Lainan lyhentämisen myöhästymismaksut. Maksun kohtuullisuus.

laina-aika
maksumuistutus

Diaarinumero: 1359/39/05
Antopäivä: 17.07.2006

Pankki laskutti kuluttajalta (jäljempänä K) kaksi lainan maksuerän myöhästymiseen perustuvaa maksumuistutusmaksua, yhteensä 40 euroa. Pankki on luopunut toisesta maksusta lautakuntakäsittelyn aikana, joten muistutuksista on peritty yhteensä 20 euroa.

Asiassa on riitaa maksun määrän kohtuullisuudesta.

Vaatimukset

K vaatii maksumuistutusmaksun kohtuullistamista.

Pankin vaatima summa on kohtuuton, koska lisäksi veloitetaan viivästyskorko. Yleensä tällaisesta muistutuksesta peritään ainoastaan 5 euroa.

Vastaus

Pankki pitäytyy vaatimuksessaan ensimmäisen muistutusmaksun osalta. Maksumuistutuksen määrä perustuu pankin voimassa olleeseen palveluhinnastoon. Velan ehtojen mukaan velallinen on velvollinen maksamaan lainan perimisestä aiheutuneet kulut.

Perintälain 1.5.2005 voimaan tulleen muutoksen jälkeen kuluttajalle lähetettävästä maksumuistutuksesta peritään palveluhinnaston mukaisesti 5 euroa.

Selvitykset

Kuluttajavalituslautakunnan tarkastaja on saanut kahdelta eri pankilta seuraavat tiedot palvelumaksuista ennen 1.5.2005:

Pankki (1) on perinyt ensimmäisestä velalliselle lähetettävästä kirjallisesta muistutuksesta 10 euroa, toisesta muistutuksesta 20 euroa ja jokaisesta seuraavasta muistutuksesta 30 euroa.

Pankki (2) on veloittanut maksukehotuksesta 10 euroa, kun velallisena on yksityishenkilö.

Ratkaisu

Asiaan sovelletaan saatavien perinnästä annetun lain säännöksiä, sellaisina kuin ne olivat varsinaisten perintätoimenpiteiden suorittamisen aikana 10.4. ja 25.4.2005.

Saatavien perinnästä annetun lain 10 §:n mukaan velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut riippumatta siitä, periikö saatavaa velkoja itse vai toimeksisaaja velkojan lukuun. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat.

Asiassa on kyse siitä, ovatko pankin perimät maksumuistutuskulut kohtuullisia. Pankki on vaatinut K:lta 20 euroa molemmista hänelle lähetetyistä maksumuistutuksista. Lautakuntakäsittelyn aikana pankki on ilmoittanut luopuvansa 25.4.2005 lähetetyn maksumuistutuksen kuluista. Näin ollen pankki vaatii K:a maksamaan 20 euroa kahdesta maksumuistutuksesta

Vaikka maksumuistutuksista perittävä vastike on suurempi kuin perintälain muutoksen jälkeen kuluttajavelalliselta perittävän maksun enimmäismäärä, ei perimiskulun määrää voida pelkästään tällä perusteella pitää kohtuuttomana. Lautakunnan käytettävissä olevien hintatietojen perusteella pankin alkuperäinen vaatimus yhteensä 40 euron maksumuistutuskuluista on ollut korkeampi kuin kahden muun pankin vastaavat maksut. Pankki on kuitenkin alentanut muistutuskulujen määrää koskevaa vaatimustaan yhteensä 20 euroon, mikä vastaa muiden pankkien tasoa.

Maksumuistutuksen lähettämisestä ja velan seurannasta aiheutuu pankille kuluja, ja toisaalta luottoa ei voida sen määrän vuoksi muutenkaan suoraan verrata esimerkiksi puhelin-, sähkö-, Internet- tai muista vastaavista saatavista perittäviin perimiskuluihin. Edellä esitetyn perusteella lautakunta katsoo, että peritty maksumuistutusmaksu on ollut perintähetkellä voimassa olleen saatavien perinnästä annetun lain säännösten mukainen ja kohtuullinen.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 17.7.2006