Valmismatka. Hinnankorotus. Polttoainelisä.

hinnankorotus
polttoainelisämaksu
valmismatka

Diaarinumero: 3596/35/05
Antopäivä: 12.07.2006

Kuluttaja (jäljempänä K) oli 6.5.2005 tilannut valmismatkan Puerto Ricoon 1.12.2005-11.12.2005 väliseksi ajaksi ja maksanut tuolloin myös varausmaksun 100 euroa. Matkan hinta oli 525 euroa. Kun K meni kuukautta ennen matkaa maksamaan matkan loppulaskua, siihen lisättiin polttoainelisä 39 euroa, koska lentoyhtiö oli korottanut hintojaan lentopolttoaineen kallistumisen johdosta.

Vaatimukset

K vaatii polttoainelisämaksun palauttamista.

K:n mielestä hinnan korotuksesta olisi pitänyt ilmoittaa kuusi viikkoa ennen matkaa.

Matkavahvistuksen 6.5.2005 mukana matkustajille tuli matkanjärjestäjän lisätiedote, jonka mukaan talvikauden lomaoppaan hinnastossa oli painovirhe koskien hintatakuuta. Lisätiedotteen mukaan hintatakuu ei ollut voimassa syksyn talven ja kevään 2005-2006 lennoilla. Lentoyhtiö oli luopunut hintatakuun myöntämisestä jo kesäkaudesta 2005 alkaen.

Vastaus

Elinkeinonharjoittaja (jäljempänä EH) pitää valitusta aiheettomana. Matkanjärjestäjällä on voimassa lentokuljetussopimus lentoyhtiön kanssa, mikä perustuu sopimuksen tekohetkellä vallinneeseen hintatasoon. Mikäli kustannustaso muuttuu sopimuksen teon jälkeen, lentoyhtiö on varannut itselleen oikeuden nostaa tai laskea hintojaan. Matkanjärjestäjällä on valmismatkaehtojen perustella oikeus siirtää kustannusten nousu edelleen asiakkailleen ehtojen sallimissa rajoissa. Matkanjärjestäj perii asiakkailtaan sen summan, jonka lentoyhtiö ilmoittaa. Hinnankorotus perustuu siihen hintatasoon, joka oli voimassa talven lomaohjelmaa hinnoiteltaessa 7.3.2005. Tämä päivämäärä on kerrottu matkaesitteessä.

Lentoyhtiö ilmoittaa lomalentojen kustannusten nousun matkanjärjestäjälle kuusi viikkoa ennen kunkin kuukauden ensimmäistä päivää. Asiakkailla tieto tule olla 21 päivää ennen matkaa.

Matkanjärjestäjä toteaa, että hintatakuuta koskeva painovirhe on korjattu lomaoppaaseen ja lisäksi asiakkaat saivat siitä tiedotteen.

Matkanjärjestäjän mukaan lentoyhtiö on 17.10.2005 ilmoittanut joulukuun polttoainelisät. Korotus oli 12,9 prosenttia.

Selvitys

Lentoyhtiön antaman selvityksen mukaan se on ilmoittanut EH:lle hinnankorotuksesta 17.10.2005. Lentoyhtiö on käyttänyt hinnoittelussa British Petroleumin julkaiseman tilaston mukaista futuurihintaa. Lentoyhtiö on laskuttanut EH:ta sopimuksen mukaisen tarkasteluhetken futuurihintojen perusteella matkustajakohtaisia polttoainelisämaksuja. Kyseessä on näin ollen matkanjärjestäjälle aiheutunut kuljetuksen osuuteen liittynyt todellinen lisäkulu.

Ratkaisu

Valmismatkalain 14 §:n mukaan matkanjärjestäjä saa sopimusehdoissa varata itselleen oikeuden korottaa matkan hintaa sopimuksen päättämisen jälkeen, jos matkanjärjestäjä sitoutuu myös alentamaan matkan hintaa vastaavalla perusteella. Hinnan korotus saa perustua muun muassa kuljetuskustannusten muutokseen, johon matkanjärjestäjä ei ole voinut vaikuttaa ja jota matkanjärjestäjä ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta päätettäessä.

Hinnan korotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi. Hintaa on alennettava vähintään kustannusten laskua vastaavasti. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava uusi hinta matkustajalle niin pian kuin mahdollista.

Hintaa ei saa korottaa sovittua matkan alkamispäivää edeltävien 20 päivän aikana. Matkanjärjestäjällä ei tänä aikana ole myöskään velvollisuutta alentaa hintaa.

Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 10.1 mukaan matkanjärjestäjällä on sopimuksen päättämisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa, jos kysymyksessä on kuljetuskustannusten muutos, johon matkanjärjestäjä ei ole voinut vaikuttaa ja jota matkanjärjestäjä ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta päätettäessä.

Kohdan 10.2 mukaan hinnankorotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi. Hintaa on alennettava vähintään kustannusten laskua vastaavasti. Hinnanmuutoksen on kuitenkin oltava vähintään 2 prosenttia saman matkan ja saman lähtöpäivän halvimpaan majoitusvaihtoehtoon perustuvasta hinnasta. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava uusi hinta matkustajalle niin pian kuin mahdollista.

