellä, tämän alittavalla ylityksellä normaalisti ole merkitystä. Koska tässä tapauksessa jakopään huollon tarpeellisuudesta oli kerrottu ostajalle ennen auton luovutusta ja myyjä oli lisäksi tarjonnut ostajalle huoltoa, jossa vesipumpun vaihtotarve olisi ilmeisestikin havaittu, lautakunta katsoo, ettei huoltovälin ylittämisen vähäisyydellä ole tässä tapauksessa asian ratkaisemisen kannalta merkitystä.

Saadusta selvityksestä ei myöskään ilmene, että vesipumppua olisi auton käyttöhistorian aikana missään vaiheessa uusittu. Näin ollen lautakunta pitää todennäköisenä, että vesipumppu on kestänyt viiden vuoden ja lähes 190 000 kilometrin käytön. Koska vesipumppua on pidettävä luonteeltaan autoa tavanomaisesti käytettäessä kuluvana osana, sen kestoikää ei auton iän ja ajomäärän perusteella voida pitää virheenä.

Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, että auton rikkoutuminen on aiheutunut kuluttajansuojalaissa tarkoitetun virheen sijasta ostajan vastuulle jäävästä myyjän tarjoaman tarpeellisen huollon laiminlyömisestä eikä lautakunta suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 17.7.2006