Kohdan 10.3 mukaan matkan hintaa ei saa korottaa sovittua matkan lähtöaikaa edeltävien 21 vuorokauden aikana. Matkanjärjestäjällä ei tänä aikana ole myöskään velvollisuutta alentaa hintaa.

Jos matkan hintaa korotetaan sopimuksen päättämisen jälkeen enemmän kuin 10 % kohdassa 10.2. mainitun mukaisesti laskettuna, matkustajalla on kohdan 10.4 mukaan oikeus purkaa sopimus. Matkustajan on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta matkanjärjestäjälle viikon kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta.

Lautakunta toteaa, että tässä asiassa matkustajat eivät ole vedonneet siihen, että he olisivat saaneet matkaoppaasta mahdollisesti virheellistä tietoa matkan hinnan säilymisestä jonakin aikana muuttumattomana (hintatakuu). Näin ollen lautakunnalla ei ole tarvetta käsitellä asiaa tältä osin.

Asiassa ei ole erimielisyyttä siitä, että matkanjärjestäjä on ilmoittanut matkustajille korotuksen valmismatkalain 14 §:n 3 momentin edellyttämällä tavalla aikaisemmin kuin 20 päivää ennen matkan sovittua alkamispäivää.

Matkanjärjestäjän mukaan se on laskenut hinnanmuutoksen talven lomaohjelman hinnoitteluajankohdan 7.3.2005 kustannustasosta, jonka mukaiset hinnat ovat esitteessä. Sopimus on tehty esitteen hinnasta ja kyse on siitä, onko matkanjärjestäjällä oikeus korottaa hintaa ja mikä on korotuksen suuruus.

Ensin on ratkaistava kysymys siitä, minkä ajankohdan kustannustasoon polttoaineen hinnanmuutoksen suuruutta verrataan eli mistä se lasketaan. Asia on ratkaiseva arvioitaessa, ovatko matkanjärjestäjälle aiheutuvat kuljetuskustannukset nousseet sellaisesta syystä, johon matkanjärjestäjä ei ole voinut vaikuttaa ja jota matkanjärjestäjä ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta tehtäessä.

Tässä tapauksessa sopimus on tehty 6.5.2005 esitteen mukaisesta hinnasta. Esitteen hinnat on määritelty noin kaksi kuukautta ennen sopimuksen tekemistä. Matkanjärjestäjän ja lentoyhtiön välisen sopimuksen mukaan lentoyhtiö ilmoittaa lomalentojen kustannusten nousun matkanjärjestäjälle kuusi viikkoa ennen kunkin matkakuukauden ensimmäistä päivää. Matkanjärjestäjällä on siten vasta tämän ilmoituksen jälkeen tiedossaan kuljetuskustannusten muutos ja samalla myös se, onko sillä oikeus korottaa tai velvollisuus alentaa hintaa valmismatkalain 14 §:ssä ja yleisten valmismatkaehtojen 10.1. kohdassa tarkoitettujen kuljetuskustannusten muutosten johdosta.

Matkanjärjestäjällä on voinut olla sopimuksen päättämishetkellä tietoa tuolloisesta polttoaineen hintatasosta. Tämän hintatason perusteella ei kuitenkaan voi tietää tai päätellä, mikä on kuusi viikkoa ennen matkakuukauden ensimmäistä päivää mahdollisesti ilmoitettava, kyseistä matkaa koskeva kustannusten muutos; ei edes sitä, ovatko hinnat tuolloin nousseet vai laskeneet. Siten matkanjärjestäjällä ei ole ollut perustetta hinnoitella matkaa sopimusta tehtäessä toisin kuin matkaesitteessä. Näin ollen arvioitaessa sitä, minkä ajankohdan kustannustasoon polttoaineen hinnanmuutosta verrataan ja kuinka suuri hinnankorotus saa olla, on vertailukohtana käytettävä matkan hinnoitteluajankohdan mukaista kustannustasoa ja matkasopimusta tehtäessä sovittua hintaa. Matkanjärjestäjän velvollisuus alentaa hintaa määräytyy vastaavin perustein.

Lautakunnalla käytettävissä olleiden tietojen mukaan lentopolttoainekustannusten hinnannousu on ollut merkittävää vuoden 2005 aikana. Asiassa ei ole syytä epäillä matkanjärjestäjän tekemän hinnankorotuksen suuruutta. Lautakunnan käsityksen mukaan tämä hinnankorotus vastaa lentopolttoaineen hinnannoususta matkanjärjestäjälle aiheutuneista lisäkustannuksia.

Lautakunta toteaa kuitenkin, että matkanjärjestäjän tiedonantovelvollisuuteen kuuluu ilmoittaa todennäköisesti tulossa olevasta hinnankorotuksesta esimerkiksi siinä tapauksessa, että jo sopimusta tehtäessä on ilmeistä, että kyseisen matkan hinta on jo noussut tai sitä tullaan korottamaan polttoaineen hinnannousun perusteella, vaikka lentoyhtiön ilmoitusta matkaa koskevasta korotuksesta ei vielä sopimusta tehtäessä olisi tullut eikä korotuksen suuruus olisi tiedossa. Koska sopimus täss tapauksessa on tehty yli kuusi kuukautta ennen matkan alkua, matkanjärjestäjän ei voi katsoa sopimusta tehtäessä pitäneen tietää, että matkan hintaa korotettaisiin tai sitä, mikä on korotuksen määrä.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 12.7.2